Luni, 16 decembrie, vă invităm la film. “Călătoria fantastică a Maronei” ne dezvaluie un basm modern despre dragoste necondiționată și sacrificiu

0
571

Vă invi­tăm, Luni, 16 decem­brie, ora 18.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, să vizio­năm cel mai nou film sem­nat de Anca Damian, “Călă­to­ria fan­tas­ti­că a Maro­nei”, care ne dezva­lu­ie un basm modern des­pre dra­gos­te necon­di­țio­na­tă și sacri­fi­ciu. Micu­ța cățe­lu­șă Maro­na, cu nasul în for­mă de ini­mă, năs­cu­tă în urma unei povești de iubi­re din­tre un dog argen­ti­nian și o meti­să atră­gă­toa­re, lasă urme pro­fun­de în vie­ți­le stă­pâ­ni­lor care, rând pe rând, o pri­mesc în fami­li­i­le lor.

Fil­mul este în ega­lă măsu­ră cap­ti­vant și amu­zant, loca­li­zat la inter­sec­ția din­tre arta vizu­a­lă și muzi­că. Râdem și plân­gem și, în final, necon­di­țio­nat, sim­țim iubi­rea și tan­dre­țea la care toti visăm”, a decla­rat regi­zoa­rea.

Pre­țul bile­tu­lui va fi de 8 lei, iar copi­ii sub 4 ani au gra­tu­i­ta­te, dacă sunt înso­țiți de un adult plăti­tor.


Man­ga­lia News, 08.12.2019. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply