Undă verde pentru reabilitarea Cazinoului din Constanța. A fost semnat contractul pentru demararea lucrărilor

0
402

Com­pa­nia Naţio­na­lă de Inves­ti­ţii a sem­nat, vineri, con­trac­tul pen­tru „Con­so­li­da­rea şi res­ta­u­ra­rea Cazi­no­u­lui din Con­stanţa”, cu aso­ci­e­rea care a câş­ti­gat lici­ta­ţia pen­tru rea­li­za­rea lucră­ri­lor.

Feli­cit CNI şi pe toţi cei impli­ca­ţi pen­tru stă­ru­inţa cu care s‑au lup­tat ani de zile pen­tru ca aceas­tă clă­di­re sim­bol a Româ­ni­ei şi a Con­stanţei să fie scoa­să din degra­da­re şi pusă în valoa­re pen­tru turi­ş­tii români şi stră­ini. Îmi iau anga­ja­men­tul să susţin CNI să ducă la bun sfârşit acest pro­iect. În 2 ani, Cazi­no­ul din Con­stanţa va rede­ve­ni per­la lito­ra­lu­lui Mării Negre”, a decla­rat minis­trul Ion Şte­fan.

În urma fina­li­ză­rii pro­ce­du­rii de achi­zi­ție publi­că, aso­ci­e­rea Aedi­fi­cia Car­pa­ţi SA & SC Remon Pro­iect SRL & SC Pro­fe­sio­nal Con­struct Pro­iec­ta­re SRL & SC Teh­no­in­stal SRL a fost decla­ra­tă câști­gă­toa­re, valoa­rea con­trac­tu­lui fiind de 56.627.697,09 lei cu TVA. Dura­ta con­trac­tu­a­lă de rea­li­za­re a inves­ti­ți­ei este de 30 luni (din care trei luni dedi­ca­te acti­vi­tă­ții de pro­iec­ta­re).

În cadrul con­trac­tu­lui, se vor exe­cu­ta lucrări de con­so­li­da­re și res­ta­u­ra­re ale clă­di­rii prin­ci­pa­le (S+P+1E+M, pod par­ți­al și ram­pă de acces către sub­sol), dar și a zone­lor exte­ri­oa­re (rea­bi­li­ta­re plat­for­mă tera­să, rețe­le uti­li­tăți, zid de apă­ra­re și balus­tra­dă).

După fina­li­za­rea lucră­ri­lor, Cazi­no­ul va fi redat cir­cu­i­tu­lui public, rede­ve­nind un cen­tru cul­tu­ral și de diver­tis­ment care va putea găz­dui eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, sim­po­zi­oa­ne, expo­zi­ții etc, ast­fel fiind pusă în valoa­re cea mai impor­tan­tă clă­di­re publi­că rea­li­za­tă în stil Art Nou­veau în țara noas­tră. (cugetliber.ro).

Mai mult, pe mediafax.ro


Man­ga­lia News, 20.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply