Un pas înainte, spre un viitor fără HIV”, Proiect al Fundației Baylor Marea Neagră, susţinut de Fundația United Way România

0
275

Dia­gnos­ti­cul de infec­ție cu HIV face ca sar­ci­na sau posi­bi­li­ta­tea de a avea copii să aibă o impor­tan­ță cu totul spe­cia­lă. Toa­te feme­i­le care tră­iesc cu HIV îşi pun între­bări des­pre posi­bi­li­ta­tea de a avea copii sănă­toși; atât cele care au aceas­tă boa­lă din copi­lă­rie cât și cele care au fost dia­gnos­ti­ca­te recent.

Chiar dacă feme­i­le care tră­iesc cu HIV în Româ­nia repre­zin­tă o cate­go­rie impor­tan­tă de pacienți cu nevoi medi­ca­le spe­ci­a­le, au fost dezvol­ta­te foar­te puţi­ne ser­vi­cii care să răs­pun­dă unor nevoi edu­ca­ti­ve sau medi­ca­le spe­ci­fi­ce aces­tui grup şi nu exis­tă o abor­da­re uni­ta­ră care să pro­mo­veze și să urmă­reas­că des­fă­șu­ra­rea de pro­gra­me care să li se adre­se­ze.

În acest moment apro­xi­ma­tiv 40% din­tre per­soa­ne­le dia­gnos­ti­ca­te cu HIV/SIDA în via­ță din Româ­nia sunt femei. În jude­țul Con­stan­ța apro­xi­ma­tiv 45% din­tre pacien­ții activi cu HIV sunt femei. Ca ori­ce afec­țiu­ne cro­ni­că, infec­ția cu HIV afec­tea­ză feme­i­le într-un mod dife­rit față de băr­bați, iar nive­lul lor de infor­ma­ții pre­cum și sta­rea lor de sănă­ta­te joa­că un rol deter­mi­nant în pre­ve­ni­rea trans­mi­te­rii infec­ți­ei HIV de la mamă la copil.

Cen­trul de Exce­len­ță Cli­ni­că Bay­lor este sin­gu­rul din Româ­nia care ofe­ră într‑o manie­ră com­pre­hen­si­vă ser­vi­cii medi­ca­le spe­cia­li­za­te pen­tru feme­i­le care tră­iesc cu HIV.

Prin ser­vi­cii medi­ca­le şi psi­ho-soci­a­le cum sunt cele de obs­te­tri­că / gine­co­lo­gie, pla­ni­fi­ca­re fami­li­a­lă, scre­e­ning PAP, inter­ven­ții pri­vind ade­ren­ța la tra­ta­ment sau moni­to­ri­za­re medi­ca­lă a noi­lor năs­cuți până la 2 ani, s‑a încer­cat pre­ve­ni­rea apa­ri­ți­ei pro­ble­me­lor de sănă­ta­te care sunt aso­ci­a­te cu infec­ția cu HIV și nu numai, dia­gnos­ti­ca­rea cât mai rapi­dă a aces­to­ra și, cel mai impor­tant, pre­ve­ni­rea trans­mi­te­rii infec­ți­ei HIV de la mamă la copil prin asi­gu­ra­rea celei mai bune stări de sănă­ta­te posi­bi­le pen­tru vii­toa­rea mamă. Pro­gra­mul Bay­lor ofe­ră date cu pri­vi­re la evo­lu­ţia trans­mi­te­rii HIV de la mamă la copil, în judeţul Con­stanţa din 2007, iar pro­iec­tul „Un pas pen­tru un vii­tor fără HIV” va con­tri­bui la scă­de­rea numă­ru­lui de copii năs­cu­ţi din mame infec­ta­te cu HIV, care să fie decla­ra­ţi infec­ta­ţi cu HIV”, a decla­rat Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv la Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră.

Uni­ted Way inves­teş­te în pro­gra­me pen­tru comu­ni­tă­ţi­le din Româ­nia. În aceas­tă arie se înscrie şi susţi­ne­rea finan­ci­a­ră acor­da­tă pro­iec­tu­lui Bay­lor de edu­ca­ţie medi­ca­lă pen­tru feme­i­le cu vâr­stă fer­ti­lă care tră­iesc cu HIV. Aces­tea au avut posi­bi­li­ta­tea de a înțe­le­ge mai bine impor­tanţa stă­rii de sănă­ta­te în pre­ve­ni­rea trans­mi­te­rii HIV de la mamă la copil în cadrul pro­gra­mu­lui “Un pas îna­in­te, spre un vii­tor fără HIV. Finanţa­rea ofe­ri­tă de Uni­ted Way a asi­gu­rat resur­se­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii pro­iec­tu­lui pe o peri­oa­dă de 12 luni, înce­pând din luna noiem­brie 2018.

Posi­bi­li­ta­tea de a pre­ve­ni trans­mi­te­rea infec­ți­ei HIV de la mamă la copil a schim­bat fața infec­ți­ei cu HIV. Din 2013 până la fina­lul lunii iunie 2018, 209 de copii care au acum vâr­sta pes­te 18 luni, năs­cuți din mame infec­ta­te cu HIV au fost urmă­riți la domi­ci­liu sau la cli­ni­că de echi­pa medi­ca­lă Bay­lor. Rata de trans­mi­te­re a infec­ți­ei cu HIV în rân­dul aces­to­ra este de 8,61%. Acești copii, la fel ca și mame­le lor au intrat în pro­gra­mul de moni­to­ri­za­re Bay­lor în dife­ri­te momen­te: în tim­pul sar­ci­nii, ime­di­at după naș­te­re, sau mai târ­ziu. Din­tre bene­fi­ci­a­re­le care au pri­mit ser­vi­cii de la Bay­lor de dina­in­te de sar­ci­nă, doar într-un sin­gur caz s‑a trans­mis infec­ția cu HIV de la mamă la copil. Trans­mi­te­rea a fost cau­za­tă de decla­ra­rea sar­ci­nii cu foar­te mare întâr­zi­e­re, fapt care a dus la impo­si­bi­li­ta­tea luă­rii tutu­ror măsu­ri­lor de pre­ve­ni­re a trans­mi­te­rii infec­ți­ei cu HIV”, a decla­rat Şte­fa­nia Miha­le, direc­tor dezvol­ta­re pro­gra­me medi­ca­le la Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră.

Noul pro­iect a con­tri­bu­it la creș­te­rea nive­lu­lui de impli­ca­re a feme­i­lor care tră­iesc cu HIV în res­pec­ta­rea pași­lor nece­sari pre­ve­ni­rii trans­mi­te­rii infec­ți­ei cu HIV de la mamă la copil. Aces­ta per­mi­te, prin inter­me­di­ul a pes­te 200 de întâl­niri edu­ca­ti­ve cu bene­fi­ci­a­re­le pro­iec­tu­lui, o cre­ş­te­re cu cel puţin 30% a nive­lu­lui de cunoş­tinţe la gru­pul ţin­tă şi ela­bo­ra­rea unei lis­te de mesa­je edu­ca­ti­ve adap­ta­te nevo­i­lor bene­fi­ci­a­re­lor, femei care tră­iesc cu HIV. Mesa­je­le vor putea fi pro­mo­va­te prin inter­me­di­ul altor pro­iec­te, atât în rân­dul feme­i­lor care tră­iesc cu HIV din jude­țul Con­stan­ța, cât și a celor care tră­iesc în alte zone ale țării și chiar și în stră­i­nă­ta­te.


Man­ga­lia News, 21.12.2019. (A trans­mis San­da Gabrie­la Mur­ta­za, PR Con­sul­tant & DPO la Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply