TRAFIC ONLINE ÎN TIMP REAL! Timpul mediu de așteptare la punctele de trecere a frontierei. Vezi Harta interactivă

0
441

TRAFIC ONLINE ÎN TIMP REAL! Tim­pul mediu de aștep­ta­re la punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei. Iată aici, HARTA INTERACTIVĂ. (cli­ck pe ima­gi­ne):

Apli­ca­ţia on-line pre­zin­tă o medie a tim­pi­lor de aştep­ta­re în punc­te­le ruti­e­re de tre­ce­re a fron­ti­e­rei pen­tru anu­mi­te inter­va­le de timp (cal­cu­la­tă în func­ție de valo­ri­le de tra­fic înre­gis­tra­te la un moment dat, cir­cum­stan­țe­le loca­le și tipul de con­trol adop­tat inclu­siv de auto­ri­tă­ți­le vama­le). Valo­ri­le afi­șa­te pot suferi modi­fi­cări în func­ție de dina­mi­ca tra­fi­cu­lui și situ­a­ţia ope­ra­ti­vă înre­gis­tra­tă în punc­tul de tre­ce­re, res­pec­tiv la un moment dat și nu exclud ini­ți­e­rea (efec­tu­a­rea) unor con­troa­le de fron­ti­e­ră amă­nu­n­ți­te.
Vă reco­man­dăm tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor de fron­ti­e­ră exis­ten­te la gra­ni­ță, ast­fel încât să se pre­în­tâm­pi­ne apa­ri­ția supra­so­li­ci­tă­ri­lor, din punct de vede­re al tranzi­tu­lui, doar a uno­ra din­tre aces­tea, din cau­za unui numar mare de călă­tori, într-un timp foar­te scurt.


Man­ga­lia News, 28.12.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply