Teoria și practica aderenței la tratament — Manual pentru clinicieni. Poate fi procurat și de aici

0
339

Ade­renţa, stu­di­ată la cur­su­ri­le de Mas­te­rat din cadrul Facul­tă­ții de Psi­ho­lo­gie şi Şti­inţe­le Edu­ca­ţi­ei, la Uni­ver­si­ta­tea din Iaşi.

Manu­a­lul pen­tru cli­ni­cieni “Teo­ria şi prac­ti­ca ade­renţei la tra­ta­ment”, rea­li­zat de Ana-Maria SCHWEITZER, Ale­xan­dra L. DIMA, Lui­za VLAHOPOL, Simo­na I. STANCIU, este folo­sit de  stu­denţii care urmea­ză cur­su­ri­le pro­gra­mu­lui mas­te­ral de Psi­ho­lo­gie Cli­ni­că şi Psi­ho­te­ra­pie de la Facul­ta­tea de Psi­ho­lo­gie şi Şti­inţe­le Edu­ca­ţi­ei a Uni­ver­si­tă­ţii din Iaşi.

Doam­na conf. univ. dr. Danie­la Mun­te­le ne‑a decla­rat că manu­a­lul va fi folo­sit „cu pri­o­ri­ta­te pen­tru pro­gra­mul mas­te­ral Psi­ho­lo­gie Cli­ni­că şi Psi­ho­te­ra­pie, aces­ta fiind deja inclus în fon­dul de stu­diu pen­tru dis­ci­pli­na “Com­por­ta­men­te şi ris­curi pen­tru sănă­ta­te”, dar și pen­tru alte dis­ci­pli­ne și spe­cia­li­zări con­e­xe. Manu­a­lul “Teo­ria şi prac­ti­ca ade­renţei la tra­ta­ment” este un exce­lent instru­ment de stu­diu pen­tru vii­to­rii psi­ho­logi care aleg să devi­nă cli­ni­cieni.”

Din pre­zen­ta­rea lucră­rii reţi­nem:

Teo­ria și prac­ti­ca ade­ren­ței la tra­ta­ment“ se adre­sea­ză stu­den­ți­lor mas­te­ranzi și doc­to­ranzi în psi­ho­lo­gie, psi­ho­lo­gi­lor cli­ni­cieni, con­si­li­e­ri­lor, medi­ci­lor și cer­ce­tă­to­ri­lor și este struc­tu­ra­tă în două mari păr­ți:

– sec­țiu­nea teo­re­ti­că, în care auto­rii își pro­pun să con­so­li­de­ze cunoș­tin­țe­le lega­te de ade­ren­ță ale citi­to­ri­lor, adu­când în prin-plan infor­ma­ții ști­in­ți­fi­ce la zi din dome­ni­ul psi­ho­lo­gi­ei sănă­tă­ții;

– sec­țiu­nea apli­ca­ti­vă, în cadrul căre­ia se exem­pli­fi­că modul în care se poa­te dezvol­ta o inter­ven­ție de sus­ți­ne­re a ade­ren­ței, apli­când toți pașii și prin­ci­pi­i­le ști­in­ți­fi­ce men­țio­na­te în pri­ma par­te. Aici sunt des­cri­se și o serie de stu­dii de caz care vor pri­mi spri­ji­nul stan­dard pen­tru ade­ren­ță ce se livrea­ză în mod obiș­nu­it în cli­ni­ca Bay­lor.

Manu­a­lul a fost ela­bo­rat de spe­cia­liști din cadrul Cen­tru­lui Cli­nic de Exce­len­ță Bay­lor, în cola­bo­ra­re cu un cer­ce­tă­tor din cadrul Șco­lii de Cer­ce­ta­re a Comu­ni­că­rii de la Uni­ver­si­ta­tea din Amster­dam și com­bi­nă expe­rien­ța cli­ni­că a cadre­lor medi­ca­le din Româ­nia cu noi­le idei teo­re­ti­ce şi meto­do­lo­gi­ce apă­ru­te în cer­ce­ta­re des­pre ade­ren­ță pen­tru a da naş­te­re unei baze soli­de pen­tru rea­li­za­rea de inter­venţii spe­cia­li­za­te pen­tru per­soa­ne­le cu tra­ta­men­te de lun­gă dura­tă din Româ­nia”.

Manu­a­lul pen­tru cli­ni­cieni „Teo­ria şi prac­ti­ca ade­renţei la tra­ta­ment” poa­te fi coman­dat direct la adre­se­le de e‑mail ale Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră — [email protected], sau [email protected]

Volu­mul tipă­rit poa­te fi coman­dat onli­ne și aici. (Cli­ck pe ima­gi­ne!).


În Româ­nia, numă­rul per­soa­ne­lor cu boli cro­ni­ce care tre­bu­ie să ia tra­ta­ment de lun­gă dura­tă, une­ori chiar întrea­ga via­ță, este con­si­de­ra­bil. Acest com­por­ta­ment al pacien­ți­lor se numeș­te ade­ren­ță și de măsu­ra în care pacien­ții reu­șesc să îl efec­tu­e­ze cu suc­ces poa­te depi­de sănă­ta­tea aces­to­ra. Amin­tim, de exem­plu, per­soa­ne­le căro­ra le‑a fost efec­tu­at un transplant de orga­ne, per­soa­ne­le cu boli car­dio-vas­cu­la­re sau cele cu boli meta­bo­li­ce. În acest con­text, per­so­na­lul medi­cal și psi­ho-soci­al care lucrea­ză cu acești pacienți are un rol foar­te impor­tant în a acor­da spri­jin pacienţi­lor ce întâm­pi­nă pro­ble­me în ges­tio­na­rea tera­piei, sau în a pre­ve­ni apa­ri­ția aces­tor tipuri de difi­cul­tăți.

Lucra­rea “Teo­ria și prac­ti­ca ade­ren­ței la tra­ta­ment” se adre­sea­ză stu­den­ți­lor mas­te­ranzi și doc­to­ranzi în psi­ho­lo­gie, psi­ho­lo­gi­lor cli­ni­cieni, con­si­li­e­ri­lor, medi­ci­lor și cer­ce­tă­to­ri­lor și este struc­tu­ra­tă în două mari păr­ți: sec­țiu­nea teo­re­ti­că, în care auto­rii își pro­pun să con­so­li­de­ze cunoș­tin­țe­le lega­te de ade­ren­ță ale citi­to­ri­lor, adu­când în prin-plan infor­ma­ții ști­in­ți­fi­ce la zi din dome­ni­ul psi­ho­lo­gi­ei sănă­tă­ții; sec­țiu­nea apli­ca­ti­vă, în cadrul căre­ia se exem­pli­fi­că modul în care se poa­te dezvol­ta o inter­ven­ție de sus­ți­ne­re a ade­ren­ței, apli­când toți pașii și prin­ci­pi­i­le ști­in­ți­fi­ce men­țio­na­te în pri­ma par­te. Aici sunt des­cri­se și o serie de stu­dii de caz care vor pri­mi spri­ji­nul stan­dard pen­tru ade­ren­ță ce se livrea­ză în mod obiș­nu­it în cli­ni­ca Bay­lor.


Man­ga­lia News, 28.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply