Tânărul matematician Cezar Lupu, antrenor al olimpicilor americani la Matematică și mentor al juniorilor români pentru Balcaniadă prin Fundația Upper Education: Menirea mea e să‑i învăț pe oameni să gândească corect

0
434

Pot afir­ma cu cer­ti­tu­di­ne că sis­te­mul ame­ri­can de pre­gă­ti­re pen­tru olim­pi­a­dă ara­tă foar­te dife­rit față de cel româ­nesc”, spu­ne Cezar Lupu, post­doc la Uni­ver­si­ta­tea Texas Tech. Cu un tra­seu edu­ca­țio­nal ati­pic, care l‑a pur­tat de la Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești la Uni­ver­si­ta­tea din Pitt­sbu­r­gh, Uni­ver­si­ta­tea din Crai­o­va și îna­poi în Pitt­sbu­r­gh pen­tru două mas­te­ra­te și două doc­to­ra­te, pre­cum și cu expe­rien­ță de pre­gă­ti­re a lotu­ri­lor ame­ri­ca­ne și româ­nești de lice­eni pen­tru Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Mate­ma­ti­că, tână­rul mate­ma­ti­cian a poves­tit pe larg Fun­da­ți­ei Upper Edu­ca­tion ce a adus în via­ța sa expe­rien­ța ame­ri­ca­nă, de ce sunt asi­a­ti­cii buni la mate­ma­ti­că, dar și ce este fun­damen­tal dife­rit în pre­gă­ti­rea olim­pi­ci­lor în SUA, față de Româ­nia.

Cezar Lupu este în pre­zent pe o pozi­ție post­doc­to­ra­lă (asis­tent uni­ver­si­tar pe o peri­oa­dă de 3 ani) la Uni­ver­si­ta­tea Texas Tech. Din 2015 pre­gă­teș­te ele­vii din SUA pen­tru Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Mate­ma­ti­că – fiind instruc­tor în cadrul pro­gra­mu­lui Math Olym­pi­ad Sum­mer Pro­gram, orga­ni­zat de Mathe­ma­ti­cal Asso­ci­a­tion of Ame­ri­ca, iar de anul aces­ta tână­rul mate­ma­ti­cian este men­tor și al ele­vi­lor din Româ­nia care se pre­gă­tesc pen­tru Olim­pi­a­da Bal­ca­ni­că de Mate­ma­ti­că pen­tru Juni­ori 2020, în pro­gra­mul lan­sat de Fun­da­ția Upper Edu­ca­tion.

Upper Edu­ca­tion: Din 2015, pre­gă­tiți cei mai buni lice­eni ame­ri­cani la mate­ma­ti­că, pen­tru par­ti­ci­pa­rea la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Mate­ma­ti­că. Cum ara­tă sis­te­mul ame­ri­can de pre­gă­ti­re a olim­pi­ci­lor inter­națio­nali la Mate­ma­ti­că?

Cezar Lupu: De fapt, pot spu­ne că am făcut par­te și din colec­ti­vul de pre­gă­ti­re pen­tru OBMJ/OBM/OIM al celor mai buni lice­eni din Româ­nia, în peri­oa­da 2005–2011. În acest moment, pot afir­ma cu cer­ti­tu­di­ne că sis­te­mul ame­ri­can de pre­gă­ti­re pen­tru olim­pi­a­dă ara­tă foar­te dife­rit față de cel româ­nesc.

1.În pri­mul rând, se pune accen­tul pe pre­gă­ti­re cu tot ce impli­că aceas­ta, de la orga­ni­za­re până la lec­ți­i­le pro­priu-zise. Ca să intru în deta­lii, în fie­ca­re an, pe peri­oa­da verii, MAA (Mathe­ma­ti­cal Asso­ci­a­tion of Ame­ri­ca) orga­ni­zea­ză deja cele­brul pro­gram de pre­gă­ti­re Math Olym­pi­ad (Sum­mer) Pro­gram (MOP; https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Olympiad_Program). Acest pro­gram este coor­do­nat de team lea­der-ul dele­ga­ți­ei SUA, Po-Shen Loh (pro­fe­sor la uni­ver­si­ta­tea Carn­e­gie Mel­lon) și are meni­rea de a adu­na lao­lal­tă cei mai buni 50–60 de lice­eni ame­ri­cani care au per­for­mat la con­cur­su­ri­le națio­na­le gen USAMO și alte­le, plus alți maxim 10 olim­pici inter­națio­nali din țări pre­cum Chi­na, Sin­ga­po­re, Hong Kong, India, Rusia, Cehia, Ucrai­na, Bul­ga­ria sau chiar din Româ­nia. Vă pot măr­tu­ri­si că toți ele­vii români (câte 2 în fie­ca­re an) veniți la MOP înce­pând din 2016 au fost plă­cut impre­sio­nați de ce se întâm­plă aici.

2. În al doi­lea rând, lec­ți­i­le deru­la­te sunt focu­sa­te pe rezol­va­rea de pro­ble­me. Sigur, exis­tă și semi­na­rii care se orga­ni­zea­ză sea­ra, în care instruc­to­rii pot vor­bi des­pre ches­tiuni mai avan­sa­te de cer­ce­ta­re.

3. În al tre­i­lea rând, men­ta­li­ta­tea ele­vi­lor ame­ri­cani e dife­ri­tă de cea a ele­vi­lor români. De pil­dă, mi se pare că lucru­ri­le se cul­ti­vă într-un mod mult mai natu­ral aici, față de Româ­nia. De fie­ca­re dată când vin la MOP, am obser­vat că ele­vii sunt foar­te impre­sio­nați când le arăt un truc deș­tept care apa­rent vine de nică­ieri, în detri­men­tul unei solu­ții în care folo­sesc lucruri foar­te avan­sa­te. În tot acest timp, am rămas cu impre­sia că se pune mai mult accen­tul pe cre­a­ti­vi­ta­te, în rezol­va­rea unei pro­ble­me.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply