SUSȚINEM RADIO PRODIASPORA! Pentru că promovează Cultura și Arta românească de reală valoare! Pentru că MERITĂ!

0
501

Radio Pro­Dias­po­ra difu­zea­ză 24 de ore din 24, on-line, muzi­că, știri și infor­ma­ții în lim­ba româ­nă, pen­tru a crea o pun­te de legă­tu­ră între româ­nii ple­cați în stră­i­nă­ta­te și patria-mamă. Mare par­te din­tre rea­li­za­tori sunt zia­ri­şti (sau foşti zia­ri­şti), scri­i­tori, pro­fe­sori, inter­preţi de muzi­că de cele mai diver­se cate­go­rii. Ei rea­li­zea­ză (cu pasiu­ne!) emi­siuni săp­tămâ­na­le pe dife­ri­te teme, pe care le difu­zea­ză on-line în for­mat LIVE, şi totul – reţi­neţi – nere­mu­ne­rat! Iar asta, nu pen­tru că mun­ca lor n‑ar avea valoa­re, ci dim­po­tri­vă, pen­tru că este nepreţu­i­tă! În ega­lă măsu­ră, el se adre­sea­ză și româ­ni­lor aflați în țară, căro­ra li se ofe­ră o alter­na­ti­vă în ceea ce pri­veș­te pia­ța radi­o­u­ri­lor care emit în FM sau/și on-line.

Radio Pro­Dias­po­ra este și fon­da­to­rul Aso­ci­a­ți­ei Pro­Dias­po­ra e.V. care sus­ți­ne și pro­mo­vea­ză Arta și Cul­tu­ra româ­neas­că de rea­lă valoa­re în spa­ți­ul autoh­ton, euro­pean și inter­națio­nal. Aso­ci­a­ția este for­ma­tă din oameni minu­nați, adu­nați într-un pro­iect de volun­ta­ri­at, români pasio­nați de ide­ea de a face ceva pen­tru dias­po­ra, decla­rând că se bazea­ză pe con­cep­te­le-che­ie: inte­rac­țiu­ne, soli­da­ri­ta­te, uti­li­ta­te, dia­log, auten­ti­ci­ta­te, comu­niu­ne și tra­di­ție nobi­lă.

Dacă doriți să sus­ți­neți acest pro­iect, puteți face o dona­ție în con­tul Aso­ci­a­ți­ei: https://www.facebook.com/asociatia.prodiaspora/

RADIO Pro­Dias­po­ra ÎN DIRECT, pe por­ta­lul Man­ga­lia News, AICI, ACUM!


Man­ga­lia News, publi­cat 25.12.2019. NB: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media al pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te din Ger­ma­nia pen­tru româ­nii din lumea întrea­gă. SUSȚINEM RADIO PRODIASPORA! Pen­tru că pro­mo­vea­ză Cul­tu­ra și Arta româ­neas­că de rea­lă valoa­re! Pen­tru că MERITĂ!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply