Sunt o carte vie. Cunoaşte-mă!’ — Activitate organizată de Liceul Teoretic “Callatis” din  Mangalia, în cadrul proiectului START ONG

0
620

Mier­curi, 4 decem­brie 2019, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia s‑a desfă­şu­rat ulti­ma acti­vi­ta­te cu tema ”Sunt o car­te vie. Cunoa­ş­te-mă!”, în cadrul pro­iec­tu­lui START ONG, al orga­ni­za­ţi­ei Act for Tomor­row, finanţat de Kau­fland Româ­nia şi Comi­te­tul Naţio­nal Român Pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui (CNRDC), fili­a­la Con­stanţa, coor­do­nat de doam­na ing. Lia­na Naum.

Acti­vi­ta­tea s‑a desfă­şu­rat în Sala de Fes­ti­vi­tă­ţi a Lice­u­lui, ȋn pre­zenţa doam­nei direc­tor, pro­fe­sor Iuli­a­na-Cori­na Miha­la­che, doam­nei direc­tor adjunct, pro­fe­sor Ghiul­nar Bechir, doam­nei pro­fe­sor Valen­ti­na Tudor, doam­nei pro­fe­sor Didi­na Mun­tea­nu şi doam­nei infor­ma­ti­cian Gabrie­la Bar­gan.

De data aceas­ta, ele­vii cla­se­lor a XI‑A şi a XI‑a D, au stat faţă ȋn faţă cu cele șase ”cărţi vii”, repre­zen­ta­te de Andre­ea-Geor­gi­a­na Tolu, mana­ge­rul Hote­lu­lui ”New Bel­ve­de­re”, Ancu­ţa Iacob, pro­fe­sor de Arte plas­ti­ce, Napo­le­on Nico­lae, loco­te­nent de mari­nă, Geor­gian Zăno­a­gă, mai­s­tru mili­tar cla­sa a IV‑a, Bogdan Avă­da­nei, sol­dat gra­dat pro­fe­si­o­nist, toţi trei mili­tari activi în Forţe­le Nava­le Româ­ne şi Gabriel-Radu Băr­bu­cea­nu, ofi­ţer pun­te, aspi­rant din Mari­na Civi­lă.

Cele şase cărţi s‑au inti­tu­lat sim­bo­lic, rând pe rând: ”Feri­ci­rea este în noi, nu în jurul nos­tru”, ”Fru­mo­sul se des­co­pe­ră cu ochii, ini­ma şi raţiu­nea”, ”Un înce­put de carie­ră în Forţe­le Nava­le!”, ”Scu­tul de fier al ţării!”, ”În slu­j­ba patri­ei!” şi ”Călă­tor pe dru­muri de ape”.

A fost ulti­ma acti­vi­ta­te din cadrul pro­iec­tu­lui, la fel de atrac­ti­vă si de inte­re­san­tă ca şi pri­me­le două desfă­şu­ra­te la cele­lal­te două licee din Man­ga­lia, pen­tru tine­rii ce exact pes­te un an se vor îndrep­ta către insti­tu­ţi­i­le supe­ri­oa­re de învă­ţământ ce le vor dire­cţio­na cari­e­re­le şi pro­fe­si­i­le în via­ţă.

A trans­mis dl. coman­dor (rtr) Ghe­or­ghe Miha­la­che, mem­bru în echi­pa de pro­iect.


Man­ga­lia News, 05.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply