Sunt o carte vie. Cunoaşte-mă!’ — Activitate organizată de Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, în cadrul proiectului START ONG

0
572

Marţi, 3 decem­brie 2019, la Lice­ul teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia a con­ti­nu­at acti­vi­ta­tea cu tema ”Sunt o car­te vie. Cunoa­ş­te-mă!”, în cadrul pro­iec­tu­lui START ONG, al orga­ni­za­ţi­ei Act for tomor­row, finanţat de Kau­fland Româ­nia şi Comi­te­tul Naţio­nal Român Pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, fili­a­la Constanţa.

Eve­ni­men­tul a avut loc la Bibli­o­te­ca Lice­u­lui, ȋn pre­zenţa doam­nei direc­tor, pro­fe­sor Bara­baş Vir­gi­ni­ca, a echi­pei peda­go­gi­ce a lice­u­lui şi a ele­vi­lor. De data aceas­ta, ele­vii au stat faţă ȋn faţă cu ade­vă­ra­te ”cărţi vii”, repre­zen­ta­te de Napo­le­on Nico­lae, loco­te­nent de mari­nă, Geor­gian Zăno­a­gă, mai­s­tru mili­tar cla­sa a IV‑a, Bogdan Avă­da­nei, sol­dat gra­dat pro­fe­si­o­nist mili­ta­ră, toţi trei mili­tari activi în Forţe­le Nava­le Româ­ne şi Gabriel-Radu Băr­bu­cea­nu, ofi­ţer pun­te, aspi­rant din Mari­na Civilă.

Cele patru ”cărţi” s‑au inti­tu­lat sim­bo­lic, rând pe rând: ”Un înce­put de carie­ră în Forţe­le Nava­le!”, ”Scu­tul de fier al ţării!”, ”În slu­j­ba patri­ei!” şi ”Călă­tor pe dru­muri de ape”.

Impre­si­i­le de final ale ”tine­ri­lor citi­tori” au fost edi­fi­ca­toa­re pen­tru orga­ni­za­tori: Cea mai inte­re­san­tă acti­vi­ta­te la care au par­ti­ci­pat în ulti­mul timp, care va însem­na foar­te mult în ale­ge­rea vii­toa­rei profesii!

A trans­mis Cdor. (rtr) Ghe­or­ghe Miha­la­che, mem­bru în echi­pa de proiect.


Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply