Și mi‑a zis: Du-te de povestește-mă’. Copacul lui Bezergheanu, sursă de inspirație și suport pentru tot mai mulți creatori [FOTO/VIDEO]

0
906

”Și mi‑a zis: Du-te de poves­teș­te-mă. Copa­cul lui Bezer­ghea­nu, sur­să de inspi­ra­ție și suport pen­tru tot mai mulți cre­a­tori. Eu mi-am făcut dato­ria, iar pro­mi­siu­nea a fost ținu­tă. Doar că voi face cu plus…”. Mir­cea Bezer­ghea­nu, 17 decem­brie 2019.

EXCEPȚIONAL VIDEOCLIP! (youtube.com/watch?v=OJ91yKfkIUQ).

Comen­ta­riu Mir­cea Bezer­ghea­nu: Copa­cul meu, aca­să, în Dobro­gea”.


Mir­cea Bezer­ghea­nu,‎ în Pro­iect Dobro­gea. Dobro­gea Geo­gra­phic:

”Fie­ca­re din­tre noi per­ce­pe medi­ul în for­me par­ti­cu­la­re, une­ori influ­en­țat de cul­tu­ra și edu­ca­ția sa, aso­ci­ind for­me­le, culo­ri­le, întâm­plă­ri­le, cu baga­jul acu­mu­lat. Să poves­tești Dobro­gea nu e sim­plu, nu e ca atunci când te duci în Hyma­la­ia și pei­sa­jul va face totul în locul tău. Nu, aici tre­bu­ie să cauți deta­li­i­le, să știi să miroși locul, alt­fel pleci aca­să dez­a­mă­git. Iar dacă ai nasul înfun­dat — sinap­tic vor­bind — vei pier­de pro­ba­bil mult, dacă nu totul. Cât de mult mi-ar lip­si aro­ma com­bi­na­tă din­tre Cim­bri­șor săl­ba­tic, men­tă, mâl și pra­ful sărat ce plu­teș­te prin aer… Com­bi­na­ția uni­că din­tre ste­pă și ape dulci, săl­cii și săra­te… Viși­nul tur­cesc ce se coa­ce în Iunie, sau cân­te­cul îngâ­nat al Lipo­ve­ni­lor noș­tri, ori stri­gă­tul aprig al Tăta­ri­lor, dru­mul pier­dut prin­tre pâl­curi de Căr­pi­ni­ță și codrii uitați de Ste­jar pufos… Cât de mult te-aș mai iubi, dacă mi-ai lip­si cât de puțin. Dobro­gea, tată — Dobro­gea!!!”

MN: Des­pre Mir­cea Bezer­ghea­nu și pro­iec­te­le sale minu­na­te, puteți răs­foi AICI pagi­ni­le cu arti­co­le dedi­ca­te, de‑a lun­gul tim­pu­lui, artis­tu­lui foto­graf-vră­ji­tor, pre­cum și pri­e­te­ni­lor săi extra­or­di­nari. Sun­tem deo­se­bit de ono­rați și vă mul­țu­mim, Maes­tre!


Man­ga­lia News, 19.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply