CL Mangalia a aprobat taxele și impozitele locale pentru anul 2020 [VIDEO]

0
753

Ședin­ța ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia – 18 decem­brie 2019. CL Man­ga­lia a apro­bat taxe­le și impo­zi­te­le loca­le pen­tru anul 2020.

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au votat, în ulti­ma ședin­ță ordi­na­ră din acest an, pro­iec­tul pri­vind sta­bi­li­rea taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le pen­tru anul 2020, pre­cum și insti­tu­i­rea taxei spe­ci­a­le de dezvol­ta­re și pro­mo­va­re turis­ti­că. 

Potri­vit docu­men­ta­ți­ei, nive­lul taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, va rămâ­ne la fel ca în anul 2019. În cadrul ace­le­iași ședin­țe, ale­șii locali au mai votat rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pen­tru soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re Gol­d­term Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, CL Man­ga­lia a votat și pen­tru numă­rul și cuan­tu­mul bur­se­lor acor­da­te ele­vi­lor în anul șco­lar 2019–2020, semes­trul I.

Pen­tru actu­a­lul an șco­lar, con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au hotă­rât să încu­ra­je­ze per­for­man­ța șco­la­ră, majorând cuan­tu­mul bur­se­lor. În acest sens, pen­tru bur­se­le de per­for­man­ță, se alo­că 200 de lei, pen­tru bur­se­le de merit, 80 de lei, iar pen­tru bur­se­le de stu­diu, câte 60 de lei, res­pec­tiv 55 de lei pen­tru bur­se­le soci­a­le.

Tot la capi­to­lul pro­tec­ție soci­a­lă se înscrie pro­iec­tul inti­tu­lat „Res­pect“, care se refe­ră la acor­da­rea sumei de 500 de lei per­soa­ne­lor pen­sio­na­te, înce­pând cu anul vii­tor, cu pen­sie de maxi­mum de 1.500 de lei. 

Am luat aceas­tă hotă­râre de a acor­da o boni­fi­ca­ție cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei, care au locu­it și au mun­cit o via­ță întrea­gă în acest oraș, iar în foar­te mul­te cazuri, pen­sia nu aco­pe­ră nici pe depar­te chel­tu­ie­li­le curen­te. În semn de res­pect pen­tru pen­sio­na­rii cu veni­turi mici, venim și cu alte măsuri de sus­ți­ne­re, res­pec­tiv tiche­te de medi­ca­men­te, pache­te ali­men­ta­re luna­re, sub­ven­ție la căl­du­ră, încer­când să le mai dimi­nu­ăm din gri­ji­le și nevo­i­le de zi cu zi“, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. 

În ședin­ța CL, s‑a mai adop­tat și pro­iec­tul eve­ni­men­te­lor pro­pu­se pen­tru anul vii­tor, ele­men­tul de nou­ta­te fiind repre­zen­tat de orga­ni­za­rea unui Fes­ti­val de foto­gra­fie, la malul mării. În ace­eași ședin­ță, s‑a apro­bat sche­ma de aju­tor de mini­mis pen­tru acor­da­rea de faci­li­tăți fis­ca­le per­soa­ne­lor juri­di­ce care dețin clă­diri și tere­nuri.

Tot­o­da­tă, s‑au apro­bat docu­men­ta­ți­i­le teh­ni­co-eco­no­mi­ce pen­tru ame­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că, ame­na­ja­rea unei par­cări și ampla­sa­re de mobi­li­er urban în Nept­un. Un alt subiect dez­bă­tut și apro­bat a vizat pre­lu­a­rea în admi­nis­tra­re a cimi­ti­re­lor musul­ma­ne din Man­ga­lia și Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re și func­țio­na­re a aces­to­ra. 

În ace­eași întru­ni­re a CL Man­ga­lia, s‑a apro­bat majo­ra­rea de până la 500% pen­tru clă­di­ri­le și tere­nu­ri­le neîn­gri­ji­te din sta­țiuni și oraș, măsu­ră ce se apli­că în baza unei eva­luări pre­a­la­bi­le, con­form legii. Nu în ulti­mul rând, s‑a apro­bat vân­za­rea locu­in­țe­lor pen­tru tineri, con­stru­i­te prin ANL, situ­a­te pe stră­zi­le Ion Budai Delea­nu și Dimi­trie Can­te­mir.


Man­ga­lia News, 19.12.2019. (sur­se: Mangalia.TV și mangalia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply