Ședința extraordinară a Consiliului Local Mangalia – 9 decembrie 2019 [VIDEO

0
424

Ședin­ța extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia – 9 decem­brie 2019.

Ordi­nea de zi:

  1. Apro­ba­rea pro­ce­se­lor ver­ba­le ale ședin­ței extra­or­di­na­re con­vo­ca­tă de înda­tă din data de 31.10.2019 și al ședin­ței ordi­na­re din data de 07.11.2019;
  2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept, îna­in­te de ter­men, a man­da­tu­lui de con­si­li­er local, în cadrul Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, al dom­nu­lui MIHAI SORIN și decla­ra­rea ca vacant a locu­lui de con­si­li­er local;
  3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul 2019;
  4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind man­da­ta­rea expre­să a dom­nu­lui Geor­ges­cu Dan-Lucian în cali­ta­te de împu­ter­ni­cit al Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, în vede­rea înde­pli­ni­rii tutu­ror acti­vi­tă­ți­lor și acțiu­ni­lor nece­sa­re repre­zen­tă­rii, sus­ți­ne­rii și res­pec­tă­rii inte­re­se­lor și drep­tu­ri­lor lega­le și soci­e­ta­re ale Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în cadrul S.C.CALLATIS THERM S.A.;
  5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, faza D.T.A.C., și a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co- eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui: ”Rea­li­za­re gard cimi­tir ‑Man­ga­lia, Str. Oituz nr. 107″;
  6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea pre­ve­de­ri­lor  H.C.L. nr.264/07.11.2019 pri­vind pre­da­rea către Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le, Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce prin Com­pa­nia Națio­na­lă de lnves­ti­ții “C.N.I.” S.A., a ampla­sa­men­tu­lui și asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor în vede­rea exe­cu­tă­rii obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ții Pro­iect tip – “Con­stru­i­re bază spor­ti­vă TIP 1, str. Șosea­ua Con­stan­ței nr.1 8A, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța”;
  7. Diver­se – Infor­ma­re cu pri­vi­re la ser­vi­ci­ul de trans­port public local de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pen­tru tro­se­ul Man­ga­lia – Local, înre­gis­tra­tă cu nr. R65454/04.12.2019.


Man­ga­lia News, 10.12.2019. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply