SCANDAL în urma demiterii cercetătorului Costel Vînătoru de la conducerea Băncii de Gene de la Buzău!

0
527

Demi­te­rea direc­to­ru­lui Băn­cii de Resur­se Gene­ti­ce Vege­ta­le de la Buzău, cer­ce­tă­to­rul Cos­tel Vînă­to­ru, a cre­at un imens scan­dal public. Joi sea­ra (12 decem­brie), minis­trul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rua­le, Nechi­ta-Adri­an Oros, l‑a înlo­cu­it pe direc­to­rul Băn­cii de Resur­se Gene­ti­ce Vege­ta­le Buzău cu juris­tul Adri­an Ches­no­iu, direc­tor al Agenţi­ei pen­tru Finanţa­rea Inves­ti­ţi­i­lor Rura­le.

A FOST O DECIZIE POLITICĂ?! “Oameni valo­roşi şi oneşti — alun­ga­ţi”

Deci­zia de înlo­cu­i­re de la con­du­ce­re a lui Cos­tel Vînă­to­ru a fost una emi­na­men­te poli­ti­că şi a tre­zit un val de nemulţu­mi­ri mai ale în rân­dul opo­zi­ţi­ei. Ast­fel, Mar­cel Cio­la­cu, preşe­din­te­le inte­ri­mar al PSD, a rea­cţio­nat dur pe pagi­na sa de fb.  

Sunt puţini oame­nii valo­roşi şi oneşti, care sunt dis­pu­şi să îşi închi­ne întrea­ga via­ţă bine­lui public. Dar PNL face acum ori­ce pen­tru a‑i alun­ga! De tot! În loc să le ofe­re tot spri­ji­nul nece­sar pen­tru a con­ti­nua să con­stru­ias­că pen­tru Româ­nia… Aşa cum vor să sca­pe de Raed Ara­fat şi de SMURD, aceşti ama­tori incom­pe­tenţi toc­mai l‑au dat afa­ră pe cel mai bun spe­cia­list pe care Româ­nia îl avea în dome­ni­ul cer­ce­tă­rii gene­ti­ce vege­ta­le”, a scris Mar­cel Cio­la­cu. Aceas­ta nu a accep­tat răz­bu­na­rea pe un om care nu are nicio legă­tu­ră cu lup­ta poli­ti­că.

Cos­tel Vână­to­ru era până azi unui pro­iect năs­cut cu foar­te mul­te efor­turi şi mun­că prin care se dorea rein­tro­du­ce­rea seminţe­lor româ­neşti în agri­cul­tu­ră şi pro­te­ja­rea a zeci de mii de soiuri autoh­to­ne. Nu a con­tat că este doc­tor în hor­ti­cul­tu­ră şi un pro­fe­si­o­nist desă­vârşit, care şi‑a dedi­cat întrea­ga via­ţă cer­ce­tă­rii. L‑au dat afa­ră de la con­du­ce­rea Băn­cii Naţio­na­le de Gene de la Buzău fără nicio expli­ca­ţie sau pre­a­viz. Mare ruşi­ne!”, a con­ti­nu­at par­la­men­ta­rul.

Miting în cen­trul Buză­u­lui

Con­stan­tin Toma, pri­ma­rul Buză­u­lui, a trans­mis o invi­ta­ţie către pre­să prin care anu­nţă orga­ni­za­rea unui miting, astăzi, dumi­ni­că 15 decem­brie, la ore­le 11,00, pe Pla­to­ul Daci­ei, la care să par­ti­ci­pe în număr cât mai mare cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui pen­tru a apă­ra valo­ri­le naţio­na­le şi a sto­pa abu­zul. “Joi noap­te, ca hoţii, minis­trul Agri­cul­tu­rii, dom­nul Adri­an Oros, a luat o deci­zie golă­neas­că: demi­te­rea cer­ce­tă­to­ru­lui Cos­tel Vînă­to­ru din fun­cţia de direc­tor al Ban­cii Naţio­na­le de Gene şi înlo­cu­i­rea aces­tu­ia cu un jurist fără nicio lega­tu­ră cu cer­ce­ta­rea şti­inţi­fi­că. Con­si­de­răm că aceas­tă deci­zie este un atac direct la întrea­ga comu­ni­ta­te buzo­ia­nă şi la sănă­ta­tea româ­ni­lor. Veni­ţi cu toţii să ne apă­răm valo­ri­le naţio­na­le! Veni­ţi cu toţii să sto­păm abu­zul!”, se ara­tă în invi­ta­ţia cu ante­tul Pri­mă­ri­ei Buzău şi sub sem­nă­tu­ra pri­ma­ru­lui.

Peti­ţie pen­tru susţi­ne­rea cer­ce­tă­to­ru­lui buzo­ian

De ase­me­nea, în medi­ul vir­tu­al cir­cu­lă o peti­ţie on-line inti­tu­la­tă “TOŢI PENTRU Cos­tel Vînă­to­ru”, prin care se strâng sem­nă­turi pen­tru ca Guver­nu­lui Româ­ni­ei să revo­ce deci­zia de înlo­cu­i­re a cer­ce­tă­to­ru­lui buzo­ian.

Omul de şti­inţă Cos­tel Vînă­to­ru, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei de Şti­inţe Agri­co­le şi Sil­vi­ce, (o peri­oa­dă a fost direc­to­rul) a coor­do­nat Labo­ra­to­rul de gene­ti­că şi con­ser­va­re ame­li­o­ra­ti­vă din cadrul Sta­ţiu­nii de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re pen­tru Legu­mi­cul­tu­ră din Buzău,  este o per­so­na­li­ta­te recu­nos­cu­tă la nivel naţio­nal şi inter­na­ţio­nal. Are cre­a­te aproa­pe 50 de soiuri şi hibrizi de toma­te, ardei, vână­tă.   

Pro­iect pen­tru ţară!”

Este un pro­iect pen­tru ţară, un pro­iect naţio­nal, nu unul poli­tic. Am fost demis. Dum­ne­zeu le aran­jea­ză cum ştie el. Voi con­ti­nua să fac cer­ce­ta­re”, a decla­rat resem­nat Vînă­to­ru, citat de News.ro.

Revis­ta Fer­ma şi por­ta­lul nos­tru Agro­in­fo au scris de nenu­mă­ra­te ori des­pre acest pro­iect, des­pre cer­ce­ta­rea legu­mi­co­lă de la SCDL, des­pre rea­li­ză­ri­le oame­ni­lor de şti­inţă.

Ban­ca de Resur­se Gene­ti­ce Vege­ta­le este o insti­tu­ţie cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, afla­tă sub direc­ta coor­do­na­re a Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le. Sedi­ul vii­toa­rei uni­tă­ţi  urmea­ză să fie con­stru­it în Par­cul Crâng din muni­ci­pi­ul Buzău.

Citiți și: Direc­to­rul Băn­cii Națio­na­le de Gene, cer­ce­tă­to­rul Cos­tel Vână­to­ru, a fost demis. În locul lui a fost numit un jurist

Flo­ri­a­na Jucan: Ascultati‑l!!!

S‑a lup­tat un an de zile sa obti­na de la Ban­ca de Gene agri­co­la a Sta­te­lor Uni­te 50 de semin­te de Cea­pa aurie de Buzau pen­tru ca in Roma­nia NU mai exis­tau semin­te­le aces­tui soi. Cer­ce­ta­to­rul poves­tes­te des­pre docu­men­tul emis de straini, prin care isi dadeau acor­dul sa folo­sim aces­te semin­te! Inte­le­geti unde sun­tem?!??? O ban­ca de gene strai­na ne da noua acor­dul de a folo­si semin­te­le unui soi roma­nesc de cea­pa! Doam­ne, Dum­ne­ze­u­le!!!!


Man­ga­lia News, 15.12.2019. (sur­sa: agroinfo.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply