SATIRĂ ȘI UMOR, CU VÂNT BUN DIN PUPA’, un nou volum cu epigrame, poezii vesele, proză scurtă și caricaturi, va fi lansat la Constanța

0
626

Ion Tita-Calin: Dragi pri­e­te­ni ai mari­na­ri­lor, pri­e­te­ni ai Sati­rei și Umo­ru­lui, Sin­di­ca­tul Liber al Navi­ga­to­ri­lor și Clu­bul Umo­riș­ti­lor Con­stăn­țeni vă invi­tă la lan­sa­rea volu­mu­lui colec­tiv

SATIRĂ ȘI UMOR, CU VÂNT BUN DIN PUPA
Epi­gra­me, poe­zii vese­le, pro­ză scur­tă, cari­ca­turi.

Car­tea este un oma­giu adus Sin­di­ca­tu­lui Liber al Navi­ga­to­ri­lor, orga­ni­za­ție care, în cei 30 de ani de exis­ten­ță, a apă­rat inte­re­se­le, locu­ri­le de mun­că, liber­ta­tea și via­ța lupi­lor de mare. Este, tot­o­da­tă, un oma­giu adus unei eli­te pro­fe­sio­na­le: navi­ga­to­rii români.

Sub titlul „Sati­ră și umor cu vânt bun din pupa”, sunt adu­na­te epi­gra­me, poe­zii vese­le, pro­ză scur­tă și cari­ca­turi sem­na­te de 17 autori: Flo­rin Ale­xan­dru, Tra­ian Bră­ti­a­nu, Petru Bru­mă, Lore­da­na — Flo­ren­ti­na Dali­an, Ana­nie Gag­niuc, Con­stan­tin Gor­nea, Con­stan­tin Ior­dan, Liviu Kai­ter, Leon­te Năs­ta­se, Dan Norea, Ion Ruse, Lumi­ni­ța Scar­lat, Lili­a­na Sto­ica, Ion Tița — Călin, Ionuț — Daniel Țucă, Gabrie­la Vlad și Roland — Flo­rin Voi­ne­scu. Coper­ți­le 1 – 4 sunt ilus­tra­te de maes­trul Leon­te Năs­ta­se, cari­ca­tu­rist de renu­me națio­nal și inter­națio­nal.

Post­fa­ța sem­na­tă de Adri­an Mihăl­cio­iu, Cos­ti­că Stici și Aurel Sto­ica – lide­rii Sin­di­ca­tu­lui Liber al Navi­ga­to­ri­lor — cuprin­de a amplă și inte­re­san­tă cro­ni­că în date a lup­tei pur­ta­te de aceas­tă orga­ni­za­ție pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor lupi­lor de mare, timp de trei dece­nii.

Noua rea­li­za­re edi­to­ri­a­lă se ada­u­gă seri­ei celor cinci volu­me colec­ti­ve sem­na­te de mem­brii aces­te gru­pări artis­ti­ce: „Pră­vă­lia cu umor. Caie­te­le Clu­bu­lui Umo­riș­ti­lor Con­stăn­țeni“, volu­mul I (2010) și volu­mul II (2013), „Con­tai­ne­rul cu umor” (2016), „Vapo­rul cu umor” (2017) și „Fabri­ca de umor” (2018).

x x x

Dragi pri­e­te­ni ai mari­na­ri­lor, pri­e­te­ni ai Sati­rei și Umo­ru­lui,

Vă rugăm, să uitați pen­tru o oră — două de pro­ble­me­le impor­tan­te, gra­ve și urgen­te și să fiți ală­tu­ri de noi la lan­sa­rea vese­lă a unei cărți anti-stres.

Eve­ni­men­tul va avea loc Sâm­bă­tă, 14 decem­brie 2019, înce­pând cu ora 11.00, la Casa de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor din Con­stan­ța, în sala mică.

Vom fi ono­rați să vă avem ală­tu­ri de noi!

Comi­te­tul Exe­cu­tiv al Sin­di­ca­tu­lui Liber al Navi­ga­to­ri­lor,
Biro­ul Exe­cu­tiv al Clu­bu­lui Umo­riș­ti­lor Con­stăn­țeni.


Man­ga­lia News, 13.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply