S‑a deschis Târgul de Crăciun, Timișoara 2019! Programul complet, aici [VIDEO]

0
552

Pro­gra­mul Târ­gu­lui de Cră­ciun, Timi­șoa­ra 2019:

S‑a des­chis Târ­gul de Cră­ciun Timi­șoa­ra 2019!🤗🤗🎄Timi­soa­ra 2021, Capi­ta­la Euro­pea­na a Cul­tu­rii; Timi­soa­ra 2021 — Euro­pean Capi­tal of Cul­tu­re Temeswar 2021 — Kul­tur­haupt­sta­dt Euro­pas Temes­vár; 2021 — Euró­pa Kul­tu­rá­lis Főváro­sa Temi­š­var, 2021 — Evrop­s­ka Pres­to­ni­ca Kul­tu­re. Info: http://www.timisoara2021.ro/

Citiți și: Târ­gul de Cră­ciun din Timi­șoa­ra se des­chi­de de Ziua Națio­na­lă. PROGRAMUL COMPLET

Târ­gul de Cră­ciun din Timi­şoa­ra vine, în acest an, cu un amplu pro­gram artis­tic ce se va desfă­şu­ra pe dura­ta a 22 de zile de con­cer­te, dar şi cu nume­roa­se moda­li­tă­ţi de diver­tis­ment şi cu o lar­gă pale­tă de pro­du­se gas­tro­no­mi­ce.

Ast­fel, Pia­ţa Liber­tă­ţii găz­du­ieş­te pati­noa­rul, având o supra­fa­ţă mult mai mare decât în 2018 (1000 mp), dar şi “Căsu­ţa lui Moş Cră­ciun” cu ate­li­e­re pen­tru copii, căsu­ţe­le meş­te­ri­lor popu­lari, caru­sel, maşi­nu­ţe şi diver­se jocuri pen­tru copii. În plus, în wee­kend, între ore­le 14.00 – 17.00, pe întrea­ga dura­tă a târ­gu­lui, Dire­cţia de Mediu a Pri­mă­ri­ei Timi­şoa­ra va asi­gu­ra plim­bări gra­tu­i­te cu tre­nu­leţul, pen­tru copii, în Pia­ţa Liber­tă­ţii şi Pia­ţa Vic­to­ri­ei. Pati­noa­rul va res­pec­ta ora­rul de fun­cţio­na­re al Târ­gu­lui de Cră­ciun (10.00–22.00) şi va asi­gu­ra acce­sul pe dura­ta unei zile întregi pe baza unui bilet de intra­re. Cât pri­veş­te zona comer­ci­a­lă, în Pia­ţa Vic­to­ri­ei şi în par­ca­rea Modex vor fi ame­na­ja­te nu mai puţin de 100 de căsu­ţe în care se vor comer­ci­a­li­za pro­du­se gas­tro­no­mi­ce tra­di­ţio­na­le, deco­ra­ţiuni spe­ci­fi­ce Cră­ci­u­nu­lui, obiec­te per­so­na­li­za­te ce pot fi dăru­i­te cu titlu de cadou. […] 

Refe­ri­tor la pro­gra­mul artis­tic, aces­ta va îmbi­na con­cer­te­le de colin­de cu momen­te­le artis­ti­ce dedi­ca­te Revo­lu­ţi­ei din Decem­brie 1989. În acest an ne bucu­răm de pre­zenţa unor tru­pe şi arti­şti con­sa­cra­ţi pre­cum: Car­go, Pro Musi­ca, Rezi­dent Ex, Pho­e­nix, Mir­cea Vin­ti­lă, Mir­cea Bani­ciu, Ducu Bert­zi, Mir­cea Rusu Band, Mihai Tră­is­ta­riu, Ami, Andre­ea Băni­că, Flo­ren­ti­na şi Petre Giurgi, Adri­an Stan­ca, cora­la Con­trast şi Petri­că Moi­se. De ase­me­nea, ono­rea­ză Târ­gul de Cră­ciun prin pre­zenţa lor nume­roa­se tru­pe şi arti­şti locali pre­cum: Mary­liss, Ama­lia Gai­tă, Skywa­l­kers, Sud­den­Fe­el, Epo­ka, Box Offi­ce, Pas­ti­che, Tru­pa Vest, Pere­gri­nii, Skywa­l­kers, Remem­ber, Pse­u­donym. Am dezvol­tat şi par­te­ne­ri­a­te în cadrul târ­gu­lui cu Mitro­po­lia Bana­tu­lui, Facul­ta­tea de Muzi­că, Pala­tul Copi­i­lor, Şcoa­la de Arte din Reşi­ţa, Lice­ul de Muzi­că ‚”Ion Vidu”, cu nu mai puţin de 9 şcoli pri­va­te de muzi­că şi arte(Incubatorul de Artă, Pro Muzi­ca, Can­to­de­na, Denis­se, Art­so­ma, Cro­ma­tik Voice, Fabri­că de Arte, Live­mu­seart, Gene­ra­ţia Muzi­cii).

O lar­gă par­ti­ci­pa­re vor avea arti­ş­tii din judeţul Timiş, nu mai puţin de 12 comu­ne şi ora­şe timi­şe­ne urmând a fi repre­zen­ta­te la Târ­gul de Cră­ciun (Găta­ia, Deta, Giroc, Ghi­ro­da, Tomeşti, Voiteg, Ban­loc, Niţ­chi­dorf, Giar­ma­ta, Piş­chia, Gie­ra, Bir­da). Aceş­tia se vor ală­tu­ra Ansam­blu­lui ”Timi­şul” şi Ansam­blu­lui ”Pus­ta Bana­tu­lui” din Timi­şoa­ra.

Dacă Moş Nico­lae le pri­le­ju­ieş­te tine­ri­lor timi­şo­reni o întâl­ni­re mult aştep­ta­tă cu Andra Gogan, în 6 decem­brie, Com­pa­nia Phan­ta­sia va adu­ce pe sce­nă, în data de 19 decem­brie, un spec­ta­col de exce­pţie sem­nat de cunos­cu­ta Eva Laba­di: ”Atenţie ! Moş Cră­ciun exis­tă!’’, spec­ta­col rea­li­zat în cola­bo­ra­re cu Tea­trul pe Roţi Arad, Tru­pa Thes­pis Timi­şoa­ra, Tru­pa Rhy­th­mic Dan­ce Dum­bră­vi­ţa, Piti Show Radio Timi­şoa­ra şi care va pre­fa­ţa apa­ri­ţia lui Moş Cră­ciun în Pia­ţa Vic­to­ri­ei. […]

Pro­gra­mul com­plet, AICI.


Man­ga­lia News, 04.12.2019. (foto gene­ric: eyeinthesky.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply