România preia de la 1 ianuarie 2020 președinția Organizației de Cooperare la Marea Neagră

0
328

Româ­nia pre­ia pen­tru urmă­toa­re­le șase luni, în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2020 – 30 iunie 2020, pre­șe­din­ția Orga­ni­za­ți­ei de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră, momen­tul pre­luă­rii fiind mar­cat în cadrul unei reu­niuni minis­te­ri­a­le OCEMN care are loc la Ate­na.

”Minis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu par­ti­ci­pă, în peri­oa­da 12–13 decem­brie 2019, la cea de‑a 41‑a reu­niu­ne a Con­si­li­u­lui Miniș­tri­lor Afa­ce­ri­lor Exter­ne al Orga­ni­za­ți­ei de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră (OCEMN), care se va des­fă­șu­ra la Ate­na. Eve­ni­men­tul mar­chea­ză pre­lu­a­rea de către Româ­nia, de la Gre­cia, a man­da­tu­lui de Pre­șe­din­ție-în-Exer­ci­țiu a OCEMN pen­tru urmă­toa­re­le șase luni, în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2020 – 30 iunie 2020. Mot­to-ul Pre­șe­din­ți­ei-în-Exer­ci­țiu a Româ­ni­ei este „Bri­d­ging Sho­res thro­u­gh Enhan­cing Cohe­sion”, infor­mea­ză Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne într-un comu­ni­cat remis CaleaEuropeană.ro.

Agen­da reu­niu­nii se axea­ză asu­pra evo­lu­ți­i­lor curen­te în cadrul OCEMN, pro­gre­se­lor rea­li­za­te în pro­ce­sul de refor­mă insti­tu­țio­na­lă și de con­so­li­da­re a pro­fi­lu­lui regio­nal al Orga­ni­za­ți­ei, pre­cum și asu­pra moda­li­tă­ți­lor de impul­sio­na­re a coo­pe­ră­rii între sta­te­le mem­bre.

Minis­trul Bogdan Aures­cu va evi­den­ția, cu acest pri­lej, nece­si­ta­tea dina­mi­ză­rii dimen­siu­nii eco­no­mi­ce a acti­vi­tă­ții OCEMN, pre­cum și sti­mu­la­rea pro­gre­se­lor pe linia îmbu­nă­tă­ți­rii efi­cien­ței OCEMN.

Tot­o­da­tă, reu­niu­nea va con­sti­tui un bun pri­lej pen­tru a rea­fir­ma pri­o­ri­ta­tea acor­da­tă de Româ­nia pro­mo­vă­rii coo­pe­ră­rii regio­na­le, cu impli­ca­rea acti­vă a UE, inclu­siv prin capi­ta­li­za­rea rezul­ta­te­lor obți­nu­te pe dura­ta Pre­șe­din­ți­ei Con­si­li­u­lui UE, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te regiu­nea Mării Negre.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply