Revista “BD Historia – benzi desenate istorice” lansează un număr dedicat evenimentelor din Decembrie 1989

0
398

BD His­to­ria este o nouă revis­tă de benzi dese­na­te isto­ri­ce, ini­ția­tă de auto­rul Mihai I. Grăj­dea­nu. Numă­rul 2 al revis­tei este dedi­cat eve­ni­men­te­lor din Decem­brie 1989 și reu­neș­te lucrări ale artiș­ti­lor con­sa­crați din dome­ni­ul ben­zi­lor dese­na­te dar și lucrări ale artiș­ti­lor la înce­put de drum. La acest număr al revis­tei au cola­bo­rat și stu­den­ții Cer­cu­lui de isto­rie con­tem­po­ra­nă al Facul­tă­ții de Isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești.

În pagi­ni­le numă­ru­lui 2 al revis­tei se regă­sesc benzi dese­na­te rea­li­za­te de maes­trul Valen­tin Tăna­se (Bucu­rești), Mihai Ionuț Grăj­dea­nu (Man­ga­lia), Anca Geor­ges­cu (Timi­șoa­ra), Daniel Horia (Bar­ce­lo­na, Spa­nia), Matei Butoi (elev din Târ­go­viș­te), Șleam Geor­gi­a­na (Baia Mare), Tra­ian Ione­scu (Bacău) și Cucoș Ște­fan (elev din Bucu­rești). Au cola­bo­rat: Cro­i­to­ru Andre­ea Cris­ti­a­na, Cris­ti­an Ale­xan­dru Dumi­tres­cu, Len­gher Mihai-Radu, Ser­ghei Pri­co­piuc, mem­brii Cer­cu­lui de Isto­rie Con­tem­po­ra­nă Româ­neas­că, din cadrul Facul­tă­ții de Isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești. 

Lan­sa­rea numă­ru­lui 2 al revis­tei “BD His­to­ria – benzi dese­na­te isto­ri­ce” va avea loc vineri, 20 decem­brie 2019, ora 17:00, la Pala­tul Suțu (Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești). Intra­rea este libe­ră.

Revis­ta BD His­to­ria – benzi dese­na­te isto­ri­ce” a apă­rut în luna sep­tem­brie 2019, mai întâi în zia­rul Cer­ti­tu­di­nea, prin­tr-un seri­al BD inti­tu­lat “Momen­te din isto­ria comu­nis­mu­lui în Româ­nia”, urma­tă în luna noiem­brie de numă­rul pilot al revis­tei, lan­sa­tă la Facul­ta­tea de isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești și pre­zen­ta­tă la Târ­gul de Car­te Gau­dea­mus, Bucu­rești 2019.


Man­ga­lia News, 16.12.2019. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply