RETROSPECTIVA Mangalia News 2019 — Cele mai citite 5 articole

0
478

RETROSPECTIVA Man­ga­lia News 2019: CELE MAI CITITE 5 ARTICOLE. Se poa­te afir­ma că și anul 2019 a fost unul rod­nic pen­tru coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, care se dove­deș­te a fi urmă­rit de un număr din ce în ce mai mare de citi­tori. Iată ce spu­ne Goo­gle Ana­ly­tics des­pre Man­ga­lia News, la fina­lul aces­tui an: 730.281 uti­li­za­tori, din­tre care 54% sunt noi și 1.930.137 vizu­a­li­zări de pagini, cu o medie zil­ni­că de 5.000 și cu ”vâr­furi” de 11.000 și de 17.000, în func­ție de ști­ri­le publi­ca­te.

CLASAMENT 10 — Uti­li­za­tori pe țări / 2019:

Pe pri­me­le 5 locuri se situ­ea­ză arti­co­le­le:

1. STABILOPODUL — O inven­ție româ­neas­că pe care nu avem drep­tul s‑o igno­răm! - 86.811 vizu­a­li­zări; 

2. Mili­ta­rii pen­sio­nari cuce­resc în instan­ță aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avo­ca­tul FLORIN RĂICAN, cu 76.239 vizu­a­li­zări;

3. Cum se făcea pla­jă la mare acum 133 de ani36.228 vizu­a­li­zări;

4. Nota 5 la Mate… — 29.205 vizu­a­li­zări;

5. Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră27.485 vizu­a­li­zări.

Pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, pos­tă­ri­le noas­tre ”în oglin­dă” au adi­țio­nat anul aces­ta cca 520.000 de vizu­a­li­zări. Pagi­na Man­ga­lia News, pe Face­bo­ok, este aici: https://www.facebook.com/MangaliaNews.ro/. Spe­cial pen­tru sezo­nul esti­val, dar nu numai, avem și pagi­na VamaVeche2Mai, pre­cum și site-ul VamaVeche2Mai.ro  

Gru­pu­ri­le noas­tre pe Fb sunt: Man­ga­lia News Ofi­ci­al#Sudul­Li­to­ra­lu­luiOn­li­ne | #Limanu2MaiVamaVecheHagieni | 23 August — Con­stan­ța | #Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News | #Man­ga­li­a­Su­per­Ra­l­ly | Negru Vodă — Comu­ni­ta­te onli­ne | ROMÂNIA POZITIVĂ. Cola­bo­răm cu mul­te alte gru­puri par­te­ne­re. Pe TWITTER, sun­tem pre­zenți aici: https://twitter.com/Mangalia_News

Cu acest pri­lej de bilanț anu­al, vă mul­țu­mim, dragi citi­tori, dragi pri­e­te­ni, pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat și, ca de obi­cei, vă invi­tăm să vă impli­cați mai mult în via­ța coti­dia­nă a Cetă­ții, pen­tru a ne fi mai bine nouă, dar și oas­pe­ți­lor noș­tri. Scri­eți-ne, în con­ti­nu­a­re, pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


MN: Ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal, Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Arti­co­le­le dedi­ca­te par­te­ne­ri­a­tu­lui Arca TV – Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

De ase­me­nea, Man­ga­lia News este par­te­ner media al pos­tu­lui cul­tu­ral de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te onli­ne din Ger­ma­nia de 10 ani pen­tru ascul­tă­to­rii din lumea întrea­gă. NOU! Radio Pro­Dias­po­ra poa­te fi ascul­tat ÎN DIRECT și pe Man­ga­lia News, dar și aici, acum, cu un sin­gur cli­ck pe poză:

Să fiți sănă­toși, împli­niți și feri­ciți!

ANUL NOU, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII! LA MULȚI ANI


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 30 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply