Protecții pentru împrumutați, contra recuperatorilor de creanțe și executărilor silite, aproape de adoptare în Parlament

0
265

Patru pro­iec­te legi­sla­ti­ve ce pri­vesc împru­mu­ta­ții au fost înre­gis­tra­te în aceas­tă toam­nă în Par­la­ment și se află acum pe lis­ta de adop­ta­re a Sena­tu­lui. Ele rea­duc în actu­a­li­ta­te câte­va ches­tiuni care, în esen­ță, au mai fost pro­pu­se în ulti­mii ani, dar nu au reu­șit să devi­nă legi.

Vor­bim, mai exact, de pro­pu­neri legi­sla­ti­ve pen­tru con­su­ma­to­rii care nu mai pot face față dobân­zi­lor exce­si­ve din con­trac­te, care ajung să nu mai poa­tă plăti cre­di­te­le din cau­za ris­cu­lui valu­tar, pen­tru cei care sunt pre­ju­di­ci­ați de cesiu­ni­le de cre­an­țe spe­cu­la­ti­ve ori care sunt exe­cu­tați silit fără să se încer­ce revi­zu­i­rea con­trac­te­lor îna­in­te.

Pe scurt, des­pre cele patru pro­pu­neri afla­te acum aproa­pe de un vot la Senat:

1. Limi­ta­rea dobân­zi­lor exce­si­ve: fie că vor­bim de con­trac­te cu băn­ci­le, fie cu insti­tu­ți­i­le finan­ci­ar-neban­ca­re (IFN), fie că vor­bim de colec­to­rii de cre­an­țe, pro­iec­tul de lege pri­vind dobân­zi­le exce­si­ve pro­pu­ne o serie întrea­gă de limi­tări față de ce pre­ve­de legi­sla­ția acum, pe cate­go­rii de cre­di­te; sunt pro­pu­se, mai întâi, limi­te ale dobân­zii anu­a­le efec­ti­ve la cre­di­te­le imo­bi­li­a­re și de con­sum; la cre­di­te­le de con­sum de cel mult 15.000 de lei, suma tota­lă de ram­bu­r­sat ar fi de maxi­mum dublul sumei împru­mu­ta­te (inclu­zând toa­te cos­tu­ri­le, dobân­zi­le și comi­si­oa­ne­le).

În cazu­ri­le în care limi­tă­ri­le nu sunt res­pec­ta­te, împru­mu­ta­ții ar avea drep­tul să obți­nă redu­ce­rea lor, ami­a­bil sau cu for­ța, în instan­ță, iar cei care ajung să nu mai poa­tă plăti din cau­za dobân­zi­lor mari, nu vor mai putea fi exe­cu­tați silit așa ușor; e intro­du­să, în con­se­cin­ță, ide­ea de a ree­chi­li­bra con­trac­te­le în acest con­text.

În ace­lași timp, acest pro­iect pro­pu­ne sanc­țio­na­rea ca abuz de pute­re eco­no­mi­că prac­ti­ca­rea de dobânzi exce­si­ve, ca prac­tici inco­rec­te (inclu­siv înșe­lă­toa­re) ale băn­ci­lor și celor­lalți cre­di­tori finan­ci­ari sau chiar ca fra­u­de la lege.

2. Pro­tec­ția con­tra cesiu­ni­lor de cre­an­ță spe­cu­la­ti­ve

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Man­ga­lia News, 10.12.2019. (foto gene­ric: print­scre­en DIGI 24).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply