Proiectul de țară ”România 10 în 10” va fi lansat la Cluj-Napoca de Ilan Laufer și Alexandru Ion Coita

0
547

Dragi pri­e­te­ni,

Vă rog pe fie­ca­re din­tre voi să îmi fiți ală­tu­ri, acum mai mult ca ori­când! Împre­u­nă cu Ilan Lau­fer, vom lan­sa săp­tămâ­na vii­toa­re la Cluj-Napo­ca pro­iec­tul nos­tru pen­tru Româ­nia.

Pro­iec­tul „Româ­nia 10 în 10” ne va duce aco­lo unde ne este locul, prin­tre cele mai pros­pe­re 10 sta­te euro­pe­ne!

Vom pro­pu­ne un pact pen­tru creș­te­rea veni­tu­ri­lor popu­la­ți­ei și eli­mi­na­rea deca­la­je­lor față de sta­te­le din ves­tul Euro­pei.

Vom avea ca pri­o­ri­ta­te renaș­te­rea capi­ta­lu­lui româ­nesc și o mult mai bună rela­ție cu inves­ti­to­rii stra­te­gici.

Vom crea cadrul legi­sla­tiv pen­tru întoar­ce­rea tutu­ror româ­ni­lor din Dias­po­ra, care vor să își facă un vii­tor mai bun în țara lor.

Vom mili­ta pen­tru un patri­o­tism auten­tic, por­nind de la valo­ri­le și sim­bo­lu­ri­le aces­tui popor.

Veniți în număr cât mai mare ală­tu­ri de noi și dați mai depar­te aceas­tă invi­ta­ție tutu­ror româ­ni­lor onești și patri­oți, care vor să facă ceva pen­tru țara noas­tră.

Pen­tru a ade­ra la Plat­for­ma Soci­al Libe­ra­lă, vă rugăm să ne trans­mi­teți CV-ul la adre­sa de e‑mail [email protected]

A venit momen­tul să con­struim pen­tru Româ­nia! Înce­pem împre­u­nă!

Ale­xan­dru Ion Coita, Vineri, 6 decem­brie 2019. #România10în10 #mie­î­mi­pa­să

MN - Citiți și: 

Alex Coita și Ilan Lau­fer pre­gă­tesc un PROIECT DE ȚARĂ! ”Ne adre­săm tutu­ror româ­ni­lor care sunt dez­a­mă­giți de lip­sa de idei și de pro­iec­te pen­tru Româ­nia”


Man­ga­lia News, 07.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply