Primăria Mangalia a primit, recent, Premiul pentru Excelență în regenerarea urbană a spațiilor publice

0
483

Radu Cris­ti­an: ”Pri­mă­ria Man­ga­lia a pri­mit, recent, din par­tea Aso­ci­a­ți­ei Muni­ci­pi­i­lor din Româ­nia (AMR), Pre­mi­ul pen­tru Exce­len­ță în rege­ne­ra­rea urba­nă a spa­ți­i­lor publi­ce. Eve­ni­men­tul a avut loc cu oca­zia Galei AMR pen­tru anul 2019, la care au fost invi­tați repre­zen­tanți ai pri­mă­ri­i­lor de muni­ci­pii din întrea­ga țară.

Ora­șul nos­tru a fost pre­mi­at pen­tru acce­sa­rea celor mai mul­te pro­iec­te cu fon­duri UE, la nivel regio­nal. Con­cret, în acest moment avem pes­te 20 de pro­iec­te cu bani euro­peni, in dife­ri­te sta­dii, cu o valoa­re tota­la de pes­te 50 de mili­oa­ne de euro. Une­le sunt deja fina­li­za­te-Ale­ea Tei­lor, Par­cul Ever­gre­en, Fale­za Nept­un, Clu­bul Nau­tic, etc. Alte­le sunt în imple­men­ta­re — moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor Saturn și Nept­un, res­ta­u­ra­rea bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe (monu­ment isto­ric).

În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vom înce­pe lucră­ri­le la alte 3 pro­iec­te cu fon­duri UE: rea­bi­li­ta­rea unui număr de 17 străzi din oraș, moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii și a fale­zei Man­ga­lia-Saturn. Tot­o­da­tă, urmea­ză să sem­năm con­trac­te­le de finan­ța­re pen­tru un nou Ambu­la­to­riu la Spi­ta­lul muni­ci­pal și achi­zi­țio­na­rea de auto­bu­ze elec­tri­ce pen­tru trans­por­tul urban. Alte pro­iec­te sunt în dife­ri­te sta­dii de ana­li­za și eva­lu­a­re: con­struc­ția unei noi școli (Scoa­la 5), moder­ni­za­rea ilu­mi­na­tu­lui stra­dal, locu­in­țe soci­a­le, moder­ni­za­rea Gră­di­nii de Vară și con­struc­ția unei baze spor­ti­ve cu bazin olim­pic. În ace­lași timp, lucrăm la depu­ne­rea altor pro­iec­te cu bani UE, care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii în Venus, Cap Auro­ra și Jupi­ter.

Iată, așa­dar, că ora­șul nos­tru exploa­tea­ză la maxi­mum oport­u­ni­ta­tea atra­ge­rii fon­du­ri­lor UE pen­tru rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni, dar și pen­tru rea­li­za­rea unor obiec­ti­ve cu poten­ți­al turis­tic. Pre­ci­zez încă o dată că toa­te pro­iec­te­le la care lucrăm acum au fost depu­se încă de acum 2–3 ani, ime­di­at după des­chi­de­rea axe­lor de finan­ța­re. La pro­iec­te­le cu bani euro­peni, pro­ce­du­ri­le de eva­lu­a­re, ana­li­ze și achi­zi­ții durea­ză mai mult, întru­cât sunt fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le”.


Man­ga­lia News, 14.12.2019. (sur­sa, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply