Poliția de Frontieră: Perchiziţii domiciliare la persoane implicate în activităţi de braconaj piscicol

0
271

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă au efec­tu­at, sub coor­do­na­rea prim-pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Hâr­șo­va, trei per­chi­zi­ţii domi­ci­li­a­re, la per­soa­ne impli­ca­te în acti­vi­tăți de bra­co­naj pis­ci­col. 

În urma per­che­zi­ţi­i­lor, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii un morun de 90 kg, 40 kg icre negre și 51.200 dolari, iar trei per­soa­ne sunt cer­ce­ta­te pen­tru infra­cţiuni la regi­mul bra­co­na­ju­lui pis­ci­col.

În data de 23.12.2019, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ale Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea prim-pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Hâr­șo­va, au efec­tu­at trei per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re, în baza unor man­da­te emi­se de Jude­că­to­rul de Drep­turi și Liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Hâr­șo­va, în loca­ții de pe raza loca­li­tă­ți­lor Capi­da­va — jude­țul Con­stan­ța și Giur­geni — jude­țul Ialo­mi­ța, la per­soa­ne sus­pec­te că des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de bra­co­naj pis­ci­col.

În urma per­che­zi­ți­i­lor efec­tu­a­te, au fost des­co­pe­ri­te și ridi­ca­te, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, un peș­te din spe­cia morun în gre­u­ta­te de 90 kg, 91 borca­ne ce con­ți­neau can­ti­ta­tea tota­lă de 40 kg icre negre, suma de 51.200 dolari, pre­cum și mai mul­te pache­te cu țigări de con­tra­ban­dă.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări cu pri­vi­re la trei per­soa­ne, cetă­ţeni români, cu vâr­ste cuprin­se între 44 și 51 de ani, sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor de „deți­ne­rea, trans­por­tul, comer­ci­a­li­za­rea stu­ri­o­ni­lor, pro­du­se­lor și sub­pro­du­se­lor de stu­ri­oni”, „pro­du­ce­rea, impor­tul, comer­ci­a­li­za­rea, deți­ne­rea sau folo­si­rea la pes­cu­it de către per­soa­ne­le nea­u­to­ri­za­te a năvoa­de­lor, voloa­ce­lor, pros­to­voa­le­lor, vâr­șe­lor, vin­ti­re­lor, pre­cum și a altor tipuri de unel­te de pes­cu­it comer­ci­al” și „nede­ți­ne­rea auto­ri­za­ți­ei de pes­cu­it”, iar la fina­li­za­rea cer­ce­tă­ri­lor vor fi dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 25.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply