Peste 15.500 articole pirotehnice, confiscate în P.T.F. Vama Veche

0
272

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au depis­tat un cetă­ţean român care intenţio­na să intro­du­că în ţară, prin Punc­tul de Tre­ce­re al Fron­ti­e­rei Vama Veche, pes­te 15.500 arti­co­le piro­teh­ni­ce, fără a deți­ne auto­ri­za­ți­i­le nece­sa­re.

În data de 29.12.2019, acționând în baza unei infor­ma­ții, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re al Fron­ti­e­rei Vama Veche au efec­tu­at con­tro­lul spe­ci­fic, pe sen­sul de intra­re în țară, asu­pra unui auto­tu­rism înma­tri­cu­lat în Bul­ga­ria la vola­nul căru­ia se afla cetă­țea­nul N.M., în vâr­stă de 28 de ani, domi­ci­li­at pe raza jude­țu­lui Ialo­mi­ța.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit în inte­ri­o­rul auto­tu­ris­mu­lui 15.525 arti­co­le piro­teh­ni­ce (petar­de, arti­fi­cii și rache­te).

Faţă de cele con­sta­ta­te, per­soa­na în cau­ză a decla­rat că arti­co­le­le piro­teh­ni­ce le‑a achi­zi­țio­nat din Bul­ga­ria pen­tru a le comer­ci­a­li­za și nu avea cunoș­tin­ță de obli­ga­ti­vi­ta­tea deţi­ne­rii auto­ri­za­ți­i­lor nece­sa­re.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au ridi­cat în vede­rea con­fis­că­rii întrea­ga can­ti­ta­te de mate­ri­a­le piro­teh­ni­ce, în valoa­re tota­lă de 5.260 lei şi efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de “pro­du­ce­rea, expe­ri­men­ta­rea, pre­lu­cra­rea, deți­ne­rea, trans­por­tul ori folo­si­rea mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le sau ori­ce alte ope­ra­țiuni pri­vind cir­cu­la­ția aces­to­ra, fără drept”.   


Man­ga­lia News, 30.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply