Performanţă în meserie! Elevii Colegiului Economic Mangalia, premiaţi la concursuri şcolare județene [galerie FOTO]

0
504

Per­for­manţă în mese­rie! Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, pre­mi­a­ţi la con­cur­suri şco­la­re jude­țe­ne.

Ȋn zile­le de 12 și 13 decem­brie a.c s‑a desfă­şu­rat la Hotel Dobro­gea din sta­ţiu­nea Mama­ia con­cur­sul şco­lar jude­țean ”Per­for­manţă în mese­rie”, edi­ţia a V‑a, cu secţiu­ni­le: ”Recla­ma, sufle­tul come­rţu­lui” – comerț, ”Deli­cii la gră­tar” — gas­tro­no­mie și ”Arta de a servi zâm­bind” — Ospă­tar (chel­ner), vân­ză­tor în uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie şi la Lice­ul Teh­no­lo­gic C.A. Rosetti, ȋn cadrul pro­iec­tu­lui: ”Mese­ria bră­ţa­ră de aur”, con­cur­sul ”Idei de afa­ceri”.

La aces­te con­cur­suri, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia au obţi­nut urmă­toa­re­le pre­mii:

1. La con­cur­sul şco­lar jude­țean ”Per­for­manţă în mese­rie”, secţiu­nea ”Recla­ma, sufle­tul come­rţu­lui”, ele­vul Bur­că Ionuţ Dra­goş, cla­sa a XII‑a C, cu lucra­rea ”Cio­co­la­ta din Alpi”, coor­do­nat de doam­na pro­fe­soa­ră Căli­ne­scu Car­men Lili­a­na, a obţi­nut Pre­mi­ul I, iar ele­va Şte­fan Came­lia Bian­ca, cla­sa a XI‑a C, cu lucra­rea ”Fru­mu­seţea gol­fu­lui”, coor­do­na­tă de doam­na pro­fe­soa­ră Matei Lore­da­na Doi­ni­ţa, a obţi­nut Menţiu­ne.

2. La con­cur­sul şco­lar jude­țean ”Per­for­manţă în mese­rie”, sec­țiu­nea ”Arta de a servi zâm­bind“, ele­va Paras­chiv Ali­na Ioa­na, cla­sa a XI‑a A pro­fe­sio­na­lă, coor­do­na­tă de doam­ne­le pro­fe­soa­re Apos­tu Gabrie­la și Tudo­se Delia, a obţi­nut Pre­mi­ul I;

3. La con­cur­sul şco­lar jude­țean ”Per­for­manţă în mese­rie”, sec­țiu­nea ”Deli­cii la gră­tar” , ele­vii Caza­cioc Cris­ti­an și Dinu Lavi­nia Andre­ea, cla­sa a XI‑a E, coor­do­na­ţi de doam­ne­le pro­fe­soa­re Apos­tu Gabrie­la și Popa Gabrie­la, au obţi­nut Menţiu­nea I.

4. La Con­cur­sul ”Idei de afa­ceri”, ele­ve­le Dră­gan Ceza­ra Ange­la, Ghe­or­ghe Delia, și Niță Andre­ea Ramo­na, cu lucra­rea S.C. Bibli­o­te­ca holo­gra­fi­că Marea Nea­gră S.R.L., coor­do­na­te de doam­ne­le pro­fe­soa­re Cio­bă­nel Ralu­ca Simo­na şi Ghe­o­nea Nico­le­ta, au obţi­nut Menţiu­ne.

Aces­te con­cur­suri sunt de un real folos ele­vi­lor, le dezvol­tă spi­ri­tul com­pe­ti­tiv, cre­a­ti­vi­ta­tea, forţa de a face faţă pre­siu­ni­lor. Feli­ci­tări, tutu­ror!


Man­ga­lia News, 15.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply