Percheziții domiciliare în cinci locații de pe teritoriul județului Constanța, într-un dosar de proxenetism

0
322

La data de 11.12.2019, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța, un număr de apro­xi­ma­tiv 40 de poli­țiști din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție al Jude­țu­lui Con­stan­ța au efec­tu­at per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re în cinci loca­ții pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Con­stan­ța, în cau­za în care se efec­tu­ea­ză cer­ce­tări față de șap­te per­soa­ne pen­tru comi­te­rea infrac­țiu­nii de pro­xe­ne­tism.

În con­cret, în sar­ci­na per­soa­ne­lor anche­ta­te se reți­ne că au săvâr­șit, în cali­ta­te de autori sau com­plici, infrac­țiu­nea de pro­xe­ne­tism în for­mă con­ti­nu­a­tă, prev. de art. 213 al. 1 și 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal, con­stând în ace­ea că, în inter­va­lul 2012 – 2019, au deter­mi­nat șase tine­re să prac­ti­ce pros­ti­tu­ția pe teri­to­ri­ul unor sta­te mem­bre UE, vic­ti­me pe care ulte­ri­or le-au con­strâns, prin ame­nin­țări și alte acte cu carac­ter vădit inti­mi­dant, să con­ti­nue prac­ti­ca­rea pros­ti­tu­ți­ei, pen­tru ca ast­fel să obți­nă de la aces­tea majo­ri­ta­tea sume­lor de bani pro­ve­ni­te din prac­ti­ca­rea pros­ti­tu­ți­ei, sume pe care le‑a folo­sit pen­tru asi­gu­ra­rea unui venit con­stant.

În urma acțiu­nii din 11.12.2019 au fost reți­nu­te șap­te per­soa­ne, aces­tea fiind pre­zen­ta­te Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă. De ase­me­nea, în cadrul per­che­zi­ți­i­lor domi­ci­li­a­re s‑a pro­ce­dat la ridi­ca­rea de bunuri des­pre care se bănu­ieș­te că pro­vin din comi­te­rea infrac­țiu­ni­lor de pro­xe­ne­tism, pre­cum și a unor mij­loa­ce mate­ri­a­le de pro­bă.

Men­țio­năm că în cau­ză, prin inter­me­di­ul și cu spri­ji­nul Euro­just și Euro­pol, s‑a coo­pe­rat cu auto­ri­tă­ți­le din Repu­bli­ca Cehă și Spa­nia, sta­te pe teri­to­ri­ul căro­ra au fost des­fă­șu­ra­te simul­tan acti­vi­tăți simi­la­re celor între­prin­se de orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța.

 

Măsu­ri­le dis­pu­se în cau­ză repre­zin­tă o eta­pă a pro­ce­su­lui penal, con­form Codu­lui de pro­ce­du­ră pena­lă, și nu înfrâng în niciun fel prin­ci­pi­ul pre­zum­ți­ei de nevi­no­vă­ție de care bene­fi­ci­a­ză per­soa­ne­le supu­se cer­ce­tă­ri­lor.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de infor­ma­re publi­că și rela­ții cu mass-media, din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța).


Man­ga­lia News, 13.12.2019. (sur­sa foto gene­ric: replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply