Patru cetățeni străini, depistați în timp ce încercau să treacă fraudulos frontiera, din Bulgaria

0
291

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au depis­tat, în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, patru asi­a­tici care încer­cau să intre ile­gal în Româ­nia din R. Bul­ga­ria, pe jos, pe la „fron­ti­e­ra ver­de”. Per­soa­ne­le în cau­ză au fost pre­lu­a­te de către auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În data de 15.12.2019, în jurul orei 22.00, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia au depis­tat cu aju­to­rul sis­te­mu­lui de supra­ve­ghe­re cu ter­mo­vi­ziu­ne mobi­lă, pe raza loca­li­tă­ții Coroa­na, judeţul Con­stanţa, patru per­soa­ne care se depla­sau pe jos, din­spre fron­ti­e­ra cu Bul­ga­ria spre inte­ri­o­rul țării.

Deo­a­re­ce per­soa­ne­le în cau­ză nu îşi jus­ti­fi­cau pre­zenţa în zonă, aces­tea au fost con­du­se la sedi­ul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia pen­tru cer­ce­tări.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor pre­li­mi­na­re, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au sta­bi­lit că cei în cau­ză sunt cetă­ţeni asi­a­tici, trei băr­bați și o feme­ie, cu vâr­ste cuprin­se între 21 și 29 de ani, fără docu­men­te de iden­ti­ta­te asu­pra lor. Aceștia au decla­rat că intenţio­nau să ajun­gă în Unga­ria.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia, efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat.

Tot­o­da­tă, au fost între­prin­se demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru pune­rea în apli­ca­re a acor­du­lui de read­mi­sie româ­no-bul­gar, cei patru cetă­ţeni fiind pre­lu­a­ţi de către auto­ri­tă­ţi­le bul­ga­re, pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor şi lua­rea măsu­ri­lor lega­le.


Man­ga­lia News, 16.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply