Părintele Constantin Necula, despre testele PISA: Iertați-ne, copii dragi, pentru că am dat rezultatele anchetei tocmai în preajma Sfântului Nicolae și că am constatat noi, competenții, incompetența voastră!

0
322

Părin­te­le Con­stan­tin Necu­la comen­tea­ză recen­te­le rezul­ta­te obți­nu­te de ele­vii români la tes­te­le PISA și scrie, într-un edi­to­ri­al pen­tru Tri­bu­na, că, pe nedrept, copi­ii au deve­nit par­te în răz­bo­a­ie­le din­tre adulți și că nu ei poar­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea aces­tor eva­luări.

Zile­le aces­tea, când s‑au vân­tu­rat pro­cen­te­le PISA, mi-am adus amin­te de Moș Nico­lae. Oare nu dis­tru­gând nai­vi­ta­tea copi­i­lor cu cerin­țe ire­a­le, nu arun­cân­du-le cură­ția în guno­i­ul fal­se­lor uma­nis­me și rupând fami­lia în frag­men­te­le unei poli­tici soci­a­le ana­po­da, am aten­tat la liber­ta­tea lor edu­ca­țio­na­lă? Între PISA și PIZZA am răs­tig­nit bucu­ria lor de a fi copii și i‑am turat prea devre­me în răz­bo­a­ie­le noas­tre. Ier­tați-ne, copii dragi, pen­tru că am dat rezul­ta­te­le anche­tei toc­mai în pre­a­j­ma Sfân­tu­lui Nico­lae și că am con­sta­tat noi, com­pe­ten­ții, incom­pe­ten­ța voas­tră. Nu că am gân­dit, așa s‑a nime­rit. Să mur­dă­rim por­to­ca­le­le albas­tre ale nai­vi­tă­ții cu gra­ba noas­tră de a vă vân­tu­ra cifre­le nepu­tin­ței noas­tre de a vă fi pro­fe­sori și părinți buni.

Iar­tă-ne, Sfin­te Nico­lae, că nu te mai așteap­tă copi­ii noș­tri. Din dorin­ța de a nu mai gus­ta din frig și foa­me, din frus­tra­rea de a fi săraci, i‑am sără­cit de nai­vi­ta­tea cre­a­ti­vă. Care te aștep­ta altă dată cu tre­nu­le­țe lega­te cu fir de pes­cu­it și clo­poțel stri­dent… Mergi la cei 65.000 de copii care se cul­că și se tre­zesc și adorm iar flămânzi. Pen­tru ei, tu ești Bucu­ria. Un pic de tur­tă dul­ce și o por­to­ca­lă le e de ajuns! Ziua cu tine l‑i Săr­bă­toa­re!”, scrie părin­te­le Con­stan­tin Necu­la. 

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply