Ovidiu Sorin Cupșa — Dumnezeu a binecuvântat Constanța. Noi ce facem cu ea?

0
389

CONSTANȚA, SAU DESPRE IZOLAREA UNUI ORAȘ-PORT.

Dum­ne­zeu a bine­cu­vân­tat Con­stan­ța!

Rotițe­le eco­no­mi­ei mondi­a­le se învârt în jurul ora­șe­lor-port. Ele sunt cele mai dezvol­ta­te ora­șe din lume, de obi­cei mai dezvol­ta­te decât capi­ta­le­le sta­te­lor lor.

Și, totuși, de ce nu-și fruc­ti­fi­că Con­stan­ța avan­ta­jul de a fi cel mai mare oraș-port din estul Euro­pei? Pen­tru că, din păca­te, timp de 30 de ani ora­șul Con­stan­ța și‑a gân­dit dezvol­ta­rea în ter­meni “micro” și nu “macro”.

Por­tul Con­stan­ța are o capa­ci­ta­te de ope­ra­re uri­a­șă, iar Con­stan­ța și zona metro­po­li­ta­nă se află în hin­ter­lan­dul ime­di­at. Dar avan­ta­jul natu­ral n‑a fost mai deloc luat în con­si­de­ra­ție de admi­nis­tra­ți­i­le loca­le.

Infras­truc­tu­ra ruti­e­ră și fero­vi­a­ră pre­ca­ră a Româ­ni­ei poa­te repre­zen­ta un dez­a­van­taj pen­tru tra­fi­cul por­tu­ar in cor­po­re. Dar ar putea deve­ni un mare avan­taj pen­tru zona Con­stan­ței, moti­vând inves­ti­to­rii să vină în pro­xi­ma veci­nă­ta­te a por­tu­lui. Asta ar redu­ce tim­pul și cos­tu­ri­le de trans­port a măr­fu­ri­lor pro­du­se sau pre­lu­cra­te local, impor­ta­te și expor­ta­te eco­no­mi­ei mondi­a­le.

În toa­tă zona ar fi tre­bu­it să se dezvol­te par­curi de pro­duc­ție, antre­po­zi­te, ter­mi­na­le logis­ti­ce, hub-uri — adu­că­toa­re de locuri de mun­că și de veni­turi. Din păca­te, toa­te admi­nis­tra­ți­i­le au tra­tat por­tul că pe o enti­ta­te sepa­ra­tă, fără a crea legă­turi puter­ni­ce cu comu­ni­ta­tea por­tu­a­ră, fără a dezvol­ta stra­te­gii comu­ne, fără a faci­li­ta atra­ge­rea de inves­ti­ții la nivel local.

Zone­le extra­vi­la­ne limi­tro­fe Con­stan­ței, malu­ri­le Cana­lu­lui Dună­re-Marea Nea­gră și Poar­tă Albă — Midia Navo­dari, sunt tere­nuri pâr­lo­a­gă, sau — în cel mai bun caz — tere­nuri semi-agri­co­le aproa­pe lip­si­te de valoa­re.

În 2008, când eram la câr­ma ACN, cu minis­trul Ludo­vic Orban, am pus umă­rul la adop­ta­rea HG 80 și am înce­put sub­con­ce­sio­na­rea malu­ri­lor cana­le­lor navi­ga­bi­le, pro­iect omorât din fașă de urmă­to­rul guvern.

În care a ce pri­veș­te por­tul, sin­gu­ra admi­nis­tra­ție care s‑a uitat spre el a fost a lui Mază­re. Dar, în loc să‑i înțe­lea­gă poten­ți­a­lul inves­ti­țio­nal și influ­en­ța direc­tă, indi­rec­tă și indu­să asu­pra comu­ni­tă­ții loca­le, l‑a con­si­de­rat doar o sur­să ime­di­ată de divi­den­de și influ­en­ță loca­lă. A pre­lu­at acțiuni la APMC, mai degra­bă în încer­ca­rea ero­na­tă de a con­tro­la plat­for­ma por­tu­a­ră, decât de a pro­mo­va poli­tici de inter­co­nec­ta­re a ope­ra­to­ri­lor por­tu­ari cu ora­șul.

Toa­te admi­nis­tra­ți­i­le din lume știu că inves­ti­ți­i­le loca­le spe­ci­fi­ce acti­vi­tă­ții de pro­duc­ție, import-export și trans­port aduc locuri de mun­că, bani la buge­te­le loca­le și bunăs­ta­re cetă­țe­ni­lor. În schimb mai toa­te inves­ti­ți­i­le în Con­stan­ța sunt repre­zen­ta­te de maga­zi­ne­le de reta­il și de blo­cu­ri­le “fără număr”, care au sufo­cat spa­ți­i­le verzi din oraș și sta­țiu­nea Mama­ia.

Indis­cu­ta­bil, avem nevo­ie și de locu­in­țe și de mall-uri și de maga­zi­ne. Dar mari­le “ora­șe dor­mi­tor” ale lumii sunt cre­a­te pen­tru a sus­ți­ne eco­no­mii loca­le rea­le. Nu te poți dezvol­ta strict pe ser­vi­cii și con­sum local. La un moment dat te blo­chezi! De ace­ea Con­stan­ța încă își expor­tă tine­rii valo­roși, își expor­tă per­so­na­lul cali­fi­cat Euro­pei și altor ora­șe mari ale Româ­ni­ei, care au o eco­no­mie loca­lă rea­lă.

Atât timp cât poli­ti­ca Con­stan­ței se redu­ce la mici răz­bo­a­ie pen­tru ca un “clan” sau o “per­soa­nă fizi­că” să câști­ge ale­ge­ri­le, la scan­da­luri ste­ri­le cu amploa­re qua­si-medi­o­cră și la mici zba­teri pen­tru influ­en­țe și pro­iec­te per­so­na­le, Con­stan­ța nu are nicio șan­să să devi­nă un oraș euro­pean modern și dezvol­tat.

O să con­ti­nue să ne ple­ce copi­ii, o să tră­im cu rui­ne în cen­trul ora­șu­lui și o să ne aglo­me­răm din ce in ce mai mult între betoa­ne și gunoa­ie. Nici vor­bă de urba­ni­za­re moder­nă, “smart city”, sau pro­iec­te care să ne pună pe har­ta arhi­tec­tu­ra­lă, cul­tu­ra­lă sau spor­ti­vă a Euro­pei.

Pen­tru că, atât timp cât nu vom gân­di glo­bal, atât timp cât ne vom baza doar pe finan­ța­rea buge­tu­lui din impo­zi­ta­rea afa­ce­ri­lor și per­soa­ne­lor fizi­ce loca­le, vom avea ace­leași buge­te aus­te­re. Vom tranzac­țio­na între noi sără­cia și neîm­pli­ni­ri­le, bom­bă­nind vre­un minu­s­cul poli­ti­cian local pen­tru un eșec colec­tiv.

Ora­șul pe care noi ne batem între noi “să‑l con­tro­lăm” — Con­stan­ța, este con­si­de­rat de zeci de ani unul din­tre cele mai închi­se și mai puțin atrac­ti­ve ora­șe pen­tru inves­ti­ții din Uniu­nea Euro­pea­nă. Un oraș care ar tre­bui să fie des­chis, cos­mo­po­lit, inter­națio­na­li­zat, e con­si­de­rat de marii inves­ti­tori o encla­vă. Iar Por­tul Con­stan­ța rămâ­ne doar un “vecin natu­ral”, cu un gard bine păzit pe care nu reu­șim să‑l “sărim”.

Tre­bu­ie să ne accep­tăm ade­vă­ra­tul des­tin: Sun­tem mai mult decât un oră­șel de pro­vin­cie, sun­tem unul din mari­le ora­șe-port ale lumii! Dar tre­bu­ie să înțe­le­gem și să cre­dem noi asta, îna­in­te de a‑i con­vin­ge pe alții. Noi too­ot ne com­pa­răm cu Cluj, Timi­șoa­ra, Iași etc. Dar nici­u­nul din­tre aces­te ora­șe nu are avan­ta­jul nos­tru natu­ral. Iar cetă­țe­nii lor se uită cu jind la noi și ne con­si­de­ră “high level”.

Dar mai tre­bu­ie să gân­dim și noi high-level! Să ne dezvol­tăm meca­nis­me de atra­ge­re a inves­ti­ți­i­lor și a pro­iec­te­lor de dezvol­ta­re dura­bi­lă. Să înlo­cu­im guver­na­rea loca­lă fun­damen­ta­tă pe “idei și per­cep­te per­so­na­le”, pe una baza­tă pe “stra­te­gii”.

Să înce­tăm să ne mai bălă­că­rim bal­ca­nic unii pe alții și să punem cu toții umă­rul la dezvol­ta­rea ora­șu­lui.

Alt­fel, tra­ge­dia izo­lă­rii Con­stan­ței va con­ti­nua să blo­che­ze dezvol­ta­rea și bunăs­ta­rea noas­tră ca și con­stăn­țeni, iar noi vom jin­dui mereu la nive­lul alto­ra de civi­li­za­ție și urba­ni­za­re.

Dum­ne­zeu a bine­cu­vân­tat Con­stan­ța. Noi ce facem cu ea?

Ovi­diu Sorin Cup­șa, decem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 11.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply