O linguriţă de ULEI DE MĂSLINE pe stomacul gol îţi poate salva viaţa

0
419

Hipo­cra­te a spus oda­tă că hra­na noas­tră ar tre­bui să fie medi­ca­men­tul nos­tru si că unul din­tre cele mai bune lucruri pe care le putem face, ar fi să con­su­măm zil­nic câte o lin­gu­ri­ță de ulei de măsli­ne.

Gre­cii con­su­mă, în medie, 20 de litri de ulei de măsli­ne pe an, com­pa­ra­tiv cu doar 0.5 litri de per­soa­nă în Româ­nia.  Pe lân­gă fap­tul că ule­iul de masli­ne este una din­tre cele mai bune sur­se de gră­simi mono­ne­sa­tu­ra­te, este şi un medi­ca­ment cu nume­roa­se bene­fi­cii asu­pra sănă­tă­ţii.

Iată ce minuni poa­te face o lin­gu­ri­ţă de ulei de măsli­ne con­su­mat pe sto­ma­cul gol, potri­vit secretele.com:

O lin­gu­ri­ta de ulei de masli­ne pe sto­ma­cul gol iti pro­te­jea­za orga­nis­mul impo­tri­va can­ce­ru­lui.

Un com­pus gasit in ule­iul de masli­ne poa­te acce­le­ra moar­tea celu­le­lor can­ce­roa­se. Ule­iul de masli­ne este extrem de bogat in gra­simi mono­ne­sa­tu­ra­te si incar­cat cu puter­nici anti­o­xi­dan­ti. Com­po­nen­te­le con­ti­nu­te in ule­iul de masli­ne ince­ti­nesc cres­te­rea tumo­ri­lor in tesu­tul mamar. Se pare ca ule­iul inhi­ba anu­mi­te pro­te­i­ne de care celu­le­le can­ce­roa­se au nevo­ie pen­tru a se dezvol­ta.

O lin­gu­ri­ta de ulei de masli­ne pe sto­ma­cul gol iti inta­res­te sis­te­mul imu­ni­tar

Fiind un puter­nic anti­o­xi­dant, ule­iul de masli­ne con­so­li­dea­za si pro­te­jea­za sis­te­mul imu­ni­tar, con­tri­bu­ind ast­fel la inta­ri­rea orga­nis­mu­lui in lup­ta cu infec­ti­i­le.

O lin­gu­ri­ta de ulei de masli­ne pe sto­ma­cul gol iti pro­te­jea­za ini­ma

Intr-un stu­diu de cer­ce­ta­re, cei care au folo­sit in mod regu­lat ulei de masli­ne atat pen­tru gatit cat si ca pan­sa­ment, au avut un risc cu 41% mai mic de acci­dent vas­cu­lar cere­bral, com­pa­ra­tiv cu cei care nu au con­su­mat deloc, cei­lalti fac­tori fiind egali. In plus, ule­iul de masli­ne con­ti­ne poli­fe­noli, care aju­ta la men­ti­ne­rea in limi­te nor­ma­le a coles­te­ro­lu­lui.

O lin­gu­ri­ta de ulei de masli­ne pe sto­ma­cul gol redu­ce ris­cul apa­ri­ti­ei bolii Alzhe­i­mer

Unul din­tre stu­di­i­le publi­ca­te in revis­ta Toxi­co­lo­gie si Far­ma­co­lo­gie, a gasit oleo­can­thal in ule­iul de masli­ne, care inhi­ba ace­le pro­te­i­ne toxi­ce ce blo­chea­za sinap­se­le pe hipo­cam­pus, adi­ca pri­mul semn al bolii Alzhe­i­mer.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply