NOUL AMBASADOR AL SUA LA BUCUREŞTI, ADRIAN ZUCKERMAN, ÎȘI ÎNCEPE AZI MANDATUL

0
226

1. Guver­nul a apro­bat majo­ra­rea sala­ri­u­lui minim de la 2.080 de lei la 2.230 de lei, înce­pând de la 1 ianu­a­rie 2020. Sala­ri­ul minim pen­tru cei cu stu­dii supe­ri­oa­re rămâ­ne 2.350 lei. (News.ro)

2. Noul Amba­sa­dor al SUA la Bucu­reşti, Adri­an Zuc­ker­man, va fi pri­mit azi de minis­trul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Bogdan Aures­cu, pen­tru a‑şi pre­zen­ta scri­so­ri­le de acre­di­ta­re. (News.ro)

3. Sco­ția tre­bu­ie să pri­meas­că auto­ri­za­ția de a orga­ni­za un nou refe­ren­dum pri­vind sta­tu­tul său în Rega­tul Unit. Decla­ra­ția apar­ți­ne pre­mi­e­ru­lui sco­țian Nico­la Stur­ge­on și vine după vic­to­ria zdro­bi­toa­re a națio­na­liș­ti­lor în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re des­fă­șu­ra­te joi. (Profit.ro)

4. Cur­tea Supre­mă a Sta­te­lor Uni­te a accep­tat să pre­ia cazul în care pre­șe­din­te­le Trump încear­că să blo­che­ze acce­sul Con­gre­su­lui și al pro­cu­ro­ri­lor la isto­ri­cul tranzac­ți­i­lor sale finan­ci­a­re. Audi­e­rea va avea loc în mar­tie. (WSJ)

Una din Cronica de Business: Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, în creștere cu 24,04% față de decembrie 2018. (Hotnews)

5. Oame­nii de ști­in­ță cer națiu­ni­lor să-și fixeze anul 2030 ca vârf al con­su­mu­lui de car­ne și lac­ta­te, pe care să nu‑l mai depă­șeas­că în anii care vor urma. Ei spe­ră ca ast­fel să se redu­că emi­si­i­le de metan și defo­res­tă­ri­le. (The Guar­dian)

6. Deut­sche Bahn, com­pa­nia de căi fera­te din Ger­ma­nia, şi com­pa­nia fin­lan­de­ză de tele­co­mu­ni­ca­ţii Nokia vor tes­ta teh­no­lo­gia 5G în zona Ham­bu­rg pen­tru a vedea dacă este sufi­cient de sta­bi­lă pen­tru a întro­du­ce tre­nuri auto­no­me. (Eco­no­mi­ca)

7. Infor­ma­ți­i­le ban­ca­re per­so­na­le a aproa­pe 29.000 de anga­jați Face­bo­ok au fost afec­ta­te după ce un hoț a furat un hard disk nepro­te­jat din mași­na unui anga­jat al rețe­lei soci­a­le. (Blo­om­berg)

8. Micro­soft a pre­zen­tat Xbox Series X, con­so­la care va lua locul lui Xbox One X de la sfâr­și­tul anu­lui vii­tor. Series X este opti­mi­za­tă pen­tru strea­ming, pro­mițând cea mai mică laten­ță pen­tru o con­so­lă, iar for­ma­tul care adu­ce cu o uni­ta­te de PC per­mi­te creș­te­rea de 4 ori a pute­rii de pro­ce­sa­re. (Profit.ro)

9. Buz­z­fe­ed a publi­cat lis­ta cu top 100 de meme-uri care au defi­nit acest dece­niu. (Link)

10. Poli­ţi­ş­tii supra­pon­de­rali şi obezi din Mexic au fost pla­sa­ţi într-un pro­gram de die­tă şi exer­ci­ţii fizi­ce, imple­men­tat la nivel naţio­nal. (Hot­news)


Man­ga­lia News, 14.12.2019. (sur­sa: CRONICA.RO).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele