Ne-am ridicat: România, 1989 — 2019 [VIDEO]

0
327

Pe 12 ianu­a­rie 1990, jur­na­lis­tul sco­țian Rupert Wol­fe Mur­ray a ajuns pen­tru pri­ma dată în Româ­nia. A găsit atunci o țară care își por­nea dru­mul spre demo­cra­ție, cu o popu­la­ție dor­ni­că de schim­ba­re. După 30 de ani, Rupert a reve­nit în Româ­nia, pen­tru a obser­va cum s‑a schim­bat soci­e­ta­tea și pen­tru a înțe­le­ge și mai bine ce s‑a petre­cut la Revo­lu­ție.

”Ne-am ridi­cat: Româ­nia, 1989–2019” (regie: Mihai Dra­go­lea) este docu­men­ta­rul unei gene­ra­ții, un film des­pre sta­rea actu­a­lă a țării, des­pre tranzi­ția Româ­ni­ei de la comu­nism la fami­lia de sta­te euro­pe­ne din care face acum par­te și ale cărei valori le îmbră­ți­șea­ză. Pe 12 ianu­a­rie 1990, jur­na­lis­tul sco­țian Rupert Wol­fe Mur­ray a ajuns pen­tru pri­ma dată în Româ­nia. A găsit atunci o țară care își por­nea dru­mul spre demo­cra­ție, cu o popu­la­ție dor­ni­că de schim­ba­re. După 30 de ani, Rupert a reve­nit în Româ­nia, pen­tru a obser­va cum s‑a schim­bat soci­e­ta­tea și pen­tru a înțe­le­ge și mai bine ce s‑a petre­cut la Revo­lu­ție.

Docu­men­ta­rul ofe­ră o pri­vi­re din inte­ri­or a Revo­lu­ți­ei, prin ima­gi­ni­le în exclu­si­vi­ta­te din Timi­șoa­ra zile­lor de 16–17 și 20 decem­brie, ima­gini cu mun­ci­to­rii de la ELBA care au reve­nit în Pia­ța Ope­rei, deși cu două zile îna­in­te s‑a tras în oameni… Ima­gi­nea de ansam­blu este dată de cele 15 inter­viuri cu experți și per­so­na­je ale Revo­lu­ți­ei, tranzi­ți­ei și pre­zen­tu­lui. ”Ne-am ridi­cat: Româ­nia, 1989–2019” este un docu­men­tar rea­li­zat cu spri­ji­nul Repre­zen­tan­ței Comi­si­ei Euro­pe­ne în Româ­nia.


Man­ga­lia News, 20.12.2019. (sur­sa: reprezentanta.comisiei.europene.in.romania).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply