Moment istoric în Medicină: Au fost creați neuronii artificiali, care pot repara circuitele nervoase din creier

0
339

Un grup de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea din Bath, Marea Bri­ta­nie, a anun­țat că au reu­șit cre­a­rea unor neu­roni arti­fi­ci­ali care ar putea fi implan­ta­ţi pacienţi­lor care sufe­ră de para­li­zie sau alte pro­ble­me cu sis­te­mul ner­vos, rela­tea­ză The Guar­dian.

Neu­ro­nii arti­fi­ci­ali ar putea fi chiar folo­si­ţi pen­tru a rea­li­za conec­ta­rea minţ­lor uma­ne la dife­ri­te dis­po­zi­ti­ve cu capa­ci­ta­te de pro­ce­sa­re a infor­ma­ți­ei, mai spun cer­ce­tă­to­rii.

Neu­ro­nii bio­nici sunt capa­bili să pri­meas­căi sem­na­le elec­tri­ce de la celu­le ner­voa­se sănă­toa­se pe care le pot pro­ce­sa în mod natu­ral, după care pot tri­mi­te noi sem­na­le celor­la­lţi neu­roni.

Una din­tre pri­me­le uti­li­zări ale neu­ro­ni­lor bio­nici ar putea fi tra­ta­rea unei for­me de insu­fi­cienţă car­d­ia­că ce apa­re atunci când un cir­cu­it neu­ro­nal situ­at la baza cre­ie­ru­lui se dete­ri­o­rea­ză din cau­za vâr­stei sau a boli­lor şi nu mai poa­te tri­mi­te sem­na­le­le elec­tri­ce corec­te pen­tru ca ini­ma să pom­pe­ze sân­ge nor­mal.

Neu­ro­nii arti­fi­ci­ali nu sunt implan­tați direct în cre­ier, ci sunt inse­rați în micro­ci­puri late de câţi­va mili­me­tri, ce repre­zin­tă baza unor dis­po­zi­ti­ve care sunt apoi monta­te în sis­te­mul ner­vos, care pot inter­cep­ta, de exem­plu, sem­na­le elec­tri­ce trans­mi­se între cre­ier şi muş­chii picio­ru­lui.

”Ori­ce zonă care se con­frun­tă cu o boa­lă dege­ne­ra­ti­vă, pre­cum boa­la Alzhe­i­mer, aco­lo unde neu­ro­nii nu mai tri­mit impul­suri din cau­za vâr­stei, bolii, sau leziu­ni­lor, poa­te fi aju­ta­tă de un implant de neu­roni arti­fi­ci­ali care să facă trea­ba celor natu­rali afec­ta­ţi”, a decla­rat Alain Noga­ret, fizi­cia­nul care a con­dus pro­iec­tul la Uni­ver­si­ta­tea din Bath.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply