Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri alocă aproape 10 milioane de lei, pentru dotarea spitalelor cu aparatură modernă 

0
223

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de afa­ceri alo­că aproa­pe 10 mili­oa­ne de lei, pen­tru dota­rea spi­ta­le­lor cu apa­ra­tu­ră moder­nă.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a apro­bat vineri, 20 decem­brie 2019, în Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a Acțio­na­ri­lor Hidro­e­lec­tri­ca, hotă­rârea de a alo­ca fon­duri în valoa­re de pes­te 9,6 mili­oa­ne lei pen­tru dota­rea cu apa­ra­tu­ră moder­nă a două spi­ta­le, care ser­vesc mii de români. 

Suma alo­ca­tă face par­te din pla­nul de sus­ți­ne­re a unor pro­iec­te de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă în dome­ni­ul sănă­tă­ții. 

Banii vor fi alo­cați pen­tru dota­rea cu echi­pa­men­te de ulti­mă gene­ra­ție abso­lut nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii unui act medi­cal modern și de cali­ta­te. Ast­fel că: 

· Spi­ta­lul Cli­nic Col­țea va pri­mi 5,1 mili­oa­ne de lei, pen­tru achi­zi­țio­na­rea unui echi­pa­ment de ima­gis­ti­că medi­ca­lă prin rezo­nan­ță mag­ne­ti­că nuclea­ră cu inten­si­ta­tea câm­pu­lui mag­ne­tic de 1,5 tone, pre­cum și pen­tru lucrări de ame­na­ja­re a spa­țu­lui în vede­rea insta­lă­rii echi­pa­men­te­lor; 

· Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ță ”Bagda­sar Arseni” va pri­mi 4,5 mili­oa­ne lei pen­tru extin­de­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­ri­lor uni­tă­ții medi­ca­le și pen­tru extin­de­rea dome­ni­i­lor de acti­vi­ta­te.

”Sus­ți­nem, ca par­te a poli­ti­cii Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, impli­ca­rea com­pa­ni­i­lor pe care le admi­nis­trăm în cam­pa­nii soci­a­le prin care aces­tea să întoar­că înspre comu­ni­ta­te o par­te din suc­ce­sul și bene­fi­ci­i­le de care se bucu­ră. Încu­ra­jăm, prin­tre alte­le, acțiuni în dome­ni­ul sănă­tă­ții publi­ce, prin alo­ca­rea de sume care să fie folo­si­te pen­tru moder­ni­za­rea spi­ta­le­lor de stat din Româ­nia. Tot­o­da­tă, încu­ra­jăm impli­ca­rea în pro­iec­te în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei, dar și sti­mu­la­rea pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le și spor­ti­ve care con­tri­bu­ie la spo­ri­rea noto­ri­e­tă­ții națio­na­le și a ima­gi­nii de țară. Ne dorim ca exem­plul pe care îl dăm astăzi la Hidro­e­lec­tri­ca să fie urmat de cât mai mul­te soci­e­tăți care lucrea­ză în Româ­nia, indi­fe­rent de struc­tu­ra de capi­tal a aces­to­ra — public sau pri­vat, sau de dome­ni­ul în care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri. 

Rea­min­tim că în luna decem­brie au fost alo­ca­te, tot prin hotă­râri AGA sus­ți­nu­te de minis­ter, în cali­ta­te de acțio­nar majo­ri­tar al Hidro­e­lec­tri­ca, sume impor­tan­te care au ajuns la Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ță pen­tru Copii ”Marie Curie” – 50.000 de euro, dar și la Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar de Urgen­ță Bucu­rești – 50.000 de euro. 


Man­ga­lia News, 23.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply