Metoda inedită prin care o profesoară a inspirat mii de elevi să se apuce de citit [VIDEO]

0
357

Dacă Româ­nia ar avea la cla­să o pro­fe­soa­ră ca ea, sis­te­mul de edu­ca­ţie ar fi de nota 10. Car­men Ion este pro­fe­soa­ră de lim­ba româ­nă la Lice­ul Peda­go­gic din Focşani şi este autoa­rea unei idei care a declanşat un ade­vă­rat feno­men, deve­nind lide­rul unei gene­ra­ții de copii care au des­co­pe­rit plă­ce­rea citi­tu­lui.

Ca să con­vingă ele­vii să citeas­că, le‑a pro­pus să facă boo­k­tra­i­le­re, folo­sind ast­fel teh­no­lo­gia de care sunt legați toa­tă ziua. Așa s‑a năs­cut Fes­ti­va­lul Boo­vie, unde anul aces­ta s‑au înscris pes­te 1.000 de elevi din toa­tă țara, iar câști­gă­to­rii și-au văzut pro­iec­ta­te cre­a­ți­i­le la TIFF.

Într-un parc de lân­gă Lice­ul Peda­go­gic din Focşani e agi­ta­ţie mare. Un grup de tineri se joa­că. Au o came­ră în mână şi se cred actori şi regi­zori. De fapt, chiar sunt.

Car­men Ion este autoa­rea unei idei care a ani­mat mii de copii din toa­tă Româ­nia. O idee năs­cu­tă din rea­cţia copi­i­lor la între­ba­rea: îţi pla­ce să citeşti?

Car­men Ion: Mai citeau, dar oftau: ’Tre­bu­ie? Cât e de mare car­tea?. Hai să facem ceva con­truc­tiv cu tele­foa­ne­le. Vă pro­pun așa: hai să citiți niş­te cărţi, le ale­gem împre­u­nă şi facem tra­i­le­re după cărţi­le res­pec­ti­ve. Nu şti­au nici ei, nici eu.

Aşa s‑a năs­cut în urmă cu cinci ani Boo­vie, un joc în care copi­i­lor li se dădea o car­te pe care ar fi tre­bu­it să o pro­mo­veze altor copii, prin­tr-un tra­i­ler.

Car­men Ion: Citi­ţi car­tea, vă ima­gi­na­ţi cum ar ară­ta fil­mul şi apoi faceţi un tra­i­ler, care nu e decât în capul vos­tru. Au înce­put să cli­po­ceas­că, au fost inte­re­sa­ţi, i‑am văzut pri­vin­du-mă cu inte­res, aju­se­sem în inte­re­sul lor. I‑a anga­jat şi împă­rţi­rea în echi­pă, ide­ea de a mer­ge sin­guri în zone.

Iată‑i aşa­dar în par­cul de lân­gă lice­ul peda­go­gc din Focşani unde înva­ţa şi unde Car­men Ion e pro­fe­soa­ră de 23 de ani.

Ide­ea a prins atât de bine încât în anul urmă­tor a orga­ni­zat un mic fes­ti­val, la care a invi­tat să se înscrie şi copii lice­e­lor din judeţ. Îna­in­te de com­pe­ti­ţie s‑au adu­nat într‑o sală a lice­u­lui ca să pună la punct ulti­me­le deta­lii orga­ni­za­tori­ce. O tână­ră pro­fe­soa­ra de la un liceu teh­no­lo­gic spu­ne, mân­dră, că ele­vii de la pro­fe­sio­na­lă şi-au dorit să intre în con­curs.

Pro­fe­soa­ră: Cei de la pro­fe­sio­na­lă, pe care i‑ați văzut, n‑au citit nimic până acum şi pe asta au citit‑o în tota­li­ta­te. Nu toţi. Ei sunt de la pro­fe­sio­na­lă, nu dau BAC, nu dau nimic şi cu toa­te astea s‑au impli­cat şi au vrut.

Mai erau doar câte­va săp­tămâni până la con­cur­sul la care au fost înscri­se pes­te 100 de tra­i­le­re.

Repor­ter: Ce car­te?
Ele­vă: Băi­a­tul Echo.
Repor­ter: Aţi scris sce­na­ri­ul?
Ele­vă: Da!

Ele­vă: Eu mă ocup de cos­tu­me și ea de indi­ca­ţii.
Repor­ter: Ce roluri?
Ele­vă: Toţi stau în bănci şi ţin un pahar cu apă în mână.

Elev: Ne-am plă­nu­it 11 sce­ne şi mai avem cinci sce­ne de fil­mat. Tre­bu­ie să pre­dăm fil­mul până pe 12 mai.

Tot zum­ze­tul sălii e de fapt muzi­ca de fun­dal a unui pro­iect care s‑a năs­cut dintr‑o nevo­ie. Ace­ea de a se apro­pia de copii. De a înţe­le­ge ce vor ei de la şcoa­lă. Cum le-ar plă­cea să înveţe. Iar ca să aibă răs­pun­suri, Car­men a făcut un curs de coa­chi­ng pe banii ei.

Car­men Ion: Am simţit nevo­ia să‑l fac. Sună ca şi cum m‑aş lău­da. Sunt foar­te mul­te pro­ble­me ale ele­vi­lor, au foar­te mul­te pro­ble­me. Au fost san­cţio­na­ţi tot tim­pul şi atunci şi-au repri­mat ten­dinţa de a se mani­fa şi au răs­puns con­form astep­ta­ri­lor. Un soi de dre­saj paren­tal și soci­al, care sunt con­vi­să că pe mulți părinți și pro­fe­sori îi face feri­ciți. Dar apoi, când ele­vii ter­mi­nă lice­ul și intră la facul­ta­te, mulți din­tre ei cla­chea­ză, nu fac față.

A înţe­les că tre­bu­ie să intro­du­că teh­no­lo­gia în pro­ce­sul de învă­ţământ. Aşa a tras car­tea câş­ti­gă­toa­re. Tele­foa­ne­le care îi aca­pa­rea­ză zi de zi au deve­nit instru­men­te pen­tru stu­diu. Boo­vie a căpă­tat o ase­me­nea amploa­re încât anul aces­ta a deve­nit fes­ti­val naţio­nal, la care s‑au înscris 1.100 de elevi, veni­ţi din 76 de școli din toa­tă ţara şi Repu­bli­ca Mol­do­va. Cele mai bune tra­i­le­re din cele 100 înscri­se au fost pre­mi­a­te, iar copi­ii au avut bucu­ria de a‑şi vedea cre­a­ţi­i­le pro­iec­ta­te la TIFF.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea și să urmă­riți VIDEO pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply