Mesajul Consiliului de Monitorizare, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități — 3 Decembrie

0
406

Ziua de 3 decem­brie a fost decla­ra­tă, în anul 1992, de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te, Ziua Inter­națio­na­lă a Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți, mar­când, ast­fel, res­pec­tul pe care îl pur­tăm per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți. În felul aces­ta, s‑au făcut pri­mii pași în res­pon­sa­bi­li­za­rea popu­la­ți­ei și a insti­tu­ți­i­lor publi­ce cu pri­vi­re la pro­ble­ma­ti­ca diza­bi­li­tă­ții și creș­te­rea gra­du­lui de con­ști­en­ti­za­re a nevo­i­lor per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți. Mai mult decât atât, insti­tu­i­rea zilei de 3 decem­brie ca Zi Inter­națio­na­lă a Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți are și rolul de a deter­mi­na adop­ta­rea unor măsuri adec­va­te, în sco­pul inte­gră­rii depli­ne a aces­tor per­soa­ne în soci­e­ta­te.

Con­si­li­ul de Moni­to­ri­za­re a Imple­men­tă­rii Con­ven­ți­ei ONU pri­vind Drep­tu­ri­le Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți își expri­mă cu onoa­re și res­pect soli­da­ri­ta­tea față de per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți. Ne impli­căm cu toa­tă dedi­ca­ția și sus­ți­nem îmbu­nă­tă­ți­rea con­ti­nuă a cali­tă­ții vie­ții tutu­ror per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți.

Con­ven­ția ONU pri­vind Drep­tu­ri­le Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți, sem­na­tă și rati­fi­ca­tă și de Româ­nia, repre­zin­tă instru­men­tul de bază pe care fie­ca­re stat mem­bru în par­te îl are la îndemâ­nă în sco­pul creă­rii, prin imple­men­ta­rea la nivel națio­nal, a meca­nis­me­lor nece­sa­re res­pec­tă­rii, pro­mo­vă­rii și pro­te­jă­rii drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți, în cadrul unui sis­tem admi­nis­tra­tiv ce pune în prim plan nevo­i­le aces­tor semeni ai noș­tri.

Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor ONU, pes­te 15% din popu­la­ția lumii sufe­ră de o for­mă de han­di­cap, iar apro­xi­ma­tiv 190 de mili­oa­ne de per­soa­ne întâm­pi­nă seri­oa­se difi­cul­tăți în lup­ta cu diza­bi­li­tă­ți­le. În plus, un sfert din popu­la­ția glo­ba­lă este afec­ta­tă direct de o for­mă de han­di­cap, fie în cali­ta­te de îngri­ji­tori fie mem­bri de fami­lie.

De ace­ea, pen­tru noi este o res­pon­sa­bi­li­ta­te nobi­lă să fim par­te a schim­bă­rii și îmbu­nă­tă­ți­rii con­ti­nue a vie­ții și sta­tu­tu­lui pe care îl au în soci­e­ta­tea moder­nă per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți.


Flo­ri­nel BUTNARU

Pre­șe­din­te Con­si­li­ul de moni­to­ri­za­re.


Man­ga­lia News, 03.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply