Matei Schinteie — Interviu emoționant cu Horia Țigănuș, pictor și designer din Brașov [VIDEO]

0
564

Matei Schin­te­ie — Inter­viu emo­țio­nant cu Horia Țigă­nuș, pic­tor și desig­ner din Bra­șov, des­pre Artă, des­pre lume și via­ță, des­pre eve­ni­men­te­le de acum 30 de ani… Minu­na­te sunt Căi­le Dom­nu­lui! Inter­viu în exclu­si­vi­ta­te cu artis­tul vizu­al Horia Țigă­nuș pic­tor și desig­ner din Bra­șov:

Horia Țigă­nuș (www.horia.ro) — ”Am venit pe lume în Bra­șov, în anul în care alții se stră­du­iau să ajun­gă pe Lună… În acest timp, urmă­rit de aceas­tă desin­cro­ni­za­re, m‑am așe­zat cu evla­vie în spa­te­le câte unui das­căl. Aveam șap­te ani, cred, când am fost pen­tru pri­ma oară în ate­li­e­rul unui pic­tor din Galați; cred că Simion Măr­cu­les­cu, dar să-mi fie ier­tat, am uitat. Aco­lo, sau poa­te în tim­pul unei litur­ghii în bise­ri­ca Buni­cu­lui meu…, a ajuns la mine o rouă de talent. În tim­pul șco­lii am urmat cur­su­ri­le de pic­tu­ră cu Ale­xan­dru Iacub­o­vici. In fața lui mă “înclin” de câte ori îmi pun culo­ri­le pe pale­tă. Res­tul, des­pre el, îl știe o lume întrea­gă. O vară am petrecut‑o sub mun­te, la Mănăs­ti­rea Sâm­bă­ta, unde am învă­țat teh­ni­ca pic­tu­rii pe sti­clă. Nici­o­da­tă, însă, nu m‑am putut ruga sufi­cient pen­tru a mă învred­nici Dum­ne­zeu să mă țin numai de asta. În fine, după ce m‑am pre­gă­tit doi ani pen­tru arhi­tec­tu­ră…, am absol­vit în 1997 Facul­ta­tea de Design, la Arte. Asta e… desin­cro­ni­za­re. În fie­ca­re dimi­nea­ță, îi mul­țu­mesc bunu­lui Dum­ne­zeu, pen­tru daru­ri­le Lui. Până acum, am facut, aproa­pe, numai ce mi‑a plă­cut. Am relu­at pic­tu­ra acum mai mulți ani… și nici nu vreau să-mi aduc amin­te momen­tul. Le sunt recu­nos­că­tor, însa, unor Pri­e­te­ni care m‑au împins, în sus, “pe scări”. Am avut câte­va expo­zi­ții. În tim­pul facul­tă­ții eram luați mai în seri­os și puteam expu­ne (colec­tiv) în gale­rii de artă. Noi am rămas să lucrăm, chiar dacă spa­ți­i­le aces­tea se trans­for­mau, pe rând, în maga­zi­ne “second hand” sau bănci.

Am pri­mit cu bucu­rie și mân­drie invi­ta­ția de a expu­ne, de câte­va ori, în Bis­tro de l’Arte, ori în foa­ie­rul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Redu­ta, al Tea­tru­lui “Sică Ale­xan­dres­cu”, la “Gale­ria albas­tră”, sau chiar la Muze­ul “Casa Mure­șe­ni­lor”. Mul­te lucrări ale mele sunt, însă, “expu­se” în fie­ca­re zi, pe două con­ti­nen­te, în colec­ții par­ti­cu­la­re. Într‑o lume în care eu merg cu spa­te­le, am închi­pu­it un ansam­blu de lucrări numit “În sem­nul Cru­cii”. M‑am întors la ima­gi­nea Cata­pe­tes­mei și am “deslu­șit” pen­tru copi­ii mei și pen­tru cine o mai fi avut răgaz să pri­veas­că, câte­va lucrări ce s‑ar înca­dra, oare­cum, în ceea ce numim artă cu influ­en­țe reli­gi­oa­se. Sună tare … abs­tract. N‑a fost les­ne să ies din molo­zul lumii răs­tur­na­te, să strig ca în somn, ce am înte­les eu din aceas­tă lume. Și am făcut‑o cu tea­ma de a nu greși. De fapt, n‑a fost așa … Oda­tă, la slu­j­bă, am văzut o feme­ie care-și făcea cru­ce cu mâna stân­gă…, pen­tru că doar pe aia o avea”. 

Echi­pa Revis­ta Pozi­tiv: Matei Schin­te­ie — reporter/producător, Kor­ne­lia Schin­te­ie — foto/videoreporter și Ale­xan­dru Buc­șa (Ale­xE­vents Bra­șov — tel. 0744484908). Un pro­dus ”Schin­te­ieArt Roma­nia” (tel. 0745012332 — Whatt­sA­pp) #Hori­aȚi­gă­nuș, #Mate­i­Schin­te­ie. Link direct: https://www.youtube.com/watch


Man­ga­lia News, 30.12.2019. (sur­sa: Ști­ri­or­to­do­xe).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply