Mangalia News vă urează La Mulți Ani, cu sănătate și bucurii!

0
796

La Mulți Ani, în pace, cu sănă­ta­te, dra­gos­te și bucu­rii!

Aces­te urări sin­ce­re de bine, sănă­ta­te și pros­pe­ri­ta­te, se îndreap­tă, în pri­mul rând, spre citi­to­rii con­sec­venți ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, apoi spre redac­to­rii-cola­bo­ra­tori și foto-repor­teri, spre cores­pon­den­ții noș­tri volun­tari din țară și din dias­po­ra și, nu în ulti­mul rând, spre echi­pa teh­ni­că, alcă­tu­i­tă din vir­tu­oși ai dome­ni­u­lui.

Tutu­ror, vă mul­țu­mim pen­tru tim­pul acor­dat întâl­ni­ri­lor noas­tre pe ”căi­le vir­tu­ale” ale inter­ne­tu­lui, pen­tru con­tri­bu­ți­i­le labo­ri­oa­se la rea­li­za­rea și dis­tri­bu­i­rea, zi de zi, a ”mii­lor de exem­pla­re” ale coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, către toa­te zări­le albas­tre ale pla­ne­tei. 

Mul­țu­mim, de ase­me­nea, par­te­ne­ri­lor media și pri­e­te­ni­lor de pe pagi­ni­le și gru­pu­ri­le de soci­a­li­za­re, tutu­ror celor care dis­tri­bu­ie ști­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News.

Anul 2020, an de echi­li­bru, după așe­za­rea cifre­lor sale, să ne adu­că Pace, sănă­ta­te și pros­pe­ri­ta­te, să ne rea­li­zăm cu toții pro­iec­te­le cele mai fru­moa­se, cele mai îndrăz­ne­țe! Doam­ne, Aju­tă-ne să fie bine! La anul și La Mulți Ani!


Man­ga­lia News, 31.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply