Lucian Ciuchiță: Drumul vinului, parfumul literaturii, gustul libertății…

0
401

Lucien Lan­ce­lot Ciu­chi­ta: Ce legă­tu­ră au vinul, lite­ra­tu­ra si liber­ta­tea? La aceas­tă intre­ba­re au incer­cat să răs­pun­dă cei pre­zenți la un eve­ni­ment cul­tu­ral de excep­ție, orga­ni­zat de Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă Hes­pe­rus, la Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă Miha­il Sado­vea­nu din Bucu­res­ti. Un ade­va­rat spec­ta­col de „lumi­nă si sunet”, care a ince­put cu un moment de recu­le­ge­re pen­tru tine­rii mar­tiri din decem­brie ’89, căro­ra le dato­răm LIBERTATEA, con­ti­nu­at apoi cu o isto­rie a vinu­lui si inter­ven­ția unor invi­tați de mar­că, reu­niți intr‑o „orches­tră” care ar fi putut con­cer­ta pe mari­le sce­ne ale lumii…

Diri­jor” a fost dom­nul prof. dr. Ioan Iacob, iar sub „baghe­ta magi­că” a domni­ei sale s‑au reu­nit nume repre­zen­ta­ti­ve ale Cul­tu­rii româ­ne­s­ti: Andrei Dimi­triu, Direc­tor Gene­ral al Filar­mo­ni­cii Geor­ge Ene­scu, Exce­len­ța Sa, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter (Marea Bri­ta­nie), com­po­zi­tor si pia­nist, cunos­cu­tul om de radio Ale­xan­dru Rusu, de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tați, scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță, care toc­mai si‑a lan­sat două roma­ne, la Gau­dea­mus si la Montre­al, Can­a­da; isto­ri­cul Horia Nes­to­res­cu-Băl­cești, fol­kis­tul Dan Vasi­les­cu, doam­na Dr. Ec. Gre­ta Popa, care a vor­bit des­pre „Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu-Poe”, in pres­ti­gi­oa­sa publi­ca­ție Gra­cio­us Light (Revis­ta de spi­ri­tu­a­li­ta­te si cul­tu­ra româ­neas­că), ce apa­re la New York, d‑l Lucian Neac­su (Sena­tor Wine), spon­sor ofi­ci­al al eve­ni­men­tu­lui, renu­mi­tul etno­log, dr. Rusa­lin Ișfă­noni, pre­cum si alti invi­tați.

P.S. Pen­tru melo­mani, se află în arti­co­lul de mai jos și „Sym­phony Car­pa­ti­ca” — Călin Humă, inter­pre­ta­tă de Phi­lhar­mo­nic Cham­ber Orches­tra of Lon­don, diri­jor Chris Petrie. Audi­ție plă­cu­tă!

Exce­len­ța Sa, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, invi­tat spe­cial, ală­tu­ri de alte nume remar­ca­bi­le ale Cul­tu­rii româ­nești, la recen­tul eve­ni­ment HESPERUS


Man­ga­lia News, 05.12.2019. A trans­mis lec­tor univ. dr. Lucian Ciu­chi­ță, redac­tor-cola­bo­ra­tor Man­ga­lia News.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply