Lucian Ciuchiță — Cum se scrie un roman? Câteva sfaturi pentru o debutantă…

0
588

Lucian Ciu­chi­ță — Cum se scrie un roman? Câte­va sfa­turi pen­tru o debu­tan­tă…

– Scrie, scrie, scrie! Aces­ta este îndem­nul meu și vei avea răs­pun­sul dacă ai făcut bine sau rău…, mai târ­ziu. Încear­că să con­stru­iești o mică poves­te, cre­ea­ză câte­va per­so­na­je pe care le pla­sezi apoi în anu­mi­te locuri, le inter­sec­tezi vie­ți­le și fap­te­le, cauți o intri­gă și, mai apoi, după ce dezvolți nara­țiu­nea, îi găsești și un final, feri­cit sau tra­gic. Toa­te au un înce­put și–un sfâr­șit! OK!? Începi să scrii ceea ce ți–am suge­rat și apoi vedem cum impro­vi­zăm. Tex­tul tău de azi, doar apa­rent este abs­tract, în fapt totul fiind rela­tat cât se poa­te de con­cret.

Lucru­ri­le pe care le pre­zinți sunt cla­re ca lumi­na zilei și sunt des­prin­se din rea­li­ta­te. Lite­re­le sunt cără­mi­zi­le cunoaș­te­rii, atât ca valoa­re sim­bo­li­că indi­vi­du­a­lă cât și prin infi­ni­ta lor înlăn­țu­i­re, ambe­le des­chi­zând fron­ti­e­re­le ima­gi­na­re și deli­ca­te ale cuvân­tu­lui.

Ne gră­bim să scri­em lite­re și să înși­ruim cuvin­te și nu este bine. Gra­ba ne face să con­struim doar o mică rela­ta­re, un epi­sod care ne alear­gă într–o sin­gu­ră direc­ție și, după un oftat pre­lung, ne trân­teș­te ușa în nas. Tu ai auzit de carac­te­ri­za­rea per­so­na­je­lor? Mama și fii­ca, tată și fiu, cer­turi și împă­cări?! Prea puțin! Când scri­em nu tre­bu­ie să ne gră­bim, sun­tem datori să încer­căm să sur­prin­dem cât mai mul­te deta­lii, nu doar pri­vind înfă­ți­șa­rea aces­to­ra, ci și des­pre locuri, alți oameni cu care ei intră în con­tact, decli­curi și înâm­plări rea­min­ti­te, lucruri bana­le sau mis­te­ri­oa­se, îmbră­că­min­te, ticuri sau apti­tu­dini, timp și spa­țiu, noap­te și zi, vise și spe­ran­țe, regre­te și gre­șeli și încă mul­te, mul­te alte­le.

Pen­tru înce­put, am să te rog să citești câte­va roma­ne, care, desi­gur, te vor aju­ta să înțe­legi mai bine. Deci, te rog să te duci la Libră­ria Căr­ți­lor Bune, unde ai să găsești și roma­ne­le mele. Cam atât. Aștept de la tine o mică poves­te, încear­că în șapte–opt pagini să cre­ezi ceva deo­se­bit. Și, dacă tu ești mul­țu­mi­tă de cele ce–ai scris… caută–mă. Suc­ces!

– Vă mul­țu­mesc mult, Maes­tre…, așa am să fac.

Lucien Lan­ce­lot Ciu­chi­ta, decem­brie 2019.

MN: Frag­men­tul face par­te din roma­nul “Cer­cul negru” și va apă­rea în luna mar­tie a anu­lui 2020, la Edi­tu­ra Libris.


LUCIAN CIUCHIȚĂ — Scur­tă pre­zen­ta­re

Scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță a debu­tat în 1996, cu volu­mul de ver­suri “Oameni si Țăr­muri”, cu pre­fa­ța scri­să de Marin Sores­cu. Au urmat alte doua volu­me: “Cău­tă­to­rul de Zim­bri” (1999) și “Flo­ri­le Bine­lui” (2012). In anul 2005, a publi­cat pri­mul roman — “Dis­pa­ri­tia”, un poli­ci­er cu tri­mi­teri filo­zo­fi­ce. In peri­oa­da 1997–2006, a publi­cat mai mul­te carti eco­no­mi­ce si o ana­li­za a feno­me­nu­lui tero­rist con­tem­po­ran. A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj si a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Este mem­bru al Uniu­nii Cineas­ti­lor din Româ­nia din 1991, in Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film.

In ulti­mii ani a scris si publi­cat alte zece roma­ne: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); 

Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­tist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te — Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat Mona­da Ratiu­nii, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, apoi ”Sub­ma­ri­nul tero­ris­ti­lor” (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nata­fle­ti­lor” și alte poves­tiri…

Cel mai recent roman al său, “Cuți­te­le roșii”, s‑a lan­sat la Muze­ul Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris, pe 17 mar­tie a.c și se bucu­ră de recu­noas­te­re inter­na­tio­na­la, fiind pro­mo­vat in tari­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost pre­zent si la Salon du Livre de Montre­al, din 20–25 noiem­brie…

La Edi­tu­ra ”Ecou Transil­van” a apă­rut cel mai recent volum al său, lan­sat la Târ­gul de Car­te Gau­dea­mus din noiem­brie 2019: Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?

Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?” este o „poves­te” cu un Făt-Fru­mos și o Ilea­na Cosân­zea­na, lup­tând, umăr la umăr, cu un Bala­ur cu mul­te cape­te. Auto­rul s‑a sim­țit obli­gat moral­men­te să scrie aceas­tă car­te pen­tru ca și omul obiș­nu­it să afle ce se întâm­plă în spa­te­le unor fil­me de suc­ces…, ade­vă­rat fiind că exis­tă o puz­de­rie de pse­u­do-cre­a­tori care își însu­șesc fără pic de ruși­ne mun­ca alto­ra, împă­u­nân­du-se mai apoi ca fiin­du-le pro­pria lor cre­a­ție. Cum, de prea mul­te ori pe „covo­rul roșu” se afi­șea­ză cei care nu au nici un fel de merit…, în timp ce ade­vă­ra­ții cre­a­tori rămân ano­nimi, era și tim­pul să tra­gă cine­va cuve­ni­tul sem­nal de alar­mă. „Poves­tea”, care încă nu a ajuns la final, indi­fe­rent de dez­no­dământ („Pe scut sau sub scut”), poa­te fi pri­vi­tă și ca o minu­na­tă nara­țiu­ne des­pre un El și o Ea, un cuplu care a nu s‑a dat îna­poi să lup­te – reu­șind chiar să învingă – un sis­tem mur­dar, dra­gos­tea fiind cea care le‑a insu­flat for­ța nece­sa­ră ca să răz­beas­că în acest răz­boi ine­gal, ira­țio­nal… o poves­te uni­că des­pre o lup­tă crân­ce­nă pen­tru afla­rea ade­vă­ru­lui!

Vă mai reco­man­dăm:

”…Tot spă­la­re a cre­ie­re­lor este și incul­tu­ra pro­po­vă­du­i­tă în abso­lut toa­te dome­ni­i­le, care a dus, efec­tiv — și nociv — la o rup­tu­ră între gene­ra­ții. Tine­rii de astazi, câți mai citesc, citesc numai “impor­turi”: “Har­ry Pot­ter”, “Lord of the Rin­gs”, “Game of Thro­nes” si alte best­se­l­ler-uri, din feri­ci­re fiind inca feri­ti de pasiu­ni­le citi­to­ru­lui ame­ri­can, care pre­tin­de că se numesc “Cărți gra­fi­ce” ben­zi­le dese­na­te pe care, pe vre­muri le citeau, la noi, copi­ii de 6–8 ani. De aici, de la lec­tu­ri­le lor, li se tra­ge si viziu­nea ocul­tă asu­pra lumii si asu­pra vie­tii, in gene­ral si, impli­cit, rup­tu­ra din­tre gene­ra­tii”. […] Dr. Lucian Ciu­chi­ță.


MN: Arti­co­le­le apă­ru­te sub sem­nă­tu­ra scri­i­to­ru­lui Lucian Ciu­chi­ță, redac­tor-cola­bo­ra­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 15.12.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply