Liceul Teoretic Callatis a marcat  ”Ziua minorităţilor naţionale” și “Ziua etniei tătare din România”, prin activitatea ”Armonie interetnică”, Ediția a II‑a

0
466

18 decem­brie este decla­ra­tă “Ziua mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le” încă din 1992, printr‑o Rezo­lu­ţie a Adu­nă­rii Gene­ra­le a Orga­ni­za­ţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te, Decla­ra­ţia cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le per­soa­ne­lor apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le enti­ce, reli­gi­oa­se ṣi ling­vis­ti­ce. În Româ­nia “Ziua mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le” este săr­bă­to­ri­tă înce­pând cu decem­brie 2017. În Dobro­gea sunt mino­ri­tă­ţi enti­ce cum ar fi: tătari, turci, aro­mâni, ruṣi, lipo­ve­ni, greci, maghiari etc. care tră­iesc în bună armo­nie cu româ­nii ṣi cu toţi locu­i­to­rii, indi­fe­rent de etnie.

La eve­ni­ment am avut plă­ce­rea de a pri­mi in mijo­cul nos­tru invi­ta­ții: Pro­fe­sor Uni­ver­si­tar Doc­tor Ingi­ner Ichi­nur OMER, Decan al Facul­tã­ții de Con­struc­ții Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” din Con­stan­ța, Magda­le­na IACOB, Pre­șe­din­te­le Comu­ni­tã­ții Ruși­lor-Lipo­ve­ni Man­ga­lia și Fichi­ran MURTAZA, Con­si­li­er per­so­nal al Pri­ma­ru­lui pe par­te de comu­ni­ta­te și Vice­pre­șe­din­ta Orga­ni­za­ți­ei loca­le Man­ga­lia a Uniu­nii demo­cra­te a tãta­ri­lor tur­co-musul­mani din Româ­nia.

Cu acest pri­lej, șco­la­rii apar­ținând etni­i­lor tur­că, tăta­ră, lipo­ve­neas­că, rro­mă, aro­mâ­nă  au pre­zen­tat poe­zii, cân­te­ce, dan­suri, rugă­ciuni,  for­me de salut, urări  în lim­ba etni­ei pe care au reprezentat‑o. Sco­pul acti­vi­tă­ții a fost  accep­ta­rea, res­pec­ta­rea și apre­ci­e­rea  diver­si­tă­ții etni­ce, ling­vis­ti­ce, reli­gi­oa­se și cul­tu­ra­le, dar și o oca­zie de a îmbo­gă­ți con­vie­țu­i­rea  noas­tră la toa­te vâr­ste­le.

Vineri, 13 decem­brie 2019, tăta­rii din Româ­nia au săr­bă­to­rit “Ziua etni­ei tăta­re din Româ­nia”, dato­ri­tă legii ini­ţi­a­te de depu­ta­tul de atunci Amet Ale­din, lege vota­tă la 14 noiem­brie 2006. Au fost pre­zen­ta­te nume de tătari din Man­ga­lia: Gevat Zea­din, o per­so­na­li­ta­te mar­can­tã a ȋnvã­țã­mân­tu­lui dobro­gean, pro­fe­so­rii uni­ver­si­tari Bau­bec Agi­e­min și Iusuf Neu­zat, din Albești, care au urmat cur­su­ri­le șco­lii din Man­ga­lia, Munip Sali, din Man­ga­lia, fost fotba­list la echi­pa Farul Con­stanţa, Dogan Sali, care a fost fotba­list la echi­pa Lucea­fă­rul Bucu­rești, Denis Tudor, inven­ta­tor, care a învă­ţat pe băn­ci­le Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis” Man­ga­lia.

Coo­do­na­to­rii acti­vi­tă­ții au fost direc­tor adjunct, prof. Ghiul­nar BECHIR, prof. înv. pri­mar Mari­a­na NECULÃEȘ și prof. înv. pri­mar Ana – Maria BĂRBULESCU.


Man­ga­lia News, 16.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply