Laserul de la Măgurele pune din nou România în vârful lumii! Acesta a atins 10% din puterea Soarelui. „Am reușit ceea ce n‑a reușit nimeni pe planetă! E cea mai mare realizare a omului și a României!”

0
388

Lase­rul de la Măgu­re­le pune din nou Româ­nia în vâr­ful lumii! Aces­ta a atins 10% din pute­rea Soa­re­lui. „Am reu­șit ceea ce n‑a reu­șit nimeni pe pla­ne­tă! E cea mai mare rea­li­za­re a omu­lui și a Româ­ni­ei!”

Ce des­co­pe­riri şti­inţi­fi­ce ar putea adu­ce Lase­rul de la Măgu­re­le, care a atins 10% din pute­rea Soa­re­lui pe Ter­ra?

În labo­ra­toa­re­le de la Măgu­re­le se pro­du­ce acum cel mai puter­nic fas­ci­cul de lumi­nă din lume, care va fi folo­sit, prin­tre alte­le, la tra­ta­rea can­ce­ru­lui, eli­mi­na­rea deşe­u­ri­lor radi­oac­ti­ve şi, de ce nu, la inven­ta­rea unor noi tipuri de ener­gie.

Gro­und brea­king” este cuvân­tul pe care cer­ce­tă­to­rii din toa­tă lumea îl folo­sesc pen­tru a des­crie expe­ri­men­te­le şi des­co­pe­ri­ri­le care se vor face la Măgu­re­le, oda­tă ce va fi fun­cţio­nal cel mai puter­nic laser din lume şi echi­pa­men­tul gam­ma care îl însoţeş­te.

Gro­und brea­king” este folo­sit în lumea cer­ce­tă­rii pen­tru a des­crie situ­a­ţii afla­te la limi­ta rea­li­tă­ţii cunos­cu­te de oame­nii de şti­inţă, des­co­pe­riri cu un impact major la nive­lul cer­ce­tă­rii şti­inţi­fi­ce.

Lase­rul de la Magu­re­le pune din nou Roma­nia in var­ful lumii. Aces­ta a atins 10% din pute­rea Soa­re­lui. „Am reu­sit ce n‑a reu­sit nimeni pe pla­ne­tă! E cea mai mare rea­li­za­re a omu­lui si a Româ­ni­ei. Avem a zecea par­te din întrea­ga pute­re a Soa­re­lui pe Pământ con­cen­tra­tă într‑o rază de lumi­nă, la Măgu­re­le!”. Este anu­nţul făcut de aca­de­mi­cia­nul Nico­lae Zam­fir, direc­to­rul pro­iec­tu­lui Lase­ru­lui de la Măgu­re­le.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply