Jucăriile din plastic fabricate în China conţin ftalaţi care au efect perturbator asupra sistemului endocrin!

0
403

95% din jucă­ri­i­le peri­cu­loa­se sunt fabri­ca­te în Chi­na! Jucă­ri­i­le din plas­tic fabri­ca­te în Chi­na conţin fta­la­ţi!

Din anul 2007, Uniu­nea Euro­pea­nă a inter­zis uti­li­za­rea la fabri­ca­rea jucă­ri­i­lor a urmă­to­ri­lor tipuri de fta­la­ţi: fta­lat de bis 2‑etilhexil (DEHP), fta­lat de butil si de ben­zil (BBP), fta­lat de dibu­til (DBP) şi fta­lat de dizo­bu­til (DIBP)!

Fta­la­ţii au efect per­tur­ba­tor asu­pra sis­te­mu­lui endo­crin!

ANPC a trans­mis doar 9 noti­fi­cări, în cur­sul anu­lui 2018, pe plat­for­ma Sis­te­mu­lui Rapid de Aler­tă al UE pen­tru Pro­du­se Non-ali­men­ta­re Peri­cu­loa­se, de 11 ori mai puţi­ne ca Bul­ga­ria şi de 19 ori mai puţi­ne decât Unga­ria!

Aso­ci­a­ția Pro Con­su­ma­tori (fos­tă Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor din Româ­nia — APC Româ­nia, înfi­inţa­tă în anul 1990), orga­ni­za­ţie cer­ti­fi­ca­tă de Guver­nul Româ­ni­ei în anul 2005 ca fiind de uti­li­ta­te publi­că, mem­bră a Orga­ni­za­ți­ei Euro­pe­ne a Con­su­ma­to­ri­lor, a ana­li­zat rapoar­te­le săp­tămâ­na­le publi­ca­te de la înce­pu­tul anu­lui pe plat­for­ma Sis­te­mu­lui rapid de aler­tă al UE pen­tru pro­du­se non-ali­men­ta­re peri­cu­loa­se. Acţiu­nea face par­te din cadrul Cam­pa­niei naţio­na­le de infor­ma­re şi edu­ca­re a con­su­ma­to­ri­lor „Tu ştii ce jucă­rie cum­peri copi­lu­lui tău?”

Jucă­ri­i­le se numă­ră prin­tre cele mai cău­ta­te pro­du­se în peri­oa­da aceas­ta, iar ofer­ta este impre­sio­nan­tă. De ace­ea, Aso­ci­a­ția Pro Con­su­ma­tori vă ofe­ră câte­va sfa­turi de care tre­bu­ie să țineți cont în momen­tul în care achi­zi­țio­nați jucă­rii pen­tru copi­ii dum­ne­a­voas­tră, ast­fel încât sănă­ta­tea lor să nu fie pusă în peri­col. Jucă­ri­i­le aduc o con­tri­bu­ție esen­ți­a­lă la dezvol­ta­rea copi­lu­lui dum­ne­a­voas­tră.

Ca totul să fie în regu­lă și copi­ii să se poa­tă bucu­ra de daru­ri­le Moșu­lui, iată ce tre­bu­ie să știți atunci când alegeți/cumpărați o jucă­rie:

Asi­gu­rați-vă că ați citit toa­te eti­che­te­le de pe jucă­rii. Fiți con­ști­enți de vâr­sta copi­lu­lui și de reco­man­dă­ri­le de sigu­ran­ță făcu­te de către pro­du­că­tor! Nu cum­pă­rați jucă­rii care nu au mar­ca­jul CE pe pro­du­sul pro­priu-zis sau pe amba­laj. Cu toa­te că mar­ca­jul CE nu este un mod de dife­ren­ți­e­re a pro­du­se­lor de către con­su­ma­tori, el este un anga­ja­ment din par­tea pro­du­că­to­ru­lui că pro­du­sul res­pec­tă cerin­țe­le apli­ca­bi­le în mate­rie de secu­ri­ta­te impu­se la nivel de UE, ele fiind cele mai stric­te din lume. Mar­ca­jul CE ara­tă că în pro­ce­sul de fabri­ca­ție au fost res­pec­ta­te stan­dar­de­le euro­pe­ne armo­ni­za­te.

Cerin­țe­le esen­ți­a­le de secu­ri­ta­te vizea­ză:

  • pro­pri­e­tă­ți­le fizi­ce și meca­ni­ce (eli­mi­na­rea peri­co­lu­lui răni­rii, înghi­ți­rii, inha­lă­rii);
  • infla­ma­bi­li­ta­tea (mate­ri­a­le­le nu tre­bu­ie să fie infla­ma­bi­le sau să ardă încet etc);
  • pro­pri­e­tă­ți­le chi­mi­ce (să nu con­ți­nă sub­stan­țe chi­mi­ce peri­cu­loa­se etc);
  • pro­pri­e­tă­ți­le elec­tri­ce;
  • igie­na;
  • radi­oac­ti­vi­ta­tea.

În plus față de aces­te cerin­țe, Comi­sia Euro­pea­nă a decis, de‑a lun­gul ani­lor, inter­zi­ce­rea uti­li­ză­rii în pro­ce­sul de fabri­ca­ție a unor sub­stan­țe peri­cu­loa­se pen­tru sănă­ta­te (fta­lați, DMF).

Ale­geți jucă­ri­i­le adec­va­te vâr­stei copi­lu­lui și abi­li­tă­ți­lor lui. Jucă­ri­i­le care nu sunt des­ti­na­te unui copil de o anu­mi­tă cate­go­rie de vâr­stă pot pre­zen­ta ris­curi pen­tru sigu­ran­ța sa. Asi­gu­rați-vă că ați citit și urmat reco­man­dă­ri­le pri­vind vâr­sta — în spe­cial sim­bo­lul 0 — 3 (a se vedea mai jos), sau for­mu­la­rea “nu sunt potri­vi­te pen­tru copi­ii sub 36 de luni”, înso­ți­tă de o indi­ca­ție de peri­col. Acest sim­bol și for­mu­la­rea repre­zin­tă un aver­tis­ment și nu o reco­man­da­re.

Nu cum­pă­rați jucă­rii cu pie­se mici pen­tru copi­ii sub vâr­sta de 3 ani, aceștia având ten­din­ța de a băga în gură jucă­ri­i­le, iar pie­se­le de mici dimen­siuni pre­zin­tă un risc de sufo­ca­re. Asi­gu­rați-vă că ochii, nasul (la jucă­ri­i­le din pluș) și alte pie­se de mici dimen­siuni sunt bine secu­ri­za­te.

Urmați cu aten­ție instruc­țiu­ni­le de folo­si­re.

Întot­dea­u­na cum­pă­rați jucă­rii de la comer­ci­an­ții cu amă­nu­n­tul cunos­cuți și/sau de la punc­te de vân­za­re onli­ne de încre­de­re. Comer­ci­an­ții cu amă­nu­n­tul cunos­cuți au gri­jă de pro­du­se­le pe care le vând și de obi­cei  accep­tă să pri­meas­că îna­poi pro­du­se­le neco­res­pun­ză­toa­re. Aten­ție, exis­tă și comer­ci­anți care nu țin sea­ma de cerin­țe­le de sigu­ran­ță ale pro­du­se­lor pe care le vând și pot să ofe­re spre vân­za­re jucă­rii con­tra­fă­cu­te. O aten­ție deo­se­bi­tă tre­bu­ie acor­da­tă jucă­ri­i­lor achi­zi­țio­na­te onli­ne, jucă­ri­i­lor pri­mi­te de copii sub for­mă de cado­uri și jucă­ri­i­lor cum­pă­ra­te la mâna a doua.

Supra­ve­gheați copi­ii când se joa­că — asi­gu­rați-vă că toa­te jucă­ri­i­le sunt adec­va­te pen­tru cate­go­ria de vâr­stă și abi­li­tă­ți­le copi­lu­lui.

Exa­mi­na­rea peri­o­di­că a jucă­ri­i­lor pen­tru eli­mi­na­rea ace­lo­ra care sunt stricate/uzate și pot cau­za un pre­ju­di­ciu sau un risc pen­tru sănă­ta­tea și sigu­ran­ța copi­lu­lui. Arun­cați jucă­ri­i­le stri­ca­te.

Asi­gu­rați-vă că jucă­ri­i­le des­ti­na­te copi­i­lor mai mari, sunt ținu­te depar­te de copi­ii sub vâr­sta de 36 de luni.

Scoa­teți și arun­cați toa­te amba­la­je­le, inclu­siv pun­gi­le de plas­tic, car­ton, hâr­tie și bucăți de plas­tic (dar se păs­trea­ză întot­dea­u­na instruc­țiu­ni­le!). Copi­ii mai mici nu tre­bu­ie lăsați să se joa­ce cu mate­ri­a­le­le din plas­tic de la amba­la­je, putând exis­ta ris­cul de sufo­ca­re. Aveți gri­jă, de ase­me­nea, să reci­clați bate­ri­i­le în con­di­ții de sigu­ran­ță.

Învă­țați-vă copi­ii să aran­je­ze fru­mos jucă­ri­i­le, pen­tru a evi­ta acci­den­te­le. Nu lăsați jucă­ri­i­le pe scări sau pe podea, în zone­le aglo­me­ra­te ale casei.

Întot­dea­u­na anun­țați pro­du­că­to­rul și auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te, dacă dum­ne­a­voas­tră sau copi­lul dum­ne­a­voas­tră găsiți o pro­ble­mă de sigu­ran­ță, la jucă­rie.

Aces­te sfa­turi se apli­că tot anul și nu numai în pre­a­j­ma Cră­ci­u­nu­lui!

Nu ezi­tați să con­sul­tați site-ul (RAPEX) http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/

Acest site ofe­ră deta­lii cu pri­vi­re la pro­du­se­le peri­cu­loa­se retra­se de pe pia­ță, din țara dum­ne­a­voas­tră, inclu­siv jucă­rii. Întru­cât jucă­ri­i­le dife­ră atât din punct de vede­re al mate­ri­a­lu­lui din care sunt lucra­te, cât și din cel al folo­si­rii lor, asi­gu­rați-vă că cerin­țe­le de sigu­ran­ță pen­tru fie­ca­re cate­go­rie în par­te sunt res­pec­ta­te:

Ast­fel, pen­tru tobo­ga­ne, lea­gă­ne, ine­le sus­pen­da­te, tra­pe­ze, corzi și alte jucă­rii simi­la­re fixa­te pe o tra­ver­să tre­bu­ie să pri­miți de la vân­ză­tor instruc­țiu­ni­le de uti­li­za­re prin care să vi se atra­gă aten­ția asu­pra nece­si­tă­ții veri­fi­că­rii peri­o­di­ce a ele­men­te­lor de sus­ți­ne­re. De ase­me­nea, este nevo­ie ca aces­tea să fie înso­ți­te de instruc­țiu­ni­le de monta­re, pen­tru a evi­ta asam­bla­rea inco­rec­tă și acci­den­te­le care ar putea apă­rea.

Jucă­ri­i­le func­țio­na­le, adi­că cele care repro­duc la sca­ră redu­să pro­du­se, apa­ra­te sau insta­la­ții des­ti­na­te adul­ți­lor, tre­bu­ie să poar­te aver­tis­men­tul “Aten­ție! A se folo­si sub stric­ta supra­ve­ghe­re a unei per­soa­ne adul­te!”. În plus, aces­tea vor fi obli­ga­to­riu înso­ți­te de instruc­țiu­ni­le de uti­li­za­re și de măsu­ri­le de pre­ca­u­ție nece­sa­re pen­tru evi­ta­rea unor peri­co­le.

În cazul jucă­ri­i­lor care con­țin sub­stan­țe sau pre­pa­ra­te chi­mi­ce peri­cu­loa­se tre­bu­ie res­pec­ta­te con­di­ți­i­le pre­vă­zu­te în regle­men­tă­ri­le spe­ci­a­le care vizea­ză amba­la­rea și eti­che­ta­rea sub­stan­țe­lor sau pre­pa­ra­te­lor chi­mi­ce peri­cu­loa­se. Mai mult, este obli­ga­to­rie înscri­e­rea unui aver­tis­ment asu­pra peri­co­le­lor care pot apă­rea din uti­li­za­rea aces­to­ra. Instruc­țiu­ni­le de folo­si­re tre­bu­ie să con­ți­nă infor­ma­ții de prim aju­tor în even­tu­a­li­ta­tea unor acci­den­te.

Jucă­ri­i­le chi­mi­ce vor pur­ta urmă­to­rul aver­tis­ment: “Aten­ție! A se uti­li­za numai de către copii pes­te (x) ani. A se uti­li­za numai sub supra­ve­ghe­rea unei per­soa­ne adul­te.” În cate­go­ria jucă­ri­i­lor chi­mi­ce sunt înca­dra­te: tru­se pen­tru expe­ri­men­te chi­mi­ce, seturi pen­tru mulaj pe bază de ipsos, seturi pen­tru deve­lo­pa­re foto­gra­fii etc.

Pati­ne­le și ska­te­bo­ar­du­ri­le des­ti­na­te uti­li­ză­rii de către copii tre­bu­ie să fie înso­ți­te de aver­tis­men­tul: “Aten­ție! A se pur­ta echi­pa­ment de pro­tec­ție”. În plus, vor exis­ta reco­man­dări cu pri­vi­re la echi­pa­men­tul de pro­tec­ție.

Jucă­ri­i­le des­ti­na­te uti­li­ză­rii în apă de mică adân­ci­me vor fi obli­ga­to­riu inscrip­țio­na­te cu urmă­to­rul aver­tis­ment: “Aten­ție! A se uti­li­za numai în apă de adân­ci­me mică și sub supra­ve­ghe­rea unei per­soa­ne adul­te”.

Achi­zi­țio­na­rea de jucă­rii sigu­re pen­tru copii este extrem de impor­tan­tă, mai ales în cazul în care copi­ii au vâr­ste dife­ri­te. Asi­gu­rați-vă că jucă­ri­i­le nu au sfori sau alte mate­ri­a­le cu aju­to­rul căro­ra copi­lul se poa­te stran­gu­la și sufo­ca.  Jucă­ri­i­le nu tre­bu­ie să aibă col­țuri ascuți­te sau tăi­oa­se. Jucă­ri­i­le care au pie­se mai mici de 7cm x 7cm sunt un real peri­col pen­tru copi­ii mai mici de patru ani, deo­a­re­ce pot fi înghi­ți­te. Jucă­ri­i­le care ope­rea­ză cu bate­rii tre­bu­ie să fie ținu­te în locuri sigu­re și ofe­ri­te spre joa­că copi­i­lor doar sub supra­ve­ghe­rea adul­ți­lor. Nu folo­siți bate­rii dife­ri­te față de cele men­țio­na­te în pros­pec­tul jucă­ri­ei și citiți cu mare aten­ție instruc­țiu­ni­le de folo­si­re, îna­in­te de a oferi copi­lu­lui jucă­ria”. a pre­ci­zat dl. conf. univ. dr. Cos­tel Stan­ciu, pre­șe­din­te APC.


Man­ga­lia News, 05.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply