Interviu online cu prof. Sorin Mihai – inspector școlar general. Tema este „Învățământul constănțean pe masa unui «general» adept al transparenței și comunicării”

0
1043

Inter­viu onli­ne cu prof. Sorin Mihai – inspec­tor șco­lar gene­ral: Tema este „Învă­țămân­tul con­stăn­țean pe masa unui «gene­ral» adept al trans­pa­ren­ței și comu­ni­că­rii”

Ca urma­re a demi­si­ei, pe 7 noiem­brie, a fos­tu­lui inspec­tor șco­lar gene­ral Petri­că Miu, o săp­tămâ­nă mai târ­ziu, pe 13 noiem­brie, minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, a sem­nat numi­rea în aceas­tă func­ție a prof. Sorin Mihai.

Fost inspec­tor şco­lar adjunct în 2015, pro­fe­sor de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă şi fost direc­tor la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia. A absol­vit Facul­ta­tea de Lite­re a Uni­ver­si­tă­ţii „Ovi­di­us” Con­stanţa şi Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii Româ­ne de Şti­inţe şi Arte „Ghe­or­ghe Cris­tea”.

Numit într‑o peri­oa­dă rela­tiv tul­bu­re pen­tru insti­tu­ția din str. Mihai Emi­ne­scu, prof. Sorin Mihai a decla­rat în pri­ma con­fe­rin­ță de pre­să că pri­o­ri­ta­tea sa o con­sti­tu­ie numi­rea și com­ple­ta­rea echi­pei Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța. De ase­me­nea, își doreș­te să recon­fi­gu­re­ze rela­ția inspec­to­ri­lor șco­lari cu cadre­le didac­ti­ce, în sen­sul unui mediu mai pri­e­te­nos.

Dis­cu­tăm des­pre aces­te aspec­te, dar şi des­pre alte­le, cu prof. Sorin Mihai, marți, 3 decem­brie, de la ora 11,00, în cadrul unui inter­viu onli­ne, în direct pe www.ziuaconstanta.ro.

Aştep­tăm între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră adre­sa­te prin for­mu­la­rul de comen­ta­rii de la sfârşi­tul arti­co­lu­lui, sau la adre­sa [email protected].

Rea­li­za­tor: Simo­na ANGHEL.

Nota reda­cţi­ei: Pen­tru a păs­tra coe­renţa şi rele­vanţa dis­cu­ţi­ei, nu vom vali­da comen­ta­ri­i­le care nu se refe­ră la teme­le anu­nţa­te, care nu conţin între­bări sau care con­stau în ata­curi la per­soa­nă.
 
Între­bă­ri­le reda­cţi­ei:

1. V‑ați decla­rat public adep­tul trans­pa­ren­ței și comu­ni­că­rii des­chi­se, o ati­tu­di­ne sur­prin­ză­toa­re după două man­da­te, la Con­stan­ța, de inspec­tori șco­lari gene­rali „zgâr­ciți” în apa­ri­ții publi­ce. Să fie oare o asu­ma­re prea pli­nă de răs­pun­de­re?

Din punc­tul meu de vede­re, este impor­tant ca, prin trans­pa­ren­ță, să ne asi­gu­răm că avem fee­d­ba­ck adec­vat din par­tea celor inte­re­sați de soar­ta învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean, pen­tru că prin comu­ni­ca­rea inten­ți­i­lor și a deci­zi­i­lor înțe­le­gem impac­tul aces­to­ra, dar și moda­li­tă­ți­le de îmbu­nă­tă­ți­re. În pri­vin­ța apa­ri­ți­i­lor publi­ce, cred că vă refe­riți la rela­ția cu mass-media, deo­a­re­ce nu mă împac prea bine cu „fes­ti­vis­mul”. Mi-am pro­pus să am o cola­bo­ra­re strân­să cu ceea ce, gene­ric, numim „pre­să”, pen­tru că am con­vin­ge­rea că împre­u­nă putem îmbu­nă­tăți ima­gi­nea edu­ca­ți­ei din județ. Putem să fim o echi­pă, deo­a­re­ce ne inte­re­sea­ză, deo­po­tri­vă, să pro­mo­văm ceea ce este bun și să corec­tăm ceea ce este de îndrep­tat. În măsu­ra în care tim­pul îmi per­mi­te, voi răs­pun­de rapid tutu­ror soli­ci­tă­ri­lor veni­te din par­tea pre­sei. De ace­ea am și cre­at gru­pul de What­sa­pp ISJ — Media, unde aștep­tăm între­bări, suges­tii și reco­man­dări din par­tea dum­ne­a­voas­tră, a pre­sei.

2. Cum ați găsit echi­pa ISJ Con­stan­ța la patru ani după reve­ni­re?
O bună par­te din actu­a­la echi­pă a ISJ Con­stan­ța este con­sti­tu­i­tă de oameni cu care am lucrat acum 4 ani și căro­ra le apre­ciez pro­fe­sio­na­lis­mul. Echi­pa are nevo­ie, însă, de com­ple­tări. Unii au fost demiși, alții au demi­sio­nat. Deja două pozi­ții din cele neo­cu­pa­te au fost asi­gu­ra­te, iar până la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toa­re voi face demer­su­ri­le ca să com­ple­tăm și res­tul pos­tu­ri­lor. Deo­cam­da­ta, au reve­nit in echi­pa ISJ Con­stan­ta Ali­na Nitu, inspec­tor resur­se uma­ne, si Gabrie­la Micu — prin deci­zia instan­tei.

3. Spre deo­se­bi­re de man­da­te­le de până acum, când inspec­to­rul gene­ral a con­si­de­rat oport­un să-și adu­că pro­pria echi­pă, dvs. cum veți com­ple­ta echi­pa?
Am dis­cu­tat cu foar­te mulți oameni care sunt în con­tact cu acti­vi­ta­tea învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean, soli­ci­tân­du-le opi­nii cu pri­vi­re la cei care ar tre­bui să facă par­te din echi­pa ISJ. Am luat legă­tu­ra cu direc­tori ai uni­tă­ți­lor de învă­țământ, cu pri­mari din județ, cu pro­fe­sori de pres­ti­giu. Într-un timp rela­tiv scurt, mi-am făcut o ima­gi­ne de ansam­blu cu pri­vi­re la felul în care este per­ce­pu­tă rela­ția din­tre ISJ și par­te­ne­rii aces­tu­ia. Ceea ce regret este că nu am reu­șit să dis­cut cu și mai mulți. Am aflat cu cine s‑a cola­bo­rat bine din vechea echi­pă, mi s‑au comu­ni­cat și nume ale unor cadre didac­ti­ce care nu au lucrat în inspec­to­rat, dar au rezul­ta­te deo­se­bi­te în acti­vi­ta­tea lor. Au fost și auto­pro­pu­neri. Repet, sin­gu­rul regret este că tim­pul rela­tiv scurt nu mi‑a per­mis să pri­mesc infor­ma­ții de la mult mai mulți oameni ale căror opi­nii sunt impor­tan­te pen­tru mine. Echi­pa va fi com­ple­ta­tă cu foști și actu­ali inspec­tori șco­lari, dar și cu das­căli care vor ajun­ge pen­tru pri­ma dată în aceas­tă pos­tu­ră. Mă inte­re­sea­ză în mod spe­cial inten­ția de a cola­bo­ra, dorin­ța de impli­ca­re și dova­da seri­o­zi­tă­ții și a pro­fe­sio­na­lis­mu­lui.

4. Cum veți acțio­na mai depar­te în pro­ce­sul inten­tat Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța de prof. Ali­na Nițu și prof. Gabrie­la Micu, demi­se de prof. Petri­că Miu?
Pro­ce­sul tre­bu­ie să își urmeze par­cur­sul, instan­ța va deci­de. La nivel insti­tu­țio­nal, este ceea ce este tre­bu­ie făcut la acest moment. Ceea ce vă pot spu­ne este că atât doam­na Nițu, cât și doam­na Micu sunt prin­tre pro­pu­ne­ri­le mele de com­ple­ta­re a echi­pei IȘJ; des­pre ceea ce s‑a întâm­plat până la veni­rea mea, per­mi­teți-mi să nu exprim acum vre­un punct de vede­re.

5. Care sunt pro­ble­me­le strin­gen­te ale învă­țămân­tu­lui rural?
Chiar din pri­me­le zile ale man­da­tu­lui meu m‑am depla­sat în loca­li­tăți din județ, pen­tru a iden­ti­fi­ca pro­ble­me­le gene­ra­le și spe­ci­fi­ce ale învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean. Vreau să vă spun că pro­ble­me­le din învă­țământ rural nu sunt mult dife­ri­te de cele din învă­țămân­tul urban, la nivel gene­ral. Abor­da­rea mea este axa­tă cu pre­că­de­re pe pro­ble­me­le punc­tu­a­le, spe­ci­fi­ce fie­că­rei loca­li­tăți în par­te. Din dis­cu­ți­i­le pur­ta­te până acum, am văzut că la Albești, de exem­plu, este nevo­ie de un micro­buz mai mare pen­tru trans­por­tul ele­vi­lor. În sate­le din aron­da­te ora­șu­lui Negru Vodă sunt difi­cul­tăți cu încă­l­zi­rea clă­di­ri­lor șco­li­lor, deo­a­re­ce sunt prea mari pen­tru câtă popu­la­ție șco­la­ră deser­vesc. La Târ­gu­șor, mai exact în satul Mirea­sa, de doi ani sunt în con­ser­va­re două cor­puri de clă­di­re. La Poar­ta Albă s‑a con­stru­it o nouă clă­di­re pen­tru gră­di­ni­ță și se fac demer­su­ri­le pen­tru auto­ri­za­re ARACIP. Și exem­ple­le pot con­ti­nua: pro­ble­ma etno­bo­ta­ni­ce­lor s‑a extins și în medi­ul rural, avem și aco­lo difi­cul­tăți cu asi­gu­ra­rea pazei. Ca să iden­ti­fic, totuși, una din­tre pro­ble­me­le spe­ci­fi­ce, aș putea să mă rapor­tez la nevo­ia de a atra­ge aco­lo cadre didac­ti­ce care să își doreas­că să redu­că deca­la­je­le din­tre rezul­ta­te­le obți­nu­te la învă­ță­tu­ră de către ele­vii din rural și cei „de la oraș”. Iar rezol­va­rea va veni tot din cola­bo­ra­rea mai strân­să cu admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă, care le poa­te oferi faci­li­tăți pro­fe­so­ri­lor. Mi‑a plă­cut, de exem­plu, ide­ea pri­ma­ru­lui de la Negru Vodă, care și‑a pro­pus să cre­e­ze un anu­mit tip de bur­se pen­tru elevi, stimulându‑i să se întoar­că, la fina­li­za­rea stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re, în oraș și să asi­gu­re, ast­fel, defi­ci­tul de cadre didac­ti­ce din loca­li­ta­te și din zone­le limi­tro­fe.

6. Care con­si­de­rați că sunt, la ora actu­a­lă, tare­le învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean?
Voi numi una sin­gu­ră, cea căre­ia mi-am pro­pus să îi găsesc cu cele­ri­ta­te căi de rezol­va­re: difi­cul­tă­ți­le de comu­ni­ca­re din­tre fac­to­rii impli­cați în evo­lu­ția învă­țămân­tu­lui con­stăn­țean: elevi, părinți, cadre didac­ti­ce, auto­ri­ta­tea publi­că loca­lă, agenți eco­no­mici și, nu în ulti­mul rând, inspec­to­ra­tul șco­lar jude­țean.

7. Con­si­de­rați bine­ve­ni­tă reve­ni­rea la admi­te­rea în învă­țămân­tul liceal chiar și cu note sub 5?
Cu sigu­ran­ță. Îngră­di­rea acce­su­lui la edu­ca­ție, sub ori­ce for­mă, toc­mai de către Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii ar fi fost absur­dă. Media de admi­te­re nu este răs­pun­sul defi­ni­tiv pen­tru par­cur­sul edu­ca­țio­nal al ele­vu­lui, nu reflec­tă decât un epi­sod care poa­te fi influ­en­țat de atât de mulți fac­tori, încât ar fi inco­rect să devi­nă un reper deci­siv al cari­e­rei șco­la­re.

8. Expe­rienţa dvs. vă per­mi­te răs­pun­sul la o între­ba­re pe care ar tre­bui să şi‑o adre­se­ze un minis­tru: care este urgenţa 0 în edu­ca­ţia româ­neas­că? Excep­tând sub­fi­nanţa­rea, de care se lea­gă, în fapt, prea mul­te…
Con­si­der că urgen­ța „zero” este, așa cum afir­ma și doam­na minis­tru Moni­ca Ani­sie, nevo­ia de sta­bi­li­ta­te și de coe­ren­ță. Învă­țămân­tul româ­nesc a tre­cut prin prea mul­te schim­bări; prea mul­te deci­zii ade­sea intem­pes­ti­ve au debu­so­lat și au îngre­u­nat acti­vi­ta­tea didac­ti­că, atât a pro­fe­so­ru­lui, cât și a ele­vu­lui. Este nevo­ie de pre­dic­ti­bi­li­ta­te și de măsuri care să sca­dă pre­siu­nea care se exer­ci­tă asu­pra mun­cii la cate­dră, dar și asu­pra mun­cii de aca­să a ele­vu­lui.

Între­bări citi­tori:

Î: As dori sa stiu ce demer­suri va lua inspec­to­ra­tul in a inter­zi­ce sau macar a des­cu­ra­ja ini­ti­a­ti­ve­le Aso­ci­a­ti­i­lor de parin­ti cu pri­vi­re la con­trac­ta­rea ser­vi­ci­u­lui de paza. Con­stat pe zi ce tre­ce ca aces­te aso­ci­a­tii pun pre­siu­ne pe parin­ti in con­ti­nu­a­re, iar par­te din parin­ti ali­men­tea­za si sus­tin aces­te demer­suri.​

R: Aso­ci­a­ți­i­le de părinți sunt res­pon­sa­bi­le de pro­pri­i­le deci­zii. Ca inspec­tor șco­lar gene­ral, mă inte­re­sea­ză să nu exis­te pre­siuni din par­tea direc­to­ri­lor, a cadre­lor didac­ti­ce, iar ele­vii să nu fie impli­cați în niciun fel în strân­ge­rea unor ast­fel de coti­za­ții.

Arti­col dis­po­ni­bil la adre­sa: ziuaconstanta.ro/stiri/interviu-online


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply