Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, publicat pe site-ul ANAF, îl puteți descărca de aici

  0
  226

  Ghi­dul aso­ci­a­ți­i­lor, fun­da­ți­i­lor şi fede­ra­ți­i­lor, publi­cat pe site-ul ANAF.

  Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a ela­bo­rat Ghi­dul aso­ci­a­ți­i­lor, fun­da­ți­i­lor şi fede­ra­ți­i­lor, per­soa­ne juri­di­ce de drept pri­vat fără scop patri­mo­ni­al, ce are ca obiec­tiv infor­ma­rea corec­tă a con­tri­bu­a­bi­li­lor, în vede­rea înde­pli­ni­rii corec­te a obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le ce le revin.

  Ghi­dul poa­te fi acce­sat pe pagi­na de inter­net www.anaf.ro — Asis­ten­ță con­tri­bu­a­bili / ghi­duri curen­te.

  Ghi­dul poa­te fi des­căr­cat de aici: 

  Ghid_ONG_2019 — Aso­ci­a­tii — Fun­da­tii


  Man­ga­lia News, 27.12.2019.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply