George Niculescu, noul prefect al Constanței. Cine este și ce avere deține

0
452

Înce­pând de vineri, 27 decem­brie, repre­zen­tan­tul Guver­nu­lui în teri­to­riu este Geor­ge Nicu­les­cu. Noul pre­fect al Con­stan­ței are 39 de ani, este căsă­to­rit cu medi­cul car­di­o­log Oana Nicu­les­cu cu care are doi copii. Până la numi­rea sa în func­ția de pre­fect al Con­stan­ței a fost con­si­li­er jude­țean în cadrul CJ Con­stan­ța, din par­tea libe­ra­li­lor. Pe plan poli­tic a fost vice­pre­șe­din­te în Biro­ul Poli­tic Jude­țean al PNL Con­stan­ța. Cum func­ția de pre­fect nu este com­pa­ti­bi­lă cu nicio func­ție poli­ti­că, Geor­ge Nicu­les­cu a demi­sio­nat din toa­te func­ți­i­le ce le deți­nea în cadrul PNL și CJC.

Potri­vit decla­ra­ției sale de ave­re, Geor­ge Nicu­les­cu deți­ne, împre­u­nă cu soția sa, trei tere­nuri în comu­na Coge­a­lac dobân­di­te în 2013 și 2014, cu supra­fa­ţa tota­lă de 5,6 Ha.

În Con­stanţa deţi­ne două apar­ta­men­te, unul dobân­dit în anul 2011, având supra­fa­ţa de 60 mp, din care deţi­ne 50 % cotă par­te, ală­tu­ri de soţia sa, care deţi­ne tot 50 de pro­cen­te, şi un alt apar­ta­ment dobân­dit în 2018, cu supra­fa­ţa de 65 mp, din care deţin câte 50 % cotă par­te, el şi soţia sa.

La capi­to­lul biju­te­rii, aces­ta a dobân­dit, între 2005–2015 obiec­te având valoa­rea esti­ma­tă la 15.000 euro. În ace­ea­şi peri­oa­dă, a obţi­nut şi cea­suri valorând 20.000 euro.

Mai mult, în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply