Gala Laureaților FRL 2019: Alexandra Voiculescu, sportivă și Cornelius Dorian Trucmel, antrenor, de la Clubul Sportiv Poseidon, au fost premiați pentru rezultatele deosebite din acest an [Foto/VIDEO]

0
469

Gala Lau­rea­ți­lor Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te 2019, eve­ni­ment în cadrul căru­ia Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, spor­ti­vă și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, antre­nor, de la Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu-2Mai au fost pre­mi­ați pen­tru rezul­ta­te­le deo­se­bi­te din anul ce se înche­ie pes­te câte­va zile.

Amin­tim rezul­ta­te­le Ale­xan­drei în anul 2019:

CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ U15, cate­go­ria 33 kg;
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LUPTE PE PLAJĂ, U15, cat 33 kg;
TURNEU INTERNAȚIONAL Ucrai­na U15, cat 33 kg, locul III;
TURNEU INTERNAȚIONAL Româ­nia U15, cat 33 kg, locul III;
CAMPIOANĂ BALCANICĂ U15, cat 33 kg;
CAMPIONATUL EUROPEAN U15, cat 33 kg, locul III.

Mul­tu­mim FRL, pen­tru încre­de­rea și spri­ji­nul acor­dat, Con­si­li­u­lui Local al Comu­nei Lima­nu, dom­nu­lui Vice­pri­mar Mihai Feo­do­rof și nu în ulti­mul rând, dom­nu­lui Pri­mar Daniel Geor­ges­cu. (Clu­bul Spor­tiv Posei­don).

MN: BRAVO, ALEXANDRA! Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan!


Man­ga­lia News, 13.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply