GALA DE LANSARE – ”România 10 în 10”. Start-up politic ”Platforma Social Liberală”

0
649

GALA DE LANSARE – ”Româ­nia 10 în 10”. Start-up poli­tic ”Plat­for­ma Soci­al Liberală”.

Ilan Lau­fer și Ale­xan­dru Ion Coita, fon­da­to­rii ”Plat­for­mei Soci­al Libe­ra­le”, împre­u­nă cu par­te­ne­rii, au onoa­rea de a vă invi­ta la Gala de lan­sa­re a plat­for­mei, în cadrul căre­ia se va pre­zen­ta Pro­iec­tul de Țară ”Româ­nia 10 în 10”.

”Plat­for­ma Soci­al Libe­ra­lă” repre­zin­tă un pro­iect poli­tic de cen­tru, de orien­ta­re soci­al-libe­ra­lă, pro­e­u­ro­pea­na și euro-atlan­ti­ca, care își pro­pu­ne să devi­nă un fac­tor inte­gra­tor pe sce­na poli­ti­că româ­neas­că. Pro­iec­tul de țară ”Româ­nia 10 în 10” se adre­sea­ză tutu­ror româ­ni­lor, indi­fe­rent de apar­te­nen­ța politică. 

Redăm, în cele ce urmea­ză, câte­va din­tre ele­men­te­le pro­iec­tu­lui de țară „Româ­nia 10 în 10”, care urmea­ză să fie pre­zen­tat Joi, 12 decem­brie, la Cluj-Napo­ca:

• Dub­la­rea veni­tu­lui popu­la­ți­ei, pen­tru a atin­ge o pute­re de cum­pă­ra­re simi­la­ră cu nive­lul Spa­niei și Italiei;

• Digi­ta­li­za­rea com­ple­tă a inte­rac­țiu­nii cetă­țea­nu­lui cu admi­nis­tra­ția, după mode­lul Core­ei de Sud;

• Lan­sa­rea unei con­sul­tări națio­na­le pen­tru modi­fi­ca­rea imnu­lui de stat;

• Repa­tri­e­rea și inte­gra­rea a 1 mili­on de români din dias­po­ra, până în anul 2025;

• Acce­le­ra­rea pro­ce­su­lui de înzes­tra­re a Arma­tei Româ­ne la cele mai îna­l­te stan­dar­de NATO și intro­du­ce­rea ser­vi­ci­u­lui mili­tar, după model scandinav.

Tre­bu­ie să avem ambi­ția ca Româ­nia să ajun­gă prin­tre pri­me­le 10 țări, ca pon­de­re eco­no­mi­că din Uniu­nea Euro­pea­nă, iar româ­nii să aibă un nivel de trai com­pa­ra­bil cu cel al sta­te­lor occidentale!Man­ga­lia News, 11.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply