Fundația Baylor Marea Neagră: Vă dorim un 2020 extraordinar, generos, pe care să îl trăiţi cu bucurie, sănătoşi, cu inimile deschise și cu zâmbetul pe buze!

0
355

Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră: Vă dorim un 2020 extra­or­di­nar, gene­ros, pe care să îl tră­i­ţi cu bucu­rie, sănă­toşi, cu ini­mi­le des­chi­se și cu zâm­be­tul pe buze! Iubiți, fiți auten­tici, îmbrățișați‑i pe cei dragi, bucu­rați-vă de fie­ca­re expe­rien­ță pe care o veți întâl­ni în anul care abia înce­pe!

Pe noi ne veţi găsi în con­ti­nu­a­re la Cen­trul Cli­nic de Exce­lenţă Bay­lor, la cen­tre­le per­ma­nen­te de tes­ta­re volun­ta­ră, gra­tu­i­tă, rapi­dă şi con­fi­denţi­a­lă din Poli­cli­ni­ca 1 din Con­stanţa şi de la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se din Tul­cea şi în comu­ni­ta­te, aco­lo unde va fi nevo­ie de noi!

Sta­ţi cu ochii pe noi! La înce­pu­tul lui 2020 vă pro­pu­nem să vă reţi­nem din nou atenţia, ofe­rin­du-vă spre lec­tu­ră şi ana­li­ză Rapor­tul anu­al Bay­lor 2019, în care veţi găsi infor­ma­ţii mai mul­te şi mai pre­ci­se des­pre acti­vi­ta­tea Fun­da­ţi­ei.
View this ema­il in your brow­ser

Vă invi­tăm şi în 2020 să ne rămâ­neţi aproa­pe! Fără susţi­ne­rea finan­ci­a­ră sau dona­ţi­i­le în bunuri de la par­te­neri, nu putem fi inter­me­di­ari ai bine­lui în comu­ni­ta­te. Doar cu aju­to­rul vos­tru putem să ne asi­gu­răm că per­soa­ne­le care tră­iesc cu infe­cţii cro­ni­ce cu HIV, VHB sau VHC au cea mai bună via­ţă posi­bi­lă, că sunt mai mult decât dia­gnos­ti­ce şi că îşi împli­nesc visu­ri­le, că îşi văd pro­iec­te­le înde­pli­ni­te.

Hai­deţi să facem ca pri­e­te­nia noas­tră baza­tă pe obiec­ti­ve împăr­tă­şi­te să adu­că mai mul­te fap­te bune! Să punem ome­nia la locul său în comu­ni­ta­tea în care lucrăm!

Dacă sun­teți ca noi, sun­teți cu gân­dul la cozo­naci și la vacan­ță, la cado­uri și la cei dragi. Vă mai reți­nem puțin, pen­tru că tre­bu­ie nea­pă­rat să vă poves­tim de ce a tre­cut 2019 atât de repe­de la Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră. Pe scurt, pro­mi­tem:

Am con­ti­nu­at pro­gra­mul de con­si­li­e­re și tes­ta­re volun­ta­ră şi con­fi­denţi­a­lă, un pro­gram per­ma­nent, gra­tu­it și rapid, aflat la dis­po­zi­ția comu­ni­tă­ții din două jude­țe, Con­stan­ța și Tul­cea. Pro­gra­mul a func­țio­nat la capa­ci­ta­te maxi­mă. Ves­tea bună: ne găsiți aici și în 2020 dacă doriți să vă tes­tați sau să vă retes­tați!

Avem bene­fi­ci­ari care au înţe­les că tre­bu­ie să devi­nă par­te­ne­rii echi­pei mul­ti­dis­ci­pli­na­re care le moni­to­ri­zea­ză sta­rea de sănă­ta­te, să se stră­du­ias­că să îşi schim­be via­ţa în mai bine, înţe­le­gând că ei sunt mai mult decât dia­gnos­ti­cul îngri­jo­ră­tor care le este comu­ni­cat. De ace­ea ne bucu­răm ală­tu­ri de ei pen­tru toa­te vic­to­ri­i­le pe care le obţin şi rămâ­nem ală­tu­ri de aceş­tia atâ­ta vre­me cât ei simt nevo­ia de aju­tor sub for­ma ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le inte­gra­te, a con­si­li­e­rii sau a navi­gă­rii în sis­te­mul medi­cal.

Pro­gra­me­le de asis­ten­ță medi­ca­lă și psi­ho­so­ci­a­lă pe ter­men lung pen­tru per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV sau cu hepa­ti­te­le B sau C a mers și el mai depar­te, și chiar au fost lan­sa­te noi direc­ții de moni­to­ri­za­re.

Ast­fel, pen­tru per­soa­ne­le care tră­iesc cu hepa­ti­ta C, în 2019, la ser­vi­ci­i­le deja obiș­nu­i­te de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, navi­ga­re în sis­te­mul public de sănă­ta­te, aco­pe­ri­rea cos­tu­lui unor ana­li­ze medi­ca­le, per­soa­ne­le care bene­fi­ci­a­ză la cere­re de ser­vi­ci­i­le noas­tre au fost inclu­se în pro­iec­tul pilot „Pre­di­a­be­tul este rever­si­bil!”, care le ofe­ră ser­vi­cii spe­ci­fi­ce de tes­ta­re și con­si­li­e­re per­so­na­li­za­tă pen­tru a moti­va și a sus­ți­ne com­por­ta­men­te­le sănă­toa­se cu sco­pul redu­ce­rii ris­cu­lui de dia­bet de tip II.

Se cuvi­ne să spu­nem aici că echi­pa aces­tui pro­iect este com­pu­să din mem­brii ai echi­pei Bay­lor care şi-au asu­mat sar­cini supli­men­ta­re pen­tru a aju­ta bene­fi­ci­a­rii cu hepa­ti­ta C să aibă o mai bună cali­ta­te a vieţii prin dimi­nu­a­rea ris­cu­lui dezvol­tă­rii altor pato­lo­gii. După eva­lu­a­rea rezul­ta­te­lor aces­tui pro­iect pilot, în 2020 vom putea lua deci­zia de extin­de­re a nou­lui ser­vi­ciu pen­tru toţi bene­fi­ci­a­rii, sau chiar pen­tru popu­la­ţia gene­ra­lă.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 25.12.2019. (Echi­pa Bay­lor & Gabrie­la Mur­ta­za).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply