Fundația Baylor Marea Neagră: „Dumbrava minunată” donează pentru persoanele care trăiesc cu HIV

0
276

De obi­cei, la eta­jul 1 al Cen­tru­lui de Exce­lenţă Cli­ni­că Bay­lor se află câte­va per­soa­ne care aşteap­tă dis­cret ora pro­gra­mă­rii pen­tru tes­ta­rea volun­ta­ră pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le B şi C sau pen­tru sesiu­ni­le de con­si­li­e­re.

Ziua de vineri, 29 noiem­brie, a adus, la pri­me­le ore ale dimi­neţii, o neo­bi­ş­nu­i­tă for­fo­tă.

 

Un grup de tineri, des­pre care mai târ­ziu am aflat că sunt părinţii şi edu­ca­tori ai copi­i­lor de la gră­di­ni­ţa din ime­di­a­ta veci­nă­ta­te, trans­por­tau fruc­te şi legu­me în lădi­ţe, sacoşe, saci. Bra­ţe încăr­ca­te, paşi gră­bi­ţi, zâm­be­te timi­de, gene­ro­zi­ta­te dis­cre­tă şi mul­tă emoţie.

 

Comi­te­tul de părinți și cadre­le didac­ti­ce de la Gra­di­ni­ța cu pro­gram pre­lun­git „Dum­bra­va minu­na­tă” au răs­puns pro­iec­tu­lui ini­țiat de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, Săp­tămâ­na fruc­te­lor și legu­me­lor. Ast­fel, ne-am gân­dit să donăm aces­te fruc­te şi legu­me Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră. Insti­tu­ţi­i­le noas­tre au sedi­ul în veci­nă­ta­te şi acest fapt ne‑a tre­zit inte­re­sul să ne cunoa­ş­tem veci­nii. Ne inte­re­sea­ză să cunoa­ş­tem nevo­i­le aces­to­ra şi să aju­tăm!

Ne-am infor­mat îna­in­te de a veni la dum­ne­a­voas­tră: şti­am că bene­fi­ci­a­rii fun­da­ţi­ei au nevo­ie în meni­ul zil­nic de ali­men­te proas­pe­te, un motiv în plus pen­tru a dire­cţio­na gene­ro­zi­ta­tea părinţi­lor către aceş­tia, prin inter­me­di­ul dum­ne­a­voas­tră.

Copi­ii care frec­ven­tea­ză gră­di­ni­ţa Dum­bra­va minu­na­tă sunt obi­ş­nui­ţi să aibă pe masa legu­me şi fruc­te, avem chiar o oră de legu­me şi fruc­te, şi ne-am gân­dit să împăr­tă­şim acest bun obi­cei cu comu­ni­ta­tea, înce­pând cu veci­nii”, a decla­rant Meli­sa Nazif Kiy­met, pro­fe­sor învă­ţământ preş­co­lar.

Unul din­tre părinţi ne‑a decla­rat: „Prin­tre cei apro­pi­a­ţi mie nu sunt per­soa­ne care să tră­i­as­că cu o infe­cţie vira­lă cu HIV sau hepa­ti­te­le B, C. Ştiu însă că sănă­ta­tea aces­tor per­soa­ne depin­de foar­te mult nu doar de cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le, ci şi de adop­ta­rea unui stil de via­ţă sănă­tos şi de susţi­ne­rea din par­tea comu­ni­tă­ţii, de nedis­cri­mi­na­re. Noi ne infor­măm şi cu pri­vi­re la infe­cţi­i­le vira­le pen­tru că sun­tem inte­re­sa­ţi de pro­pria noas­tră sta­re de sănă­ta­te şi de cea a copi­i­lor noş­tri. Ceea ce ştim este că infe­cţi­i­le aces­tea nu se iau prin strân­ge­re de mână, prin ges­turi de sim­plă ome­nie şi soci­a­li­za­re, prin frec­ven­ta­rea ace­lo­ra­şi insti­tu­ţii!”.

Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv: „Dona­ţia a fost în tota­li­ta­te trans­fe­ra­tă către două gru­puri de bene­fi­ci­ari ai ser­vi­ci­i­lor noas­tre medi­ca­le şi psi­ho­so­ci­a­le, din­tre care cinci sunt tineri adulţi cu nevoi spe­ci­a­le care tră­iesc cu HIV şi pai­spre­ze­ce sunt copii şi ado­les­cenţi afla­ţi în sis­te­mul de îngri­ji­re de tip fami­li­al de la Casa Spe­ranţa, care se află în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a Cen­tru­lui de Exe­lenţă Cli­ni­că Bay­lor. Cu sigu­ranţă, pro­du­se­le dona­te se vor regă­si în far­fu­ri­i­le copi­i­lor şi tine­ri­lor adulţi înce­pând chiar de la cina de astăzi.

Tră­im ace­ea­şi emoţie ori de câte ori per­soa­ne sau insti­tu­ţii din comu­ni­ta­te se îndreap­tă cu gene­ro­zi­ta­te către noi. Fap­tul că dona­to­rii cunosc nevo­i­le par­ti­cu­la­re de regim ali­men­tar ale per­soa­ne­lor căro­ra Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră le ofe­ră ser­vi­cii ne ara­tă că au loc schim­bări pro­fun­de în ţesă­tu­ra comu­ni­tă­ţii, schim­bări care ne bucu­ră!

Le mulţu­mim tutu­ror părinţi­lor şi edu­ca­to­ri­lor impli­ca­ţi în acest pro­iect; ştim că sunt mai mulţi decât cei care ne-au tre­cut astăzi pra­gul”.


Man­ga­lia News, 03.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply