Forțele Navale Române: Doi boboci „americani” au depus Jurământul Militar

0
442

Ioa­na-Ceza­ra Vlad și Geor­ge-Mădă­lin Savin, doi stu­denți români,  din anul I, admiși anul aces­ta la Aca­de­mia Nava­lă a SUA, din Anna­po­lis, Mary­land, au depus Jurămân­tul Mili­tar, în cadrul unei fes­ti­vi­tăți orga­ni­za­te joi, 19 decem­brie, la sedi­ul Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le din Bucu­rești.

Cu aceas­tă oca­zie, vicea­mi­ra­lul Dr. Ale­xan­dru Mîr­șu, șeful Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le a pre­zen­tat sem­ni­fi­ca­ția jurămân­tu­lui mili­tar și impor­tan­ta aces­tui moment din via­ța ori­că­rui mili­tar.

Ioa­na-Ceza­ra Vlad s‑a năs­cut în anul 2000, în loca­li­ta­tea Brăi­la, a urmat cur­su­ri­le învă­țămân­tu­lui pri­mar şi gim­na­zi­al în ora­șul natal, după care, în anul 2015, a fost admi­să la Cole­gi­ul Națio­nal ”Nico­lae Băl­ces­cu“ din Brăi­la, unde a urmat cla­sa a IX‑a. În anul 2016, a ales să îmbra­ce uni­for­ma mili­ta­ră și s‑a trans­fe­rat la Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar ”Tudor Vla­di­mi­res­cu“ din Crai­o­va, con­si­de­rând aceas­tă muta­re ca pe o pro­vo­ca­re. Ceza­ra este pasio­na­tă de înot, kara­te și alpi­nism.

Geor­ge-Mădă­lin Savin s‑a năs­cut în anul 2000, în loca­li­ta­tea Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc, jude­țul Sucea­va, a absol­vit Școa­la gene­ra­lă nr. 3 și Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar „Ște­fan cel Mare” din ora­șul natal, pro­mo­ția 2019. Visul lui a fost să devi­nă ofi­țer de mari­nă, încă de când era copil și urmă­rea para­de­le mili­ta­re.

În luna noiem­brie 2018, cei doi tineri au înce­put pro­ce­sul de selec­ție și recru­ta­re pen­tru Aca­de­mia Nava­lă a SUA din Anna­po­lis, iar pri­ma pro­bă pe care au susținut‑o a fost cea la Lim­ba Engle­ză, după care au urmat tes­te­le spor­ti­ve și psi­ho­lo­gi­ce, tes­te­le medi­ca­le, un test TOEFL (Test of English as a Foreign Lan­gu­a­ge), apoi un exa­men stan­dar­di­zat ame­ri­can, un test de abi­li­tăți cog­ni­ti­ve, de logi­că și rațio­na­ment, iar la final au fost inter­vi­e­vați de o comi­sie de la aca­de­mia nava­lă ame­ri­ca­nă. În luna mai 2019, cei doi tineri mari­nari au fost admiși la una din­tre cele mai pres­ti­gi­oa­se aca­de­mii nava­le din lume, având colegi din 38 de țări de pe toa­te meri­dia­ne­le.

Prin tot ceea ce au rea­li­zat până acum, stu­den­ții Ioa­na-Ceza­ra Vlad și Geor­ge-Mădă­lin Savin au demon­strat fap­tul că școa­la româ­neas­că are elevi valo­roși, care ne repre­zin­tă, cu mân­drie, țara, în medi­i­le aca­de­mi­ce inter­națio­na­le. După depu­ne­rea jurămân­tu­lui mili­tar, cei doi stu­denți se vor întoar­ce la pres­ti­gi­oa­sa aca­de­mie nava­lă ame­ri­ca­nă, unde vor con­ti­nua pro­ce­sul de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă, pen­tru a deve­ni ofi­țeri de eli­tă în marea fami­lie a Forţe­lor Nava­le Româ­ne.

Albu­mul FOTO al eve­ni­men­tu­lui poa­te fi vizu­a­li­zat AICI.


Man­ga­lia News, 20.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply